Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:650) om vägtrafikregister

Denna lag/Förordning upphör enligt F (2019:384) att gälla den 1 juli 2019.

Angående övergångsbestämmelser, se F (2019:384).

Utkom från trycket den 11 september 2001
Utfärdad den 23 augusti 2001.

Allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller föreskrifter för verkställigheten av lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

I militärtrafikförordningen (2009:212) och vägtrafikförordningen (1995:137) för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och höjd beredskap finns särskilda bestämmelser om registrering av fordon som gäller i stället för bestämmelserna i denna förordning.

SFS 2010:1599

Transportstyrelsen är registreringsmyndighet för vägtrafikregistret och ansvarar för det system- och programmeringsarbete som behövs.

Transportstyrelsen ska biträda Polismyndigheten vid samarbete enligt Prümrådsbeslutet och vid informationsutbyte enligt CBE-direktivet genom att som nationellt kontaktställe enligt artikel 12.2 i rådsbeslutet respektive artikel 4.3 i CBE-direktivet automatiskt besvara förfrågningar till vägtrafikregistret från utländska kontaktställen.

Transportstyrelsen är nationell kontaktpunkt enligt artikel 18.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG1) .

1)

EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2014:1269

[Upphävd g. F (2009:1370.)]

SFS 2009:1370

De begrepp som används i denna förordning har den betydelse som anges i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

I denna förordning avses med Prümrådsbeslutet rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och med CBE-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 av den 11 mars 2015 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2015:783

Bestämmelserna i denna förordning om ägaren av ett fordon tillämpas på innehavaren, när det är fråga om fordon som innehas

 1. på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, eller

 2. med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år.

Om den som äger ett motordrivet fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i 5 §, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, tillämpas bestämmelserna om ägaren i denna förordning på förmyndaren.

I 6 kap. 3 och 5 §§, 10 kap. 10 a § och 15 kap. 2 § finns särskilda bestämmelser om registrering av förmyndare.

SFS 2007:745

Registerinnehåll

I vägtrafikregistret ska de uppgifter föras in som framgår av

 1. bilaga 1 i fråga om fordonsregistrering,

 2. bilaga 2 i fråga om körkortsregistrering,

 3. bilaga 3 i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistrering,

 4. bilaga 4 i fråga om registrering av felparkeringsavgifter,

 5. bilaga 5 i fråga om registrering av trängselskatt,

 6. bilaga 6 i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis,

 7. bilaga 7 i fråga om registrering av kontroller av kör- och vilotider,

 8. bilaga 8 i fråga om registrering av infrastrukturavgifter på de vägar som avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg, och

 9. bilaga 9 i fråga om registrering av redovisningscentraler för taxitrafik.

I 4 kap. 5 a § finns särskilda bestämmelser om registrering av uppgifter enligt Prümrådsbeslutet och enligt CBE-direktivet.

Allmän anmärkning:

Ang. bilaga 1 se SFS 2001:650, senast ändr. g. F 2018:1824 – Ang. bilaga 2 se SFS 2001:650, senast ändr. g. F 2012:7 – Ang. bilaga 3 se SFS 2001:650, senast ändr. g. F 2018:1824 – Ang. bilaga 4 se SFS 2001:650, senast ändr. g. F 2018:1824 – Ang. bilaga 5 se SFS 2004:988, senast ändr. g. F 2018:1824 – Ang. bilaga 6 se SFS 2008:730, senast ändr. g. F 2012:7 – Ang. bilaga 7 se SFS 2010:1619, senast ändr. g. F 2018:1824 – Ang. bilaga 8 se SFS 2014:1566, ändr. g. F 2018:1824 – Ang. bilaga 9 se SFS 2016:624.

SFS 2016:624

Transportstyrelsen ansvarar för att uppgifterna enligt 1 § förs in. Polismyndigheten för dock in uppgifter om

 1. undanröjande av betalningsskyldighet och rättelse av parkeringsanmärkning enligt bilaga 4, och

 2. tillstånd att använda vissa polisiära kännetecken på motorfordon enligt bilaga 1.

Transportstyrelsen får efter samråd med Trafikverket meddela föreskrifter om att verket i stället för styrelsen ska föra in uppgifter som avser provverksamhet enligt bilaga 2 och 3.

SFS 2016:1123

[Upphävd g. F (2009:1370.)]

SFS 2009:1370

[Upphävd g. F (2009:1370.)]

SFS 2009:1370

[Upphävd g. F (2009:1370.)]

SFS 2009:1370

[Upphävd g. F (2009:1370.)]

SFS 2009:1370

Bevarande och gallring av uppgifter

Uppgifter i vägtrafikregistret gallras i enlighet med vad som föreskrivs i detta kapitel om inte Riksarkivet har meddelat föreskrifter om att uppgifter ska gallras vid en annan tidpunkt eller bevaras.

I 4 kap. 5 b § finns särskilda bestämmelser om gallring av uppgifter som registrerats enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet.

SFS 2014:128

Uppgifter om fordon och fordonsägare

Uppgifter om registreringsnummer, chassinummer, fordonsslag, fabrikatskod, orsak till avregistreringen, avregistreringsdatum, tillverkningsdatum eller datum för första ibruktagandet, färg, modellkod, årsmodell och vem som har meddelat trafikförsäkring ska gallras ur vägtrafikregistret sju år efter det att ett fordon har avregistrerats. Uppgifter om besiktningsresultat som har förts in i besiktningsprotokoll enligt 8 kap. 3 c § fordonsförordningen (2009:211) ska gallras ur registret tre år efter det att ett fordon har avregistrerats.

Övriga uppgifter om fordon och fordonsägare ska, utöver vad som sägs i tredje stycket, gallras ur registret ett år efter det att ett fordon har avregistrerats. Om fordonsägaren vid denna tidpunkt har obetalda skatter eller avgifter för fordonet, ska uppgifter om fordonet och fordonsägaren gallras när skulden betalats eller när fordringen preskriberats.

Om det efter avregistreringen finns en uppgift om efterlysning, ska uppgifter om fordonet gallras först när efterlysningen upphört.

En uppgift om föregående fordonsägare ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detta gäller dock först när antalet föregående ägare överstiger två.

SFS 2016:1216

Uppgifter om körkortsregistreringen

När någon som finns registrerad har avlidit, skall uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter framgår av bilaga 2 till denna förordning.

Uppgifter om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0243

Uppgifter om någon som inte längre är innehavare av ett taxitrafiktillstånd, en taxiförarlegitimation, ett färdskrivarkort eller ett tillstånd till biluthyrning och uppgifter om någon som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning ska gallras ur vägtrafikregistret fem år efter det att ett tillstånd, en legitimation eller ett färdskrivarkort har upphört att gälla. Beslut om avslag på en ansökan om taxitrafiktillstånd, tillstånd till biluthyrning, tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort ska gallras ur registret fem år efter det att beslutet fattades.

En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1, 2, 4, 5 eller 6 § taxitrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in. Detsamma gäller en uppgift om grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning.

När någon som har eller har haft taxiförarlegitimation eller färdskrivarkort avlidit, ska uppgifterna om taxiförarlegitimationen eller färdskrivarkortet snarast gallras ur registret.

Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare ska gallras tre år efter det att ackrediteringen upphört att gälla.

I bilaga 3 till denna förordning och i artikel 16.3 i förordning (EG) nr 1071/2009 finns ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter.

SFS 2018:1152

Uppgifter om registreringen av ianspråktagande av fordon

Rubriken införd g. F 2014:450. SFS2014-0450

Uppgifter om ianspråktagande av fordon ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att den fordran som föranlett ianspråktagandet har betalats.

SFS 2014:450

Uppgifter om registreringen av felparkeringsavgifter

Uppgifter om en felparkeringsavgift ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att betalning har kommit in till Transportstyrelsen. Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras tre år efter det att betalningsansvaret har undanröjts eller när fordringen har preskriberats.

SFS 2012:176

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

Rubriken införd g. SFS2004-0988

Uppgifter om trängselskatt ska gallras ur vägtrafikregistret om

 1. skatten har betalats, och

 2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift som är hänförlig till skatten har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 15 b § andra stycket lagen (2004:629) om trängselskatt eller, om skatten har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom skatten eller eventuell tilläggsavgift har påförts ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om trängselskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats.

SFS 2008:306

Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation som avses i 9 § lagen (2004:629) om trängselskatt eller en sådan kontrollpunkt som avses i bilaga 2 till den lagen och som inte behövs för att ett beslut om trängselskatt ska kunna fattas, ska gallras omedelbart.

SFS 2018:269

Uppgifter om registreringen av yrkeskompetensbevis för förare

Rubriken införd g. SFS2008-0730

När någon som finns registrerad har avlidit, ska uppgifterna om honom eller henne snarast gallras ur registret.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 6.

SFS 2008:730

Uppgifter om registreringen av kontroller av kör- och vilotider

Rubriken införd g. F 2010:1619. SFS2010-1619

Uppgifter om någon som inte längre bedriver verksamhet som omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur vägtrafikregistret tre år efter det att verksamheten upphörde. Uppgifter om någon som bedriver verksamhet som inte omfattas av kontroller av kör- och vilotider ska gallras ur registret omedelbart.

Ytterligare föreskrifter om gallring av uppgifter finns i bilaga 7.

SFS 2010:1619

Uppgifter om registreringen av infrastrukturavgifter på väg

Rubriken införd g. SFS2014-1566

Uppgifter om infrastrukturavgifter på väg ska gallras ur vägtrafikregistret om

 1. infrastrukturavgiften har betalats, och

 2. omprövning inte har begärts av beslut varigenom infrastrukturavgiften eller eventuell förseningsavgift eller tilläggsavgift som är hänförlig till infrastrukturavgiften har påförts.

Uppgifterna ska i de fall som avses i första stycket gallras en vecka efter utgången av fristen för begäran om omprövning enligt 13 § andra stycket förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg eller, om avgiften har betalats först vid en senare tidpunkt, när betalning har skett.

Om omprövning har begärts av beslut varigenom avgiften har påförts, ska uppgifterna gallras när begäran eller ett överklagande enligt 26 § förordningen om infrastrukturavgifter på väg slutligt har prövats.

Om avgiften inte har betalats, ska uppgifterna gallras när fordringen har preskriberats.

SFS 2015:931

Uppgifter som behandlas i samband med passage av en betalstation som avses i 8 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg ska gallras omedelbart, om de inte behövs för att ett beslut om avgift ska kunna fattas.

SFS 2014:1566

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik

Rubriken införd g. SFS2016-0624

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur vägtrafikregistret sju år från utgången av det kalenderår då tillståndet att få driva en redovisningscentral upphört att gälla.

Beslut om avslag på en ansökan om tillstånd att få driva en redovisningscentral ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet fattades. En uppgift om grund för återkallelse eller varning enligt 18 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då beslutet om återkallelse eller varning fattades.

Uppgifter om taxameterutrustning ska gallras ur registret sju år från utgången av det kalenderår då utrustningen slutade användas.

