Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet

Denna förordning upphör enligt F (2010:439) att gälla vid utgången av juni 2010.

Utfärdad den 1 februari 2001.
Utkom från trycket den 13 februari 2001.

1 §

För de förrättningar som utförs med stöd av fordonslagen (2002:574) får besiktningsorganen ta ut avgifter i enlighet med vad som sägs i denna förordning.

SFS 2002:944

2 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

Avgifterna ska vara kostnadsbaserade och beräknade så att full kostnadstäckning vid effektivt resursutnyttjande uppnås i respektive besiktningsorgans verksamhet. Verksamheten ska på längre sikt varken ge överskott eller underskott. Avgifterna ska vara lika över hela landet.

SFS 2008:1136

3 §

Om en kund som har bokat tid uteblir från förrättningen, får besiktningsorganet ta ut hälften av avgiften för förrättningen, dock högst 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt.

4 §

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter om avgifternas storlek ska styrelsen samråda med Ekonomistyrningsverket och med det berörda besiktningsorganet.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från skyldigheten att samråda med verket.

SFS 2008:1136

5 §

Ett besiktningsorgan skall på begäran av Transportstyrelsen eller Ekonomistyrningsverket lämna uppgifter om sin verksamhet samt om de förrättningar som organet tar ut eller avser att ta ut avgifter för och om hur kostnaderna för förrättningarna beräknats.

SFS 2008:1136

6 §

För Transportstyrelsens samråd med Ekonomistyrningsverket enligt 4 § skall besiktningsorganet betala en avgift till Ekonomistyrningsverket. Regeringen fastställer avgiftens storlek.

SFS 2008:1136

7 §

Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:17

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2001, då förordningen (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla.

2. Den äldre förordningen skall tillämpas till dess att Vägverkets föreskrifter enligt den nya förordningen har trätt i kraft och även därefter för förrättningar som har påbörjats dessförinnan.

SFS 2002:944

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2008:1136

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:439

(Utkom d. 4 juni 2010.)