SFS 2016:624

Sökning i och utdrag ur vägtrafikregistret

Sökbegrepp i vägtrafikregistret

Vid sökning i vägtrafikregistret får som sökbegrepp när det gäller

 1. fordonsregistreringen användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret, med undantag för uppgift om innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt,

 2. körkortsregistreringen användas

  a) personnummer, samordningsnummer eller referensnummer,

  b) uppgifter om giltigt körkort eller förarbevis, ADR-intyg, behörighet, återkallelsegrund eller förarprövare,

  c) datum för körkortsuppgifter som avses i bilaga 2 punkt 2 och som är förenade med datum, eller administrativa uppgifter som avses i bilaga 2 punkt 6,

  d) namnet på den stat som utfärdat utländskt körkort i kombination med körkortsnummer eller motsvarande,

 3. yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen användas

  a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn, förarkod för taxiförarlegitimation, serienummer på gemenskapstillstånd, nummer på intyg om yrkeskunnande, filialnummer, födelsedatum eller födelseort för innehavare av förarkort,

  b) datum för tillstånds- och intygsuppgifter som avses i bilaga 3 punkterna 2 och 4 och som är förenade med datum,

  c) kortnummer och beställningsnummer för färdskrivarkort, slutdatum för giltigheten av sådana kort samt kortstatus som avses i bilaga 3 punkt 8 och som är förenade med datum,

  d) fordons eller tillstånds användningssätt,

 4. registreringen av felparkeringsavgifter användas

  a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer eller ärendenummer,

  b) datum för uppgifter om felparkeringsavgift som avses i bilaga 4 och som är förenade med datum,

 5. registreringen av trängselskatt användas

  a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

  b) datum för uppgifter om trängselskatt som avses i bilaga 5 och som är förenade med datum,

 6. registrering av yrkeskompetensbevis användas personnummer, samordningsnummer och serienummer,

 7. registreringen av kontroller av kör- och vilotider användas

  a) registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn,

  b) datum för kontroller i företags lokaler, c) företags riskvärde,

  d) typ av transportverksamhet,

 8. registreringen av infrastrukturavgifter på väg användas

  a) registreringsnummer, landskod i kombination med registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer,

  b) datum för uppgifter om infrastrukturavgifter på väg som avses i bilaga 8 och som är förenade med datum,

 9. registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik användas de uppgifter som enligt 6 § första stycket 8 lagen (2001:558) om vägtrafikregister förs in i registret.

Första stycket är inte tillämpligt om möjligheterna att använda sökbegrepp begränsats enligt 5 §.

SFS 2018:1152

Utöver vad som anges i 1 § får sökning ske efter uppgift i vägtrafikregistret för vilken tidpunkt för gallring inträtt.

Direktåtkomst till vägtrafikregistret

Användare av registret som via elektronisk överföring på det sätt Transportstyrelsen föreskriver har möjlighet att direkt eller via informationsförmedlare söka i vägtrafikregistret och där få svar på frågor skall anses ha sådan direktåtkomst som avses i 8 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

SFS 2008:1283

Direktåtkomst till uppgifter i vägtrafikregistret får medges endast om den utgör en tillåten behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204). Direktåtkomst får inte medges innan Transportstyrelsen försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

SFS 2008:1283

En annan användare än en statlig eller kommunal myndighet som medges direktåtkomst får inte beviljas rätt att för sökning i registret använda andra sökbegrepp än

 1. registreringsnummer, chassinummer, personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer i fråga om fordonsregistreringen,

 2. personnummer eller samordningsnummer i fråga om körkortsregistreringen,

 3. registreringsnummer, personnummer, samordningsnummer, organisationsnummer, namn eller del av namn eller förarkod för taxiförarlegitimation i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen.

Transportstyrelsen får för en användare som medges direktåtkomst bestämma de ytterligare begränsningar av användningen av sökbegrepp och de övriga villkor som anses nödvändiga ur integritetssynpunkt.

SFS 2012:243

Direktåtkomst enligt Prümrådsbeslutet och CBE-direktivet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:128. SFS2014-0128

När ett utländskt kontaktställe genom direktåtkomst söker uppgifter i vägtrafikregistret enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet ska Transportstyrelsen registrera

 1. om sökningen har lett till en träff eller inte,

 2. vilka uppgifter som har översänts,

 3. datum och tidpunkt, angiven med timme, minut och sekund, för översändandet,

 4. namn eller beteckning på det sökande organet, och

 5. att uppgifterna hämtats från Transportstyrelsen som för vägtrafikregistret.

De registrerade uppgifterna får behandlas endast för att övervaka och tillgodose skyddet av de personuppgifter som utbyts.

SFS 2014:128

Uppgifter som har registrerats enligt 5 a § ska gallras två år efter registreringen.

SFS 2011:909

Uppgifter som ett utländskt kontaktställe använt för sökning i vägtrafikregistret ska utplånas när sökningen besvarats, om uppgifterna inte behövs för registrering enligt 5 a §.

SFS 2011:909

Om det finns skäl att anta att personuppgifter som har översänts enligt Prümrådsbeslutet eller enligt CBE-direktivet är felaktiga eller inte borde ha översänts, ska Transportstyrelsen snarast underrätta kontaktstället i den andra staten om detta.

SFS 2014:128

På begäran av en berörd stats dataskyddsmyndighet ska Transportstyrelsen, utan dröjsmål och senast inom fyra veckor, översända de uppgifter som har registrerats enligt 5 a § med anledning av ett visst uppgiftsutlämnande.

SFS 2011:909

I 5 kap. 16 och 17 §§ samt 6 kap. 10 och 11 §§ förordningen (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete finns bestämmelser om tillsyn över behandling av personuppgifter enligt Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet.

SFS 2017:511

Registerutdrag om fordonsregistreringen

Med registerutdrag avses en i särskild ordning framtagen sammanställning av uppgifter i fråga om fordonsregistreringen som erhållits efter en begäran genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförts elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Ett sådant utdrag skall begäras hos Transportstyrelsen. Utdraget får inte innehålla uppgift om personnummer.

SFS 2008:1283

Uppgifter om körkortsregistreringen

Ett utdrag som avser körkortsregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 2 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av

 1. Riksdagens ombudsmän, Regeringskansliet, allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Justitiekanslern, åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kriminalvården, övervakningsnämnd, Datainspektionen, eller

 2. någon annan myndighet, om denna behöver uppgifter för vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning och uppgifterna inte röjs så att skada uppkommer för den enskilde.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska det i utdraget inte tas med uppgifter om

 1. återkallelse,

 2. beslut att ett utländskt körkort inte är giltigt i Sverige,

 3. beslut om utbyte av ett utländskt körkort med stöd av 6 kap. 6 § körkortslagen (1998:488),

 4. spärrtid,

 5. omhändertagande,

 6. varning,

 7. ogiltighet,

 8. föreläggande,

 9. krav på personutredning,

 10. prövotid,

 11. krav på körkortstillstånd,

 12. krav på förarprov, eller

 13. villkor om alkolås samt villkorstidens längd.

Begränsningen enligt andra stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Datainspektionen har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

SFS 2014:1269

En myndighet som handlägger ett körkortsärende och som i ärendet begär ett yttrande från en annan myndighet skall lämna denna myndighet sådana belastningsuppgifter som behövs för att yttrandet skall kunna avges.

Kriminalvården skall lämna belastningsuppgifter till en särskild personutredare eller övervakare, om det behövs för prövning av frågor om behandling.

SFS 2005:1229

Uppgifter om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2012-0243

Ett utdrag som avser yrkestrafik- och taxitrafikregistrering ska begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla de uppgifter som enligt 2 kap. 1 § 3 förs in i registret, om utdraget har begärts av den registrerade själv eller av en myndighet som avses i 7 § första stycket.

Sedan fem år har förflutit från beslutet eller underrättelsen i ärendet ska i utdraget inte tas med följande uppgifter:

 1. när det gäller en innehavare av taxitrafiktillstånd eller tillstånd till biluthyrning eller en person som har prövats enligt 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, uppgift om

  a) återkallelse,

  b) olämplighetstid, eller

  c) varning.

 2. när det gäller en innehavare av taxiförarlegitimation, uppgift om

  a) återkallelse,

  b) olämplighetstid,

  c) omhändertagande, eller

  d) varning.

Sedan två år har förflutit från ett beslut om återkallelse av ett tillstånd eller från den tidpunkt då en tillfällig indragning av ett tillstånd upphörde att gälla ska, när det gäller en innehavare av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik eller någon som har prövats enligt 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), i utdraget inte tas med uppgift om

 1. återkallelse, eller

 2. tillfällig indragning.

Begränsningarna enligt andra och tredje styckena gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

SFS 2012:243

I ett utdrag som avses i 9 § ska i fråga om personer som har förklarats olämpliga att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen, från och med den tidpunkt då den prövades goda anseende har återupprättats enligt 4 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210), i utdraget inte heller tas med följande uppgifter:

 1. olämplighetsförklaring,

 2. olämplighetstid, eller

 3. åläggande att avlägga skriftligt examensprov enligt 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen.

Begränsningarna enligt första stycket gäller inte den registrerade själv och inte heller om en myndighet som avses i 7 § tredje stycket har begärt fullständiga uppgifter för ett särskilt fall.

SFS 2012:243

Bestämmelserna i 8 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt om en myndighet som handlägger ett yrkestrafikärende, ett taxitrafikärende, ett ärende om taxiförarlegitimation eller ett ärende om biluthyrning i ärendet begär in ett yttrande från en annan myndighet.

SFS 2012:243

Uppgifter om registreringen av trängselskatt

Rubriken införd g. SFS2004-0988

Uppgifter i vägtrafikregistret som avser trängselskatt skall på begäran lämnas ut till Skatteverket när det behövs för verkets handläggning av ärende om trängselskatt.

SFS 2004:988

Ett utdrag som avser uppgifter om trängselskatt får begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

SFS 2008:1283

Uppgifter om registreringen av infrastrukturavgifter på väg

Rubriken införd g. SFS2014-1566

Ett utdrag som avser uppgifter om infrastrukturavgifter på väg får begäras hos Transportstyrelsen och får innehålla uppgifter om datum, belopp och betalning, om utdraget har begärts av den registrerade själv. En sådan begäran kan ske genom tonvalssignalering per telefon eller efter en skriftlig begäran som överförs elektroniskt på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver, under förutsättning att behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur integritetssynpunkt.

SFS 2014:1566

Övriga bestämmelser

Om den som i tjänsten har tagit befattning med uppgifter som enligt denna förordning har lämnats ut i fråga om vägtrafikregistreringen misstänker att uppgifterna är oriktiga, skall han eller hon genast anmäla det till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Uppgifter ur vägtrafikregistret får lämnas ut till en utländsk myndighet om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige har tillträtt eller av en EU-rättsakt.

Uppgifter från ett personregister hos en myndighet i något annat land får överföras endast

 1. i samband med ett ärende om

  1. ursprungskontroll,

  2. registrering av fordon,

  3. utbyte av utländskt körkort,

  4. förarkort och verkstadskort enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter,

  5. tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 och yrkestrafiklagen (2012:210),

  6. tillstånd att bedriva internationella gods- eller persontransporter på väg enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006,

  7. trängselskatt, eller

  8. infrastrukturavgifter på väg,

 2. vid kontroll enligt 3 kap. 15 § körkortslagen (1998:488), eller

 3. för att bistå andra myndigheter eller allmänheten enligt 12 a §.

SFS 2018:1152

Transportstyrelsen ska bistå andra myndigheter och allmänheten med att söka uppgifter i utländska register över vägtransportföretag enligt de förutsättningar som anges i artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 och 8 a § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

SFS 2012:243

Uppgift i vägtrafikregistret i form av fotografisk bild av en enskild ska på begäran lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Tullverket, Skatteverket, Trafikverket och Kronofogdemyndigheten.

SFS 2014:1269

Transportstyrelsens tillgång till brottsbelastningsuppgifter m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1370

Rätt att på begäran få uppgifter

I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register.

SFS 2009:1370

De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten enligt 16 d § förordningen (1999:1134) om belastningsregister och som inte förmedlas till en utländsk myndighet i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 ska genast utplånas.

SFS 2014:1269

Underrättelseskyldighet

Polismyndigheten ska underrätta Transportstyrelsen om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot som har antecknats i register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den registrerade har gjort sig skyldig till brott som avses i följande bestämmelser:

 1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 3 kap. 11 § brottsbalken,

 2. 4 kap. brottsbalken,

 3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 § brottsbalken,

 4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 8 kap. 12 § brottsbalken,

 5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 9 kap. 11 § brottsbalken,

 6. 10 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 10 kap. 9 § brottsbalken,

 7. 11 kap. brottsbalken,

 8. 12 kap. 3 § brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 §§ brottsbalken,

 9. 13 kap. brottsbalken,

 10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 14 kap. 13 § brottsbalken,

 11. 15 kap 1, 11 eller 12 § brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 §§ brottsbalken,

 12. 16 kap. 10 a § eller 16 kap. 10 a och 17 §§ brottsbalken,

 13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 § brottsbalken eller någon av dessa paragrafer och 17 kap. 16 § brottsbalken,

 14. lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,

 15. 13 kap. 1, 22eller 3 § luftfartslagen (2010:500),

 16. lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

 17. narkotikastrafflagen (1968:64),

 18. skattebrottslagen (1971:69),

 19. lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som har begåtts utomlands,

 20. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen (2018:1192),

 21. 30 § första, andra, tredje eller fjärde stycket lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,

 22. 3 eller 3 a § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon av dessa paragrafer och 4 § samma lag,

 23. 20 kap. 3, 4, 545eller 7 § sjölagen (1994:1009),

 24. 9 kap. 2 och 3 §§ körkortslagen (1998:488),

 25. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),

 26. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),

 27. lagen (1998:492) om biluthyrning,

 28. lagen (2001:558) om vägtrafikregister,

 29. fordonslagen (2002:574),

 30. 10 kap. 2 § första, andra, tredje eller fjärde stycket järnvägslagen (2004:519),

 31. 2526 25, 26 eller 26 a § lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete,

 32. 20 kap. 8 och 9 §§ utlänningslagen (2005:716),

 33. 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott eller 2 och 4 §§ samma lag,

 34. lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,

 35. 345673, 4, 5, 6, 7 eller 8 § lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott,

 36. lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,

 37. 9 kap. 1 eller 1 a § vapenlagen (1996:67),

 38. 11 kap. 1, 3, 434eller 6 § alkohollagen (2010:1622),

 39. 5 kap. 1, 1 a1 aeller 1 b § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

 40. 29 kap. 1 eller 4 a § miljöbalken (1998:808),

 41. 2 eller 3 § bidragsbrottslagen (2007:612),

 42. 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

 43. 16 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods,

 44. 11 kap. 1 och 2 §§ lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens,

 45. förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter,

 46. förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet,

 47. förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.,

 48. yrkestrafikförordningen (2012:237),

 49. taxitrafikförordningen (2012:238),

 50. förordningen (1998:780) om biluthyrning,

 51. förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 52. trafikförordningen (1998:1276),

 53. fordonsförordningen (2009:211), eller

 54. denna förordning.

SFS 2019:70

Underrättelse om en dom eller ett beslut som får överklagas ska lämnas först sedan Polismyndigheten har fått besked om att avgörandet har vunnit laga kraft eller överklagats.

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även i fråga om beslut om åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i någon annan författning.

SFS 2014:1269

När en underrättelse enligt 2 § lämnas ska även dom, beslut, strafföreläggande och föreläggande av ordningsbot, som tidigare har antecknats i registret och som det ska lämnas underrättelse om enligt 2 §, tas med i underrättelsen under fem år från det att domen eller beslutet meddelades eller föreläggandet godkändes.

Om den dom eller det beslut eller föreläggande som har föranlett underrättelsen till Transportstyrelsen har ändrats, upphävts eller undanröjts, ska Polismyndigheten underrätta Transportstyrelsen om det.

SFS 2014:1269

Underrättelse enligt 2 § ska lämnas även på en begäran som Transportstyrelsen gör när styrelsen har tagit emot en anmälan om att någon som avses i 6 § första stycket 1–4 har omhändertagits enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m.

SFS 2009:1370

När Transportstyrelsen får en underrättelse från Polismyndigheten enligt 2 §, 4 § andra stycket eller 5 § ska Transportstyrelsen sammanställa uppgifterna med de uppgifter för personen i fråga om körkortsregistreringen enligt bilaga 2 punkterna 1–3, yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen enligt bilaga 3 eller i fråga om registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik enligt bilaga 9 som behövs för prövningen. Detta ska göras med de begränsningar som framgår av andra stycket och under förutsättning att uppgifterna avser

 1. en innehavare av gällande körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis,

 2. den för vilken

  a) tid för återkallelse tills vidare eller spärrtid enligt körkortslagen (1998:488) har beslutats men ännu inte löpt ut,

  b) spärrtiden löpt ut och körkort eller förarbevis får utfärdas utan krav på ytterligare prövning enligt 5 kap. 14 § andra stycket körkortslagen,

  c) tid för villkorlig körkortsåterkallelse enligt lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse har beslutats men ännu inte löpt ut,

  d) körkortstillstånd, körkort, traktorkort eller förarbevis är omhändertaget enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488),

 3. en innehavare av utländskt körkort som är permanent bosatt i Sverige,

 4. en innehavare av gällande taxiförarlegitimation,

 5. den för vilken tid för återkallelse tills vidare av taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211) har beslutats men ännu inte löpt ut,

 6. den som har gällande tillstånd att driva yrkesmässig trafik, den vars tillstånd tillfälligt har dragits in enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 2 eller 3 § yrkestrafiklagen (2012:210),

 7. den som har gällande tillstånd att driva taxitrafik eller någon annan prövad som avses i 2 kap. 6 eller 7 § taxitrafiklagen (2012:211),

 8. den som har gällande tillstånd att driva biluthyrning eller någon annan prövad som avses i 8 eller 9 § lagen (1998:492) om biluthyrning, eller

 9. den som har gällande tillstånd att få driva en redovisningscentral för taxitrafik eller någon annan prövad enligt 11 eller 12 § lagen (2014:1020) om redovisningscentraler för taxitrafik.

Uppgifterna från Polismyndigheten ska inte behandlas enligt första stycket om underrättelsen endast avser brott som sammanlagt har föranlett penningböter till ett belopp som understiger 1 200 kronor. Detta gäller dock inte om den som uppgiften avser under de senaste fem åren har befunnits skyldig till något annat brott som avses i 2 §.

SFS 2016:624

De uppgifter som Transportstyrelsen har fått från Polismyndigheten och som inte behandlas enligt 6 § ska genast utplånas.

SFS 2014:1269

Registrering av fordon

Prövningen av frågor om registrering

I 11 kap. finns bestämmelser om avregistrering av fordon som registrerats enligt detta kapitel. Bestämmelser om tillfällig registrering av fordon finns i 21–28 §§ lagen (2001:558) om vägtrafikregister och i 15 kap.

Frågor om registrering prövas efter ansökan, om de avser

 1. nya fordon som har tillverkats i Sverige av yrkesmässiga fordonstillverkare, eller

 2. nya fordon som har förts in till Sverige av registrerade importörer.

SFS 2007:745

En ansökan om registrering ska göras av fordonets ägare och vara skriftlig. Den får överföras elektroniskt på det sätt Transportstyrelsen föreskriver. Den ska innehålla

 1. uppgifter om ägarens identitet,

 2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras, samt

 3. i förekommande fall uppgifter, till ledning för beskattningen, om användningen av en traktor, ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, en tung terrängvagn, ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon eller en släpvagn i visst fall.

Till en ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2008:1283

För andra fordon än sådana som anges i 2 § prövas frågor om registrering efter anmälan från ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) sedan fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller meddelats ett enskilt godkännande. Enligt 4 kap. 8 och 18 §§ fordonsförordningen (2009:211) ska fordonet ha godkänts vid en ursprungskontroll innan det genomgår provning för ett enskilt godkännande eller registreringsbesiktigas.

Till en anmälan ska besiktningsorganet bifoga de uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §.

SFS 2009:218

Ursprungskontroll

Rubriken införd g. SFS2007-0745

En ursprungskontroll av ett fordon görs av Transportstyrelsen efter ansökan av fordonets ägare. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla

 1. uppgifter om ägarens identitet, och

 2. de uppgifter om fordonet som behövs för att detta ska kunna säkert identifieras.

Till ansökan ska i övrigt de handlingar och uppgifter bifogas som Transportstyrelsen föreskriver.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, ska ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, ska ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som ska registreras.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 5 § upphävd g. F 2007:745.

SFS 2008:1283

Vid en ursprungskontroll ska fordonets identitet kontrolleras med utgångspunkt i tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering. Det ska även kontrolleras om fordonet är efterlyst, om lämnade uppgifter och bifogade handlingar styrker det uppgivna ursprunget samt om bifogade handlingar är äkta och giltiga. Ett fordon får godkännas vid kontrollen endast om dess ursprung med säkerhet kan fastställas.

Ett godkännande enligt första stycket upphör att gälla om fordonet byter ägare innan det registreras.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 6 § upphävd g. F 2007:745.

SFS 2007:745

Förutsättningar för registrering

När sådana uppgifter har lämnats som sägs i 3 § första stycket 1 och 2 eller 4 § andra stycket ska fordonet registreras. Registrering får dock vägras om

 1. fordonet är efterlyst,

 2. det efter godkänd ursprungskontroll av ett fordon som avses i 4 § har framkommit uppgifter som, om de hade förelegat tidigare, skulle ha medfört att fordonet underkänts vid kontrollen,

 3. det beträffande ett fordon som inte har godkänts vid en registreringsbesiktning framgår att fordonet är konstruerat för vänstertrafik, och det inte framgår att fordonet uppfyller de krav som gäller i Sverige, eller

 4. fordonet begärs registrerat med stöd av ett typgodkännande för fordon i små serier och antalet fordon som har registrerats under året med stöd av detta redan uppgår till det maximalt tillåtna antalet.

Om avställning av fordon vid registreringen finns bestämmelser i 8 kap. 1 §.

SFS 2009:218

Andra nya EG-motorfordon och nya släpvagnar till sådana fordon än sådana som anges i 2 § får registreras endast om de omfattas av ett i Sverige giltigt typgodkännande eller enskilt godkännande.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte

 1. fordon som uteslutande är avsedda för tävling på väg,

 2. prototyper av fordon som används på väg för utförande av ett särskilt provningsprogram under en tillverkares ansvar, under förutsättning att de särskilt har konstruerats och tillverkats för detta ändamål, eller

 3. fordon som omfattas av ett tillfälligt EG-typgodkännande enligt 3 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

Ett nationellt typgodkännande som har meddelats med stöd av 3 kap. 4 § 1 b fordonsförordningen ska inte anses som ett i Sverige giltigt typgodkännande vid tillämpningen av denna paragraf.

SFS 2009:218

Bestämmelserna i 7 a § gäller inte vid tillfällig registrering av fordon enligt 23 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

SFS 2009:218

Hinder för registrering

Ett fordon som har avregistrerats enligt 11 kap. 4 § får inte registreras på nytt.

Utryckningsfordon

Ett sådant motorfordon som anges nedan ska antecknas som utryckningsfordon, om det vid enskilt godkännande eller registreringsbesiktning enligt 4 kap. fordonsförordningen (2009:211) har godkänts eller i ett intyg om överensstämmelse har betecknats som utryckningsfordon:

 1. ett motorfordon som har godkänts vid lämplighetsbesiktning enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen och som är inrättat för transport av sjuka eller skadade och är avsett att användas uteslutande för detta ändamål av den som ingår i en sådan organisation som avses i 7 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), eller

 2. ett motorfordon som är avsett att användas endast av

  1. en statlig brandkår eller en kommunal organisation för räddningstjänst eller ett spårvägs- eller järnvägsföretag för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller undanröja trafikhinder, eller

  2. en polisman, tulltjänsteman eller kustbevakningstjänsteman i brådskande tjänsteutövning.

SFS 2017:89

Fordon i internationell vägtrafik i Sverige m.m.

Rubriken införd g. SFS2002-0945

Ett fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara registrerat i en främmande stat.

Fordonet behöver dock inte vara registrerat om det enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister får användas här utan att vara registrerat. Ett släpfordon behöver inte vara registrerat om det får användas i sitt hemland utan registrering. Inte heller behöver en moped klass I eller en motorcykel vara registrerad

 1. om den har införts och används av en person som är bosatt utomlands men som tillfälligt vistas här,

 2. om den uppfyller de villkor som gäller för ett sådant fordon i brukarens hemland,

 3. om motorn har en slagvolym som inte överstiger 50 kubikcentimeter, och

 4. om den som infört mopeden eller motorcykeln får använda den i sitt hemland utan körkort eller därmed jämförlig handling.

SFS 2002:945

Vid färd med ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska föraren medföra ett registreringsbevis som är utfärdat enligt rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/46/EU, eller ett registreringsbevis som visar

 1. registreringsnumret,

 2. datum för första registreringen eller fordonets tillverkningsår,

 3. namn och adress beträffande den person som beviset har utfärdats för,

 4. tillverkarens namn eller varumärke,

 5. fordonets tillverknings- eller serienummer,

 6. fordonets totalvikt, om fordonet är avsett för godstransporter, och

 7. bevisets giltighetstid, om den inte är obegränsad.

Vid färd med ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska dragfordonets förare medföra ett bevis om att fordonet får användas i trafik i sitt hemland. Beviset ska innehålla de uppgifter som anges i första stycket 2–7.

De handlingar som avses i första och andra styckena ska på begäran överlämnas för kontroll till bilinspektör, polisman eller tulltjänsteman. Uppgifterna i handlingarna ska vara angivna antingen med enbart latinska bokstäver eller engelsk kursivstil eller också upprepade i denna form. Handlingarna ska vara i sådant skick att de kan läsas utan svårighet.

SFS 2016:1216

Ett registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall vara försett med registreringsskyltar, som visar fordonets registreringsnummer.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige skall baktill vara försett med en skylt som visar dragfordonets registreringsnummer. Om flera oregistrerade släpfordon dras av ett dragfordon, skall skylten vara placerad på det sista släpfordonet.

SFS 2002:945

Varje registrerat fordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill ha ett nationalitetsmärke som visar i vilken stat fordonet är registrerat.

Ett oregistrerat släpfordon i internationell vägtrafik i Sverige ska baktill vara försett med nationalitetsmärke för den stat där dragfordonet är registrerat. Detta gäller dock inte om dragfordonet är registrerat i Sverige.

Nationalitetsmärket ska bestå av högst tre latinska bokstäver. De bokstäver som betecknar de olika staterna bestäms genom överenskommelser med dessa stater.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte fordon som används vid samarbete enligt 2 eller 4 kap. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Bestämmelserna gäller inte heller fordon som används av danska polismän vid färd på svenskt territorium på den fasta förbindelsen över Öresund som den definieras i artikel 2 i avtalet av den 6 oktober 1999 mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om polisiärt samarbete i Öresundsregionen.

SFS 2017:511

Särskilda bestämmelser för fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge

Rubriken införd g. SFS2002-0945

I stället för vad som anges i 11 § gäller för motordrivna fordon som är registrerade i Danmark, Finland eller Norge och till dem kopplade släpfordon, att fordonens registreringsskyltar skall godtas som bevis för registreringen. Dessutom skall godtas

 1. för andra danska fordon än personbilar och motorcyklar och till personbilar kopplade släpfordon: ”inregistreringsattest”,

 2. för finska fordon: registerutdrag för fordonet eller registreringsbevis som visar att fordonet får användas i utlandet eller interimsintyg,

 3. för norska fordon: ”vognkort”.

SFS 2002:945

Som identitetshandling för sådana fordon som avses i 15 § andra stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande godtas.

 1. För danska fordon: ”registreringsattest”.

 2. För finska fordon: ”provnummerskyltar” tillsammans med intyg om rätt att använda sådana skyltar.

 3. För norska fordon: ”prøvekjennemerke” tillsammans med ”vognkort for årsprøvekjennemerke” eller ”kjøreseddel for dagsprøvekjennemerke” i original.

SFS 2002:945

Som bevis för ett sådant tillstånd som avses i 15 § tredje stycket lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall följande godtas.

 1. I Danmark utfärdad tillfällig ”inregistreringsattest” och gränsskylt.

 2. I Finland utfärdat interimistiskt registreringsbevis och motsvarande skylt eller interimsintyg och motsvarande SF-skylt.

 3. I Norge utfärdat ”vognkort” och motsvarande skylt för särskild registrering.

Fordonen skall dessutom vara försedda med hemlandets nationalitetsmärke.

SFS 2002:945

Vägtrafikregisteravgift

Rubriken införd g. SFS2010-1599

För varje bil, motorcykel, motorredskap, tung terrängvagn och släpvagn som registrerats ska en årlig vägtrafikregisteravgift tas ut.

För en moped klass I, ett terrängsläp och ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn ska en engångsavgift för registerhållningen tas ut. Vägtrafikregisteravgiften för en moped klass I, terrängsläp och för ett annat terrängmotorfordon än en tung terrängvagn tas ut i samband med skyltavgiften för fordonet. Vägtrafikregisteravgift ska dock inte tas ut om ett sådant fordon ställs av vid registreringen och därefter avregistreras utan att avställningen upphört. Vägtrafikregisteravgiften för andra fordon tas ut första gången i samband med att fordonet första gången ställs på. Därefter tas vägtrafikregisteravgiften ut i samband med att fordonsskatt tas ut första gången för ett skatteår eller en del av ett skatteår.

Om fordonet inte är skattepliktigt eller om det är befriat från fordonsskatt ska avgiften tas ut vid den tidpunkt som skulle ha gällt om fordonet varit skattepliktigt eller inte varit befriat från fordonsskatt. Vid avställning ska inte avgift tas ut om avställningen beror på att fordonet har tagits från ägaren genom brott och inte anträffats därefter.

SFS 2010:1599

Skyldig att betala avgift enligt 17 § är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. I fråga om sådan avgift som tas ut i samband med fordonsskatt tillämpas 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 2, 3, 7 och 17 §§, 6 kap., 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227) och 6–9 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242).

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om fordonsskatt inte ska betalas. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

SFS 2015:358

Följder av registreringen

Registreringsnummer och registreringsbevis

I samband med registreringen av ett fordon ska Transportstyrelsen tilldela det ett registreringsnummer.

Registreringsnumret ska bestå av

 1. tre bokstäver och tre siffror, eller

 2. tre bokstäver, två siffror och en bokstav.

Transportstyrelsen ska utfärda ett registreringsbevis för varje registrerat fordon om det inte av särskilda skäl är obehövligt.

SFS 2017:100

Ett registreringsbevis skall innehålla tekniska uppgifter om fordonet. Det skall även innehålla uppgifter om fordonets registrerade ägare och en för handlingen unik behörighetskod, samt utrymme för anmälan eller ansökan till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Ett registreringsbevis skall utfärdas på nytt när någon uppgift i beviset har ändrats eller när det har använts för en anmälan eller ansökan enligt denna förordning. Ett nytt registreringsbevis skall utfärdas även efter ansökan av fordonets ägare.

När ett nytt registreringsbevis har utfärdats ersätter det bevis som tidigare utfärdats.

Ytterligare föreskrifter om registreringsbevis meddelas av Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Registreringsskyltar – allmänna bestämmelser

När ett fordon har registrerats skall Transportstyrelsen tillhandahålla två registreringsskyltar för varje bil och en registreringsskylt för varje motorcykel, moped klass I, traktor, motorredskap, terrängmotorfordon eller släpfordon.

SFS 2008:1283

Ett registrerat fordon får brukas endast om det är försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning.

Detta gäller dock inte om fordonet brukas vid färd kortaste lämpliga väg till Polismyndigheten för att fordonet ska förses med en provisorisk registreringsskylt.

SFS 2014:1269

En registreringsskylt skall placeras såväl framtill som baktill på en bil, framtill på en traktor, ett motorredskap och ett terrängmotorfordon samt baktill på en motorcykel, en moped klass I och ett släpfordon.

Om det medför en avsevärd olägenhet att ha skylten framtill på en traktor, ett motorredskap eller en terrängskoter eller baktill på ett släpfordon, som dras av en traktor eller ett motorredskap, får den placeras på någon annan lämplig plats.

Registreringsskyltarna ska vara väl synliga och hållas i sådant skick att de lätt kan avläsas. Under färd får last eller annat inte placeras så att skyltarna inte går att avläsa.

Vad som sägs i första stycket gäller inte när en bil används i väghållningsarbete eller liknande arbete och den ena skylten skyms av ett redskap som används i arbetet.

På en registreringsskylt får inte något annat tecken eller märke sättas än ett sådant som har satts på skylten vid tillverkningen. Har ett märke satts fast på skylten enligt tidigare gällande bestämmelser behöver det dock inte tas bort.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om den närmare utformningen av skyltar enligt denna förordning.

SFS 2009:936

För ett registrerat fordon ska en skyltavgift tas ut för varje skylt. Avgiften tas ut när fordonet registreras. Om fordonet ställs av vid registreringen, tas dock avgiften ut när avställningen upphör eller, om detta inte sker, när fordonet avregistreras. För en taxiskylt som avses i 9 § tas avgiften ut när fordonet har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211). För en tävlingsfordonsskylt som avses i 8 b § tas avgiften ut när fordonet har registrerats i vägtrafikregistret som tävlingsfordon.

Skyldig att betala avgift är den som i vägtrafikregistret är antecknad som ägare till fordonet när avgiften ska tas ut. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut.

SFS 2017:98

Registreringsskyltar för tävlingsfordon

Rubriken införd g. SFS2015-0358

En registreringsskylt för ett fordon som har registrerats för användning som tävlingsfordon (tävlingsfordonsskylt) ska ha det särskiljande utseende som Transportstyrelsen föreskriver.

SFS 2015:358

Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 8 b § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

SFS 2015:358

Registreringsskyltar för taxi

Ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) och som inte har undantagits från skyldigheten enligt 5 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) att ha taxameter ska ha en särskild registreringsskylt.

SFS 2017:98

Den som innehar sådana registreringsskyltar som avses i 9 § är skyldig att lämna in skyltarna till Transportstyrelsen när fordonet inte längre ska vara försett med sådana.

SFS 2009:1370

Ersättningsskyltar och provisoriska registreringsskyltar

Om en registreringsskylt har förstörts, förkommit, förändrats eller av annan anledning inte lämpligen kan användas, får fordonsägaren eller fordonets förare ansöka om en ersättningsskylt hos Transportstyrelsen eller Polismyndigheten.

SFS 2014:1269

I samband med att en ansökan om en ersättningsskylt görs hos Polismyndigheten ska denna på begäran lämna ut en provisorisk registreringsskylt.

Ersättningsskyltar lämnas ut av Transportstyrelsen.

SFS 2014:1269

Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar får inte lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder för det enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg. Detsamma gäller om fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 5 kap. 8 § taxitrafiklagen (2012:211) och fordonet är anmält för användning i taxitrafik enligt den lagen.

Om fordonet är avställt får ersättningsskyltar eller provisoriska skyltar lämnas ut endast om det hade fått ske om fordonet hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar.

Om ett fordons registreringsskyltar har tagits om hand enligt 28 § lagen om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 c § lagen om trängselskatt, 6 kap. 3 § vägtrafikskattelagen, 8 § lagen med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 16 § lagen om infrastrukturavgifter på väg, får efter ansökan ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar lämnas ut till fordonets ägare när det inte längre finns något hinder mot det enligt någon av dessa lagar.

SFS 2014:1566

När ett fordons registreringsskyltar i något fall som avses i 13 § har tagits om hand ska Polismyndigheten anmäla det till Transportstyrelsen.

Polismyndigheten ska genast underrätta Transportstyrelsen om att en ansökan om ersättningsskyltar har gjorts och att provisoriska skyltar har lämnats ut.

SFS 2014:1269

Ett fordon som har försetts med provisoriska registreringsskyltar får brukas med sådana skyltar endast till dess att ersättningsskyltar har erhållits. Har ersättningsskyltar erhållits skall dessa så snart som möjligt placeras på fordonet.

Det som sägs om registreringsskyltar gäller i tillämpliga delar även ersättningsskyltar och provisoriska skyltar.

Avställning och påställning av fordon

I samband med registreringen ställs ett fordon av om ägaren inte begär något annat.

Ett fordon ska dock alltid ställas av om

 1. de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket inte har lämnats för fordonet, eller

 2. fordonet ska registreringsbesiktigas eller genomgå ett enskilt godkännande.

SFS 2009:218

I andra fall än som avses i 1 § skall ett fordon ställas av

 1. efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen, eller

 2. efter att ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) har kommit in till Transportstyrelsen.

En anmälan skall, i fall som avses i första stycket 1, göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.

SFS 2008:1283

En anmälan om avställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset.

Uppgift om behörighetskod behöver inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring ska ske.

SFS 2009:936

Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om avställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt av fordonet.

Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas av även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§.

Avställningstiden räknas från och med den dag en anmälan om avställning eller ett mottagningsbevis som utfärdats enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186) kom in till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Om ett fordon har ställts av i samband med registreringen enligt 1 § andra stycket får Transportstyrelsen på den registrerade ägarens begäran besluta att avställningen ska upphöra (påställning) när de handlingar och uppgifter som föreskrivits enligt 6 kap. 3 § första stycket 3 och andra stycket har lämnats.

SFS 2008:1283

Om ett fordon skall registreringsbesiktigas får Transportstyrelsen, om det inte finns något annat hinder mot påställning, besluta att fordonet skall ställas på under förutsättning att fordonet godkänns vid en registreringsbesiktning.

SFS 2008:1283

I andra fall än som avses i 7 eller 8 § skall ett fordon ställas på efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen. Ett fordon som har ställts av enligt 2 § första stycket 2 får dock inte ställas på.

En anmälan skall göras skriftligen på registreringsbeviset i original eller genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver. Anmälan får också göras genom tonvalssignalering per telefon. Om direktanmälan finns bestämmelser i 13 kap.

En anmälan om påställning är inte fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgifter om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon, och om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset. Uppgift om behörighetskod behöver dock inte lämnas om anmälarens behörighet styrks genom elektronisk överföring. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en sådan överföring skall ske.

SFS 2008:1283

Görs på fordonets registreringsbevis en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet.

Om det finns särskilda skäl får ett fordon ställas på även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 9 §. Det skall dock alltid finnas uppgift om en gällande trafikförsäkring för ett trafikförsäkringspliktigt fordon.

Tiden för påställningen räknas från och med dagen för Transportstyrelsens beslut.

SFS 2008:1283

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2010:2).]

SFS 2010:2

Ett fordon som omfattas av ett typgodkännande och som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

Bestämmelsen i första stycket gäller inte fordon som omfattas av ett tillfälligt godkännande enligt 3 kap. 12 eller 13 § fordonsförordningen (2009:211), eller av ett godkännande som godkännandemyndigheten med stöd av 3 kap. 34 § samma förordning har beslutat ska gälla i Sverige, och som har tillverkats innan godkännandet upphörde att gälla.

SFS 2009:218

Ett fordon som omfattas av ett nationellt typgodkännande och som är försett med ett typgodkännandemärke samt åtföljt av ett typintyg, och som har registrerats med stöd av typintyget, får ställas på första gången endast om intyget fortfarande är giltigt.

SFS 2006:911

[Upphävd g. F (2014:1340).]

SFS 2014:1340

Nationalitetsmärke

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2013-0077

Ett registrerat fordon, som används utomlands, skall baktill vara försett med ett nationalitetsmärke.

Märket får inte fästas så att det kan förväxlas med registreringsnumret eller kan göra detta svårare att läsa.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §. Förutv. 1 § upphävd g. F 2009:936.

SFS 2013:77

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

[[Ny beteckning – 1 § – g. F (2013:77).]]

SFS 2013:77

Miljöklassmärkning

[Upphävd g. F (2013:77).]

SFS 2013:77

Ändrade förhållanden i fråga om fordon

Registrerad ägare

Om ett fordon har bytt ägare skall den registrerade ägaren och den som förvärvat fordonet anmäla ägarbytet till Transportstyrelsen.

Har endast förvärvaren anmält ägarbytet skall den registrerade ägaren ges tillfälle att yttra sig över anmälan innan en ny ägare får registreras. Om endast den registrerade ägaren har anmält ägarbytet skall förvärvaren enligt anmälan ges tillfälle att yttra sig innan en ny ägare får registreras.

Rättsfall:

Påstående om oriktig anmälan (förfalskat namn) R 2002:85.

SFS 2008:1283

Den nye ägaren skall registreras från och med den dag som anges i anmälan. Om anmälan inte kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från angiven dag för ägarbytet skall den nya ägaren registreras först från och med den dag anmälan kom in.

SFS 2008:1283

En anmälan om att en ny ägare skall registreras för ett fordon skall, i andra fall än när anmälan sker enligt 13 kap. göras skriftligen på fordonets registreringsbevis i original om inte annat är föreskrivet. Anmälan skall innehålla

 1. den registrerade ägarens namn,

 2. identitetsuppgifter för den som skall registreras som ägare,

 3. fordonets registreringsnummer,

 4. övriga uppgifter om fordonet som kan behövas för att detta skall kunna identifieras, och

 5. uppgift om dag för ägarbytet.

För en traktor, en tung terrängvagn eller ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skall det till ledning för beskattningen lämnas en skriftlig uppgift om användningen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om ägarbyte skall ske på ett registreringsbevis i original.

SFS 2008:1283

I följande fall får en ny ägare till ett fordon registreras utan att en anmälan enligt 1 § kommit in till Transportstyrelsen:

 1. om det genom en lagakraftvunnen dom bestämts att någon annan än den registrerade ägaren har bättre rätt till fordonet,

 2. om fordonet har sålts med stöd av lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats,

 3. om fordonet har sålts med förbehåll om återtaganderätt och säljaren har utnyttjat sin rätt att återta fordonet enligt konsumentkreditlagen (2010:1846) eller lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.,

 4. om det har utfärdats ett mottagningsbevis för fordonet enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), eller

 5. om det annars finns någon särskild anledning till det.

I fall som avses i första stycket får den nye ägaren registreras från en tidigare tidpunkt än vad som anges i 2 §.

SFS 2010:1859

Om ett utryckningsfordon överlåts skall det stå kvar i vägtrafikregistret som ett sådant fordon endast om förutsättningarna i 6 kap. 9 § är uppfyllda.

Om ett fordon som har anmälts för användning i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) har bytt ägare och ägarbytet innebär att fordonet inte längre ska ha en sådan skylt som avses i 7 kap. 9 § (taxiskylt), ska den nya ägaren registreras först när det finns en uppgift i registret om att registreringsskylten i enlighet med 7 kap. 10 § har getts in till Transportstyrelsen.

SFS 2012:243

Transportstyrelsen får vägra att registrera ett ägarbyte om fordonet är efterlyst eller taget i beslag.

SFS 2008:1283

Kreditköp och leasing

I en anmälan om ägarbyte skall det i förekommande fall anges att en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har överlåtit fordonet genom kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller att han eller hon upplåtit fordonet med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år. I det förstnämnda fallet skall uppgift lämnas om slutdatum för den förbehållna återtaganderätten.

Om ett fordon på det sätt som sägs i 7 § har förvärvats genom ett kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller om det innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år, skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet respektive den som enligt registret har upplåtit nyttjanderätten ges möjlighet att yttra sig över en anmälan om ägarbyte.

Har återtaganderätt förbehållits skall yttrandet avse uppgiften om att denna rätt förbehållits kreditgivaren. Har nyttjanderätt upplåtits som sägs i första stycket skall yttrandet avse en registrering av ny ägare till fordonet.

Om ett förbehåll om återtaganderätt upphört eller om slutdatum ändrats skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet genast anmäla ändringen till Transportstyrelsen. Detsamma gäller om förbehållet om återtaganderätt överlåtits. I det senare fallet skall identitetsuppgifter lämnas om den som förvärvat förbehållet om återtaganderätt.

Begär kreditköparen att uppgiften om att fordonet omfattas av ett förbehåll om återtaganderätt tas bort, skall den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet ges möjlighet att yttra sig över begäran.

SFS 2008:1283

Har den som enligt registret har förbehållit sig rätt att återta fordonet motsatt sig att en uppgift om kreditköp med förbehåll om återtaganderätt tas bort skall uppgiften stå kvar. Om fordonet innehas med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år får inte någon ny ägare registreras om inte den som upplåtit nyttjanderätten går med på att ägarbytet registreras.

Registrering av förmyndare

Rubriken införd g. SFS2006-1065

Om den som i en anmälan om ägarbyte uppges ha förvärvat ett fordon inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall anmälan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall anmälan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras.

Om en anmälan om ägarbyte saknar uppgifter enligt första stycket, skall ägarbyte inte registreras.

SFS 2006:1065

Namn och adress

Om en ägare av ett registrerat fordon som inte är folkbokförd eller som har tilldelats ett särskilt identifikationsnummer av Transportstyrelsen ändrar namn eller adress i landet skall han eller hon inom en vecka efter ändringen skriftligen anmäla detta till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Fordons användning

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av ett registrerat fordon ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras om

 1. fordonet avses bli använt så att det ska ställas in till kontrollbesiktning enligt 6 kap. 10 § fordonsförordningen (2009:211), eller

 2. fordonet tidigare har anmälts för sådan användning som anges i punkt 1 men inte längre avses bli använt så.

Anmälan behövs dock inte om en sådan ska göras till Transportstyrelsen enligt yrkestrafikförordningen (2012:237), taxitrafikförordningen (2012:238) eller förordningen (1998:780) om biluthyrning.

SFS 2012:243

Om ägaren i nedanstående fall avser att ändra användningen av fordonet ska han eller hon före ändringen skriftligen anmäla det nya användningssättet till Transportstyrelsen. I anmälan ska det anges när ändringen avses ske.

Anmälan enligt första stycket ska göras innan

 1. en traktor skatteklass II används så att den ska anses som en traktor skatteklass I,

 2. en traktor skatteklass I används så att den ska anses som en traktor skatteklass II,

 3. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton används så att det ska beskattas enligt skatteklass I,

 4. ett motorredskap med en tjänstevikt över två ton, som beskattas enligt skatteklass I, används så att det inte längre ska beskattas i den klassen,

 5. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass II, används så att fordonsskatt ska betalas,

 6. en tung terrängvagn, som hör till skatteklass I, används så att den hör till skatteklass II,

 7. en släpvagn som dras endast av en traktor, ett motorredskap eller en tung terrängvagn eller en släpvagn med en skattevikt över tre ton ska dras uteslutande av ett motorfordon som inte kan drivas med dieselolja,

 8. ett fordon som avses i 5 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och som uteslutande eller så gott som uteslutande används för väghållningsändamål, och därför är undantaget från avgift, används för annat ändamål,

 9. ett fordon som anges i 8 och för vilket avgift enligt lagen om vägavgift för vissa tunga fordon ska betalas används så att det ska vara undantaget från avgiften,

 10. en traktor skatteklass II används högst 15 dagar som en traktor skatteklass I, eller

 11. en tung terrängvagn som hör till skatteklass II används högst 15 dagar som skatteklass I.

SFS 2015:931

Avregistrering av fordon

Ett fordon ska, i andra fall än när anmälan görs enligt 13 kap., avregistreras efter en fullständig skriftlig anmälan som den registrerade ägaren gör till Transportstyrelsen på fordonets registreringsbevis i original om

 1. ägaren visar att fordonet har förstörts eller att någon annan åtgärd har vidtagits, som gör det sannolikt att fordonet inte längre kommer att användas i trafik,

 2. fordonet har ändrats så att det inte längre kan hänföras till ett registreringspliktigt fordonsslag,

 3. fordonet har registrerats i det militära fordonsregistret enligt militärtrafikförordningen (2009:212),

 4. en ansökan om tillfällig registrering enligt 23 § första stycket 1 lagen (2001:558) om vägtrafikregister har beviljats för ett fordon som inte är nytt eller det visas att fordonet på något annat sätt varaktigt har förts ut ur landet, eller

 5. ägaren har förlorat fordonet genom brott och det inte har anträffats inom två år därefter.

En bil med en totalvikt om högst 3,5 ton får, om det inte finns särskilda skäl för något annat, avregistreras på grund av någon omständighet som avses i första stycket 1 endast om ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) lämnas in tillsammans med en anmälan om avregistrering.

Ett skrotningsintyg som utfärdas av den som för utfärdande av sådana intyg är godkänd av en behörig myndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska godtas som underlag för anmälan om avregistrering enligt detta kapitel.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka handlingar och uppgifter som, utöver det som anges i andra och tredje styckena, ska bifogas anmälan.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket om att en anmälan om avregistrering ska ske på ett registreringsbevis i original.

SFS 2009:218

En anmälan om avregistrering enlig 1 § är inte fullständig om inte något av följande har kommit in till Transportstyrelsen:

 1. fordonets registreringsskyltar,

 2. ett skrotningsintyg enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186) av vilket det framgår att registreringsskyltarna har tagits om hand för skrotning, eller

 3. en skriftlig anmälan om att registreringsskyltarna förstörts eller förkommit på annat sätt.

SFS 2008:1283

Ett fordon får även utan att någon anmälan enligt 1 och 2 §§ har gjorts avregistreras om Transportstyrelsen

 1. får veta att något av det som avses i 1 § första stycket har inträffat, eller

 2. annars finner anledning anta att fordonet inte längre finns i behåll eller kommer att användas i trafik.

SFS 2008:1283

Ett fordon som har registrerats med stöd av ett intyg om överensstämmelse av det slag som avses i 8 kap. 15 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt genom gällande bestämmelser i ett särdirektiv, skall avregistreras utan att någon anmälan har gjorts. Detsamma gäller ett fordon som har registrerats med stöd av ett typintyg av det slag som avses i 8 kap. 16 § och som inte har ställts på första gången inom tolv månader från det att intyget för fordonet blev ogiltigt på grund av ändrade bestämmelser om fordonets beskaffenhet och utrustning.

SFS 2006:911

Ett fordon avregistreras från och med den dag en fullständig anmälan om avregistrering har kommit in till Transportstyrelsen. Avregistreras ett fordon enligt 3 eller 4 § gäller avregistreringen från och med den dag beslutet meddelades.

Trots vad som sägs i första stycket får ett fordon avregistreras från och med den dag fordonet enligt intyg har registrerats i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett sådant intyg skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom två månader från registreringen.

SFS 2008:1283

Underrättelser om fordon

Transportstyrelsen skall underrätta fordonsägaren om

 1. det finns något hinder mot att bruka ett fordon när skatt påförs för detta,

 2. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ett förhållande som innebär att ett fordon inte får brukas,

 3. körförbud eller föreläggande om kontrollbesiktning meddelas i fråga om ett avställt fordon,

 4. det i vägtrafikregistret förs in en uppgift om ägarbyte i fråga om ett icke avställt fordon, som enligt uppgift i registret inte får brukas,

 5. ett fordon har avregistrerats.

När en fordonsägare underrättas om att ett fordon har avregistrerats skall fordonsägaren i förekommande fall erinras om skyldigheten att lämna in fordonets registreringsskyltar eller att anmäla att skyltarna har förstörts eller förkommit.

SFS 2008:1283

När ett fordon registreras ska Transportstyrelsen underrätta

 1. Försvarsmakten om registreringen, och

 2. vederbörande försäkringsanstalt om uppgiven försäkring och fordonets registreringsnummer.

SFS 2008:1283

Om en uppgift i vägtrafikregistret för ett fordon som ingår i totalförsvarets fordonsregister ändras, skall Transportstyrelsen underrätta Försvarsmakten om ändringen.

SFS 2008:1283

Om en uppgift om en trafikförsäkring vid något annat tillfälle än registrering lämnas av någon annan än en försäkringsanstalt, skall Transportstyrelsen underrätta vederbörande försäkringsanstalt om försäkringen och, om beviset avser ett visst fordon, fordonets registreringsnummer. Uppgift skall också lämnas om att ett fordon omfattas av trafikförsäkring enligt ett tidigare ingivet bevis.

Om det saknas en uppgift i vägtrafikregistret om gällande trafikförsäkring för ett motordrivet fordon som är registrerat och inte är avställt, skall Transportstyrelsen underrätta Trafikförsäkringsföreningen om detta.

SFS 2008:1283

En försäkringsanstalt skall underrätta Transportstyrelsen om att en trafikförsäkring har tecknats för ett registrerat fordon och för den som har meddelats saluvagnslicens. Underrättelsen skall ha kommit in till Transportstyrelsen inom tio dagar från det att försäkringen tecknades.

SFS 2008:1283

Skatteverket skall underrätta Transportstyrelsen om de ändringar av uppgifter i folkbokföringsdatabasen eller beskattningsdatabasen som är av betydelse för vägtrafikregistreringen.

SFS 2008:1283

[Upphävd g. F (2009:218).]

SFS 2009:218

Ett besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574), hos vilket ett fordon har registreringsbesiktigats enligt 4 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211), ska anmäla detta och lämna de uppgifter som behövs till Transportstyrelsen.

SFS 2009:218

I de fall en uppgift om en beteckning på en skylt för beskickningsfordon eller om skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall föras in i vägtrafikregistret svarar Utrikesdepartementet för att Transportstyrelsen underrättas om en sådan uppgift.

SFS 2008:1283

Direktanmälan om fordon

Efter särskilt medgivande av Transportstyrelsen får följande uppgifter för registrering i vägtrafikregistret lämnas till styrelsen genom elektronisk överföring på det sätt som Transportstyrelsen föreskriver eller genom tonvalssignalering per telefon (direktanmälan):

 1. ägarbyte,

 2. avregistrering,

 3. avställning,

 4. påställning,

 5. förbehåll om återtaganderätt vid kreditköp,

 6. nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år,

 7. användning av fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton i uthyrningsrörelse,

 8. trafikförsäkring,

 9. godkännande vid efterkontroll av ackrediterad verkstad,

 10. mottagningsbevis utfärdat enligt 13 § bilskrotningsförordningen (2007:186), och

 11. skrotningsintyg utfärdat enligt 36 § bilskrotningsförordningen (2007:186).

SFS 2008:1283

Medgivande enligt 1 § får lämnas till en försäkringsanstalt och till den som i sin yrkesmässiga verksamhet handhar fordon och som bedöms ha förutsättningar att lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.

Ett medgivande får återtas om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det finns någon annan särskild anledning att återta det.

Anmälningar om påställning får avse endast sådana fordon som uppgiftslämnaren är registrerad ägare till.

Andra anmälningar än om påställning får avse även sådana fordon som uppgiftslämnaren har förvärvat eller, i fråga om en försäkringsanstalt, har tagit hand om i samband med skadefall.

Görs en anmälan om påställning samtidigt med en anmälan om ägarbyte anses fordonets förvärvare enligt anmälan ha ställt på fordonet oavsett om han eller hon inte är att anse som registrerad ägare till fordonet.

Anmälningar om ägarbyte får inte avse överlåtelser till någon som inte har fyllt 18 år.

SFS 2006:1065

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

Avställningstiden räknas från och med den dag då uppgiften fördes in i vägtrafikregistret.

Bestämmelserna i 8 kap. 14 § om bevis om påställning gäller inte när en anmälan om påställning görs genom en direktanmälan som är skriftlig och överförs elektroniskt.

[Upphävd g. F (2009:936).]

SFS 2009:936

Något nytt registreringsbevis utfärdas inte efter en direktanmälan, om den nya uppgiften har betydelse endast för uppgiftslämnaren.

Saluvagnslicens

Ansökan

En ansökan om saluvagnslicens ska vara skriftlig och på det sätt Transportstyrelsen närmare föreskriver innehålla uppgifter om rörelsens företagsnamn och omfattning och de förhållanden under vilka rörelsen bedrivs.

SFS 2018:1824

Ett bevis om trafikförsäkring, som avser samtliga motordrivna fordon som skall användas med saluvagnsskylt, skall ges in tillsammans med ansökan, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns gällande trafikförsäkring för fordonen.

Saluvagnsskyltar

Ett fordon som brukas med stöd av saluvagnslicens skall vara försett med en saluvagnsskylt. En sådan skylt skall vara placerad baktill på en bil, en motorcykel, en moped klass I eller ett släpfordon och framtill på en traktor, ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon.

När en registreringsskylt har tillhandahållits för ett fordon skall fordonet genast förses även med denna skylt.

Saluvagnsskyltar tillhandahålls av Transportstyrelsen.

Om saluvagnsskylten har förstörts eller förkommit kan innehavaren efter en skriftlig anmälan till Transportstyrelsen få ut en ny skylt med en annan beteckning än den som fanns på den tidigare skylten.

SFS 2008:1283

En saluvagnsskylt som har lämnats ut under ett visst kalenderår får användas även efter det årets utgång, så länge saluvagnslicensen gäller, om innehavaren årligen betalar vägtrafikregisteravgift enligt 9 § samt betalar saluvagnsskatt och håller fordonen trafikförsäkrade.

SFS 2010:1599

Bestämmelserna i 7 kap. 6 och 8 §§ gäller i tillämpliga delar för saluvagnsskyltar.

Om rätt för en polisman att i vissa fall ta om hand en saluvagnsskylt finns bestämmelser i 17 kap. 5 §.

Om en saluvagnslicens har återkallats eller om rätten att använda saluvagnsskylt har upphört av någon annan anledning, skall en utlämnad skylt omedelbart lämnas in till Transportstyrelsen. Om en skylt har förstörts eller förkommit skall detta skriftligen anmälas till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Underrättelseskyldighet

Om en myndighet finner anledning anta att en saluvagnslicens har utnyttjats i strid med bestämmelserna om saluvagnslicens eller att det annars finns anledning att återkalla en sådan licens, skall detta anmälas till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Avgifter

Rubriken införd g. SFS2010-1599

För varje saluvagnsskylt ska en avgift tas ut.

Innehavaren av en saluvagnslicens ska i samband med att en saluvagnsskylt registreras betala en vägtrafikregisteravgift. En sådan avgift ska därefter årligen under december månad för det följande året betalas för varje fordon som är anmält att samtidigt användas med stöd av licensen.

Avgifterna tas ut i samband med att saluvagnsskatt tas ut enligt vägtrafikskattelagen (2006:227). Därvid ska 3 kap. 2 §, 4 kap. 1–7, 9 och 10 §§, 5 kap. 7 och 17 §§, 7 kap. och 8 kap. 2–4 §§ vägtrafikskattelagen samt 10 och 11 §§ vägtrafikskatteförordningen (2006:242) tillämpas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur avgiften ska tas ut om saluvagnskatt inte ska betalas. Om en sådan avgift inte betalas i rätt tid, ska avgiften lämnas för indrivning. Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän synpunkt. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. och i indrivningsförordningen (1993:1229). Vid indrivning får verkställighet ske enligt utsökningsbalken. Överklagande av beslut inverkar inte på skyldigheten att betala avgiften.

SFS 2015:358

Tillfällig registrering

Ansökan

En ansökan om tillfällig registrering ska göras skriftligen av fordonets ägare eller, i fall som avses i 23 § 1–3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister, av den som avser att förvärva fordonet. Den ska innehålla

 1. uppgifter om sökandens identitet, och

 2. de uppgifter som behövs om fordonet för att detta ska kunna säkert identifieras.

Till ansökan ska ett bevis om trafikförsäkring för trafikförsäkringspliktigt fordon bifogas, om det inte av vägtrafikregistret framgår att det finns en gällande trafikförsäkring för fordonet.

SFS 2007:745

Till ansökan skall de handlingar och uppgifter som Transportstyrelsen föreskriver bifogas.

Om den som i ansökan uppges vara fordonets ägare inte har fyllt 18 år och bestämmelserna i lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall tillämpas på en förmyndare för honom eller henne, skall ansökan innehålla underskrift av samtliga förmyndare. Har förvärvaren fler än en förmyndare, skall ansökan också innehålla uppgift om vilken förmyndare som skall registreras.

SFS 2008:1283

Fordon som avses i 23 § 1–3 lagen (2001:558) om vägtrafikregister ska föras ut ur landet inom den tid som den tillfälliga registreringen gäller. Om så inte sker och det är fråga om ett fordon som utgör en icke-unionsvara enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen ska det anmälas till Tullverket.

SFS 2016:298

Följder av registreringen

När en tillfällig registrering har meddelats skall Transportstyrelsen tillhandahålla särskilda registreringsskyltar (interimsskyltar). Ett fordon som brukas med stöd av en tillfällig registrering skall vara försett med sådana skyltar.

Bestämmelserna i 7 kap. 6–8 §§ gäller i tillämpliga delar för interimsskyltar. En interimsskylt får dock inte vara provisorisk.

SFS 2008:1283

Transportstyrelsen skall underrätta den försäkringsanstalt där fordonet är trafikförsäkrat om registreringen.

SFS 2008:1283

Om ett fordon brukas med stöd av en tillfällig registrering skall beslut om den tillfälliga registreringen medföras vid färd och på tillsägelse visas upp för en polisman eller en bilinspektör.

Förutsättningar och hinder för registrering

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-0745

Fordon som har förts in till Sverige för att stadigvarande brukas här och som registreras efter anmälan enligt 6 kap. 4 §, ska vara godkänt vid en ursprungskontroll enligt 6 kap. 5 och 6 §§ innan tillfällig registrering meddelas.

I fråga om andra fordon än som sägs i första stycket får tillfällig registrering vägras om fordonet är efterlyst eller om dess identitet är oklar på grund av att lämnade uppgifter om tidigare registrering, chassinummer eller annan märkning för identifiering inte har kunnat säkerställas vid en kontroll.

Tillfällig registrering ska inte meddelas om det finns ett användningsförbud för fordonet enligt 18 § bilskrotningslagen (1975:343), 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon, 18 a § lagen (2004:629) om trängselskatt, 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller 14 § lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg.

SFS 2014:1566

Underrättelseskyldighet

Om en myndighet finner anledning anta att förutsättningarna för tillfällig registrering inte är uppfyllda, skall detta anmälas till Transportstyrelsen.

SFS 2008:1283

Särskilda fordonsskyltar

Skyltar för beskickningsfordon

Om ett fordon ägs av någon som enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall är undantagen från skatt skall fordonet tilldelas skyltar för beskickningsfordon.

SFS 2004:728

Sammansättningen av tecken på skyltar för beskickningsfordon bestäms av Utrikesdepartementet med hänsyn till det berörda landet och den ställning som ägaren eller brukaren av fordonet har. Om dessa förhållanden ändras, skall fordonet tilldelas nya skyltar.

Utrikesdepartementet prövar frågor om tilldelning av skyltar för beskickningsfordon och svarar även för att dessa tillhandahålls.

SFS 2009:936

Om skatteplikt inträder för fordonet, ska Transportstyrelsen tillhandahålla registreringsskyltar för fordonet. För tiden till dess att sådana skyltar har lämnats ut ska Polismyndigheten tillhandahålla provisoriska registreringsskyltar. Under den tiden får fordonet brukas med dessa skyltar.

SFS 2014:1269

Bestämmelserna i 7 kap. 6–8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om skyltar för beskickningsfordon.

Personliga fordonsskyltar

Med personliga fordonsskyltar avses skyltar med en särskild teckenkombination.

Rätten att använda personliga fordonsskyltar för ett registrerat fordon samt förlängning av en sådan rätt upplåts av Transportstyrelsen för ett pris som Trafikverket bestämmer.

SFS 2010:146

Transportstyrelsen tillhandahåller personliga fordonsskyltar när styrelsen har underrättats om vilket fordon skyltarna ska användas för.

Transportstyrelsen prövar också frågan om utfärdande av nya personliga fordonsskyltar.

SFS 2009:936

Personliga fordonsskyltar får efter anmälan till Transportstyrelsen flyttas över till ett annat fordon som ägs av den som har rätt att använda dem. I övrigt föreskriver Transportstyrelsen hur de får användas.

Användningsrätten gäller i tio år med möjlighet till förlängning med perioder om fem eller tio år. Om det föreligger särskilda skäl får Transportstyrelsen i enskilt fall medge att rätten till en personlig skylt får överlåtas på någon annan.

SFS 2008:1283

Bestämmelserna i 7 kap. 6–8 §§ gäller i tillämpliga delar i fråga om personliga fordonsskyltar.

Straffbestämmelser m.m.

Ansvar

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet brukar ett fordon i strid med

1. 6 kap. 10, 12 eller 13 §,

2. 7 kap. 6 §, 8 § första eller tredje stycket, 15 §, 16 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

3. 14 kap. 3 § första stycket, 6 § första stycket jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket,

4. 15 kap. 4 § första eller andra stycket jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket, eller

5. 16 kap. 5 § eller 10 § jämförd med 7 kap. 6 § eller 8 § första eller tredje stycket.

Till samma straff döms ägaren av ett fordon, om han eller hon uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att göra vad som skäligen har kunnat krävas av honom eller henne för att hindra att fordonet brukades.

Den som innehar fordonet med nyttjanderätt för obestämd tid eller för en bestämd tid som understiger ett år och har befogenhet att bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare än den som ägaren har utsett döms i ägarens ställe enligt andra stycket.

SFS 2002:945

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. 6 kap. 11 §,

 2. 7 kap. 10 eller 16 § jämförd med 10 §,

 3. 10 kap. 11, 12 eller 13 §,

 4. 14 kap. 7 §, eller

 5. 5 § tredje stycket andra meningen.

Till samma straff döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter om skyltar eller märken som har beslutats enligt bemyndiganden i denna förordning.

SFS 2010:2

Till böter döms en innehavare av saluvagnslicens som uppsåtligen eller av oaktsamhet låter någon annan obehörigen bruka en saluvagnsskylt.

Till böter döms den som vid en ansökan eller en anmälan enligt denna förordning uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar en oriktig uppgift, om det inte föreskrivs straff för gärningen i brottsbalken.

Omhändertagande av saluvagnsskyltar

En saluvagnsskylt får tas om hand av en polisman eller bilinspektör, om skylten används i strid med bestämmelserna i denna förordning.

När en sådan skylt tas om hand ska Transportstyrelsen underrättas.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om fordonets saluvagnsskyltar får medge att fordonet förs till närmaste lämpliga uppställnings- eller avlastningsplats. Vid färd med fordonet i ett sådant fall ska ett bevis om medgivandet medföras.

SFS 2015:36

Prövningsförfarandet

Prövningsmyndigheter

Frågor enligt denna förordning prövas i den ordning som anges i 2 och 3 §§. För frågor som föranleds av bemyndigande enligt 20 kap. gäller det som sägs där.

SFS 2009:1370

Transportstyrelsen prövar frågor som avses i 6–16 kap., om inte något annat framgår av bestämmelserna.

SFS 2008:1283

Den myndighet som enligt bestämmelserna i denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen ska föra in uppgifter i vägtrafikregistret fattar de beslut som behövs med anledning av handläggningen.

SFS 2009:1370

[Upphävd g. F (2009:1370.)]

SFS 2009:1370

Beslut genom automatiserad behandling av uppgifter

Beslut får fattas genom automatiserad behandling av uppgifter i vägtrafikregistret.

Omprövning av beslut

Beslutsmyndigheten får efter omprövning ändra ett beslut som avses i 5 §. En begäran om omprövning ska ha kommit in till beslutsmyndigheten inom ett år från dagen för beslutet. Ett beslut som avses i 5 § får också omprövas på initiativ av beslutsmyndigheten inom två månader från dagen för beslutet.

Första stycket gäller inte avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och 8 kap. 17 § och som tas ut i samband med fordonsskatt samt avgifter som avses i 14 kap. 9 § och som tas ut i samband med saluvagnsskatt.

SFS 2010:1599

En begäran om omprövning skall göras skriftligen.

Inhibition

Ett beslut gäller omedelbart, om inte något annat förordnats. Beslutsmyndigheten får bestämma att ett beslut som skall omprövas tills vidare inte skall gälla (inhibition).

Överklagande

I 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister finns bestämmelser om överklagande av beslut enligt denna förordning.

Följande beslut får dock inte överklagas:

 1. utformningen av registreringsskyltar som ska tillhandahållas för ett visst fordon,

 2. Polismyndighetens ställningstagande som rör provisoriska registreringsskyltar,

 3. utformningen av skyltar för beskickningsfordon,

 4. utformningen av personliga fordonsskyltar,

 5. tilldelningen av registreringsnummer och av särskild teckenkombination för personliga fordonsskyltar,

 6. registreringen av uppgifter enligt 2 kap., och

 7. Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 3 a §.

Ett beslut som avses i 18 kap. 5 § får inte överklagas innan det har omprövats enligt 18 kap. 6 §. Ett överklagande av ett sådant beslut innan det har omprövats ska anses som en begäran om omprövning enligt nämnda bestämmelse.

SFS 2014:1269

Transportstyrelsens beslut enligt 20 kap. 2 § får överklagas hos regeringen.

SFS 2009:218

Bemyndiganden m.m.

Transportstyrelsen får meddela

 1. föreskrifter om storleken av de avgifter som avses i 6 kap. 17 §, 7 kap. 8 a § och 14 kap. 9 §,

 2. föreskrifter om avgifter för ersättningsskyltar, provisoriska registreringsskyltar och särskilda fordonsskyltar samt för ärendehandläggning enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

 3. föreskrifter om verkställighet av lagen om vägtrafikregister, denna förordning, artikel 16–18 i förordning (EG) nr 1071/2009, artikel 11, 13.1 och 14 i förordning (EG) nr 1072/2009 och artikel 20, 23.1 och 24 i förordning (EG) nr 1073/2009, och

 4. ytterligare föreskrifter om förfarandet i de avseenden som regleras i denna förordning.

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter med stöd av första stycket ska styrelsen höra

 1. Polismyndigheten, om föreskrifterna avser myndighetens verksamhet, Prümrådsbeslutet eller CBE-direktivet,

 2. Tullverket, om föreskrifterna avser verkets verksamhet,

 3. Försvarsmakten, om föreskrifterna avser registrering av fordon som förs över från det militära fordonsregistret till vägtrafikregistret, och

 4. Utrikesdepartementet, om föreskrifterna avser avgifter för skyltar för beskickningsfordon.

SFS 2015:74

Transportstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från plikten att registrera fordon samt från regler om brukande av fordon i lagen (2001:558) om vägtrafikregister. Ett undantag får förenas med villkor.

SFS 2008:1283

Undantag som avses i 2 § får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Om ett fordons skatteplikt påverkas krävs synnerliga skäl för undantag. I sådana fall skall beslutet fattas efter samråd med Skatteverket.

Om en fråga om undantag är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttranden från Transportstyrelsen och Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande.

SFS 2008:1283

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om undantag från bestämmelserna i 6 kap. 7 a § samt 8 kap. 15 och 16 §§ för typgodkända fordon i slutserier.

SFS 2009:218

I 2 kap. 12 § fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om att Transportstyrelsen får besluta att vissa fordon inte får registreras.

SFS 2009:218

Om det finns synnerliga skäl, får Transportstyrelsen tilldela ett fordon ett annat registreringsnummer än det som tilldelats i samband med registreringen av fordonet.

SFS 2012:176

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att bestämmelserna i denna förordning om registrerade importörer ska gälla även andra som bedriver yrkesmässig import av fordon. I fråga om den som importerar fordon från en stat som inte är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet fattas beslut i sådana ärenden efter samråd med Tullverket.

Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att

 1. bestämmelserna i denna förordning om yrkesmässiga fordonstillverkare ska gälla även andra än dem som innehar ett typgodkännande för fordon, eller

 2. att ett annat motorfordon än ett sådant som avses i 6 kap. 9 § får antecknas som utryckningsfordon i vägtrafikregistret.

Undantag som avses i andra stycket 2 får föreskrivas eller beslutas i ett enskilt fall endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten.

Transportstyrelsen får i ett enskilt fall besluta om anslutning till vägtrafikregistret för direktåtkomst eller direktanmälan och meddela de villkor härom som behövs.

SFS 2009:218

Transportstyrelsen får återkalla ett medgivande som har lämnats enligt 20 kap. 4 § första stycket eller andra stycket 1 om

 1. någon import- eller tillverkningsverksamhet inte har bedrivits under de senaste tolv månaderna,

 2. medgivandet har utnyttjats i strid med bestämmelserna om ansökan om registrering av fordon, eller

 3. den som fått medgivandet på något annat sätt har visat sig olämplig eller det annars finns någon särskild anledning att återkalla medgivandet.

SFS 2008:1283

Skatteverket får efter överenskommelse med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om anmälan enligt 6 kap. 3 § första stycket 3, 10 kap. 3 § andra stycket och 10 kap. 13 § om ändrad användning av fordon samt om uppbörd av vägtrafikregisteravgift i samband med uttag av saluvagnsskatt.

SFS 2010:1599

Försvarsmakten får föreskriva begränsningar av Transportstyrelsens uppgiftsskyldighet enligt 12 kap. 2 § 1.

SFS 2008:1283

Säkerhetspolisen får, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Polismyndigheten, i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 16 kap. 1 §, om det finns särskilda skäl av säkerhetsmässig art.

SFS 2014:1269

Polismyndigheten får efter samråd med Transportstyrelsen meddela föreskrifter om förfarandet vid omhändertagande av saluvagnsskyltar enligt 17 kap. 5 §.

SFS 2014:1269

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt

 1. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 av den 23 april 2009 om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon, och

 2. artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 av den 11 maj 2011 om fastställande av utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon som ett led i unionens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon.

SFS 2015:358

Transportstyrelsen får ingå en sådan internationell överenskommelse som berör frågor om utbyte av information på elektronisk väg inom styrelsens kompetensområde.

SFS 2008:1283

Bilaga 1

I vägtrafikregistret ska i fråga om fordonsregistreringen följande uppgifter föras in.

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter.

Drivmedel

EG-typgodkännande

 • intyg nr

 • utfärdandedatum

 • variant

 • version

 • informationsdokument nr

Fabrikat /typ

Färg

Identifieringsmärkning

 • chassinummer eller motsvarande

Miljöklass eller utsläppsklass

Modellkod

Passagerare, antal

Registreringsnummer samt beteckning på skylt för beskickningsfordon respektive personlig skylt

Släpvagnsvikt

Tankvolym

Tjänstevikt

Totalvikt

Årsmodell

Modellkod, tankvolym och årsmodell antecknas inte för EG-typgodkända fordon.

2. Ägaruppgifter

Nuvarande och föregående ägare

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Hemortsförsamling

Hemortskommun

Hemortslän

Antal ägare

3. Allmänna uppgifter

Avgifter

 • vägavgift enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

 • övriga avgifter som rör fordon

Avregistrering

Avställning

Besiktningsskyldighet

Beslag

Beslut om ianspråktagande av fordon enligt lagen (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Efterlysning

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Försäkring

 • företag

 • datum för tecknande

 • försäkring saknas

Högsta totalvikten på ett släpfordon för att det ska få dras av en bil som framförs av förare med körkortsbehörighet B

Importör som för in motorfordon för yrkesmässig försäljning till återförsäljare och vars verksamhet har större omfattning eller sådan importör för vilken Transportstyrelsen enligt 20 kap. 4 § denna förordning har meddelat föreskrifter om eller i ett enskilt fall beslutat att förordningen ska gälla

Innehav av fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt

Innehav av fordon med nyttjanderätt för en bestämd tid om minst ett år

Körförbud

Påställning

Registrering

 • datum för registrering i Sverige

 • datum för första registrering av importerat fordon oavsett första registreringsland

Registreringsbevis med kontrollnummer

Registreringsskylt

 • ersättningsskylt

 • stulen skylt

 • omhändertagen skylt

Skatter

 • fordonsskatt

 • saluvagnsskatt

 • skattebefrielse enligt lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

Tillstånd enligt lagen (2016:1122) om skydd för vissa polisiära kännetecken på motorfordon

Tillverkare av motorfordon som yrkesmässigt tillverkas inom landet

Uttagning för användning inom totalförsvaret

4. Uppgifter från besiktning, efterkontroll och flygande inspektion

Besiktningsorgan och besiktningsstation där besiktningen utförts

Besiktningstekniker som utfört och rapporterat besiktningen

Län där besiktningen utförts

Bedömningskod för respektive brist

Chassinummer vid underkänd registreringsbesiktning

Datum och klockslag då besiktningen utförts

Datum när besiktning senast ska ha skett

Detalj-, positions-, läges- och bristkod

Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet

Godkänt besiktningsresultat

Identifieringsnummer för besiktningsprotokoll

Motivering av underkänd besiktning eller orsak till icke slutförd besiktning

Resultat av mopedbesiktning

Lämplighetsbesiktning

 • användning

 • godkännande

Myndighetskod

Mätvärden

 • bromskraftsvärde

 • retardationsvärde

 • avgasvärde

Underkänt besiktningsresultat

Vägmätarställning

I fråga om sådana ackrediterade verkstäder som avses i 6 kap. 17 § fordonsförordningen (2009:211) antecknas följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

Adress i landet. Om sådan adress saknas får en adress i ett annat land anges.

5. Uppgifter om saluvagnslicens

I fråga om licensen antecknas följande uppgifter.

Fordonsslag som licensen avser

Registreringsnummer

Datum för beviljande av licensen

Försäkringsföretag

Försäkringstyp

Upphörande av licensen med angivande av datum

I fråga om innehavaren antecknas följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

Hemortsförsamling

Hemortskommun

Hemortslän

6. Uppgifter om tillfällig registrering

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Typ av tidigare utländsk registrering (begränsat brukande eller inte)

Tidigare utländskt registreringsnummer

Land varifrån fordonet kommer

Typ av tillfällig registrering

Tillfälligt registreringsnummer

Chassinummer eller annan identifieringsmärkning

Fabrikat/typ

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet. Om personen inte har sin egentliga hemvist i Sverige får en adress i annat land anges.

För juridisk person: adress i landet

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Efterlysning

Försäkring

 • bolag

 • datum för tecknande

 • försäkring saknas

Registreringsbevis

Datum för registrering

Giltighetstid

Registreringsskylt

 • ersättningsskylt

 • stulen skylt

 • omhändertagen skylt

7. Ursprungskontroll

I fråga om fordonet antecknas följande uppgifter.

Chassinummer, ramnummer, motornummer (anges endast för motorcykel och moped) eller annan identitetsmärkning

Datum då fordonet fördes in i Sverige

Fabrikat, typ

Fordonsslag

Fordonsår (årsmodell, tillverkningstidpunkt eller första ibruktagandedatum)

Färg

Ursprungsland och ursprung

Utländskt/tidigare registreringsnummer

Vägmätarställning

I fråga om ägaren antecknas följande uppgifter.

E-postadress

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

I fråga om allmänna uppgifter antecknas följande uppgifter.

Avgifter

Efterlysning

Godkänd ursprungskontroll

Icke godkänd ursprungskontroll

 • underkänd

 • avvisad

 • orsak till icke godkänd ursprungskontroll

Uppgifter från internationella register

Ärendenummer

8. Ackrediterade besiktningsorgan

Namn eller företagsnamn

Personnummer eller organisationsnummer

Datum för ackrediteringen

Län som ackrediteringen avser

Besiktningsstationer

Fordonskategorier som ackrediteringen avser

Adress i landet

Förändringar eller återkallelser av ackrediteringen

9. Uppgifter om besiktningsverksamhet

Uppgifter från besiktningsorgan som behövs för fullgörande av Transportstyrelsens tillsyn enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574).

10. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av frågor om fordonsregistrering.

SFS 2018:1824

Bilaga 2

I vägtrafikregistret ska i fråga om körkortsregistreringen följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

 

Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen, eller, om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet.

 

Identitetsuppgifter får föras in utan samband med annan registrering om det behövs för att underlätta handläggningen av körkortsärenden eller ärenden om förarbevis

 

2. Körkortsuppgifter

 

Ansökan om körkortstillstånd och beslut med anledning av ansökan

 

Uppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet. Om ingripande skett mot meddelat körkortstillstånd, ska tillståndet gallras när ingripandet gallras

 

Ansökan om godkännande av handledare och beslut med anledning av ansökan

 

Uppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats

Har ett godkännande som handledare upphört att gälla enligt 4 kap. 8 § körkortslagen (1998:488) ska uppgiften gallras fem år efter det att godkännandet upphörde att gälla

 

Uppgift om genomförd introduktionsutbildning

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes

 

Körkortsbehörighet

 

Uppgiften ska gallras när körkortet förnyats enligt 3 kap. 14 § körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för körkortet löpt ut. Uppgifterna ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för körkort har ändrats

 

Beslut om traktorkort

 

Uppgiften ska gallras när nytt beslut om traktorkort meddelats, men inte om någon uppgift i traktorkortet har ändrats

 

Behörighet för förarbevis enligt körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras när förarbeviset förnyats enligt 3 kap. 14 § och 21 §5 körkortslagen (1998:488) och giltighetstiden för förarbeviset löpt ut. Uppgiften ska inte gallras om någon annan uppgift än giltighetstid för förarbeviset har ändrats

 

Dag för utfärdande av körkort

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Dag för utfärdande av förarbevis

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om förarbevis gallras

 

Giltighetstid för körkort och förarbevis

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort eller förarbevis gallras

 

Prövotid

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Villkor och begränsningar för körkort, körkortstillstånd eller traktorkort

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort, körkortstillstånd eller traktorkort gallras

 

Dag då giltighetstid för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) går ut

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Ansökan med anledning av förlängning av giltighet för körkortsbehörighet enligt 3 kap. 12 § körkortslagen (1998:488) och beslut med anledning av sådan ansökan

 

Uppgift om beslut ska gallras när uppgift om körkort gallras

 

Föreläggande enligt 3 kap. 18 § körkortsförordningen (1998:980) att ansöka om förnyelse av körkortet eller förarbeviset och delgivning av sådant föreläggande

 

Uppgifterna ska gallras när körkortet eller förarbeviset förnyats

 

Föreläggande enligt 3 kap. 18 a § körkortsförordningen (1998:980) att visa att förutsättningar för att förnya körkortet finns och delgivning av sådant föreläggande

 

Uppgifterna ska gallras när körkortet förnyats

 

Beslut med anledning av ansökan om förnyelse

 
 

Ogiltighet av körkort enligt 3 kap. 13 § första stycket 1, 2, 4, 5 och 7 samt andra stycket körkortslagen (1998:488)

 
 

Ogiltighet av förarbevis enligt 3 kap. 21 § 4 och 3 kap. 13 § första stycket 1, 2 och 7 samt andra stycket körkortslagen (1998:488)

 
 

Uppgift om innehav av utländskt körkort, den stat som har utfärdat körkortet, utfärdandedag och körkortsnummer eller motsvarande

 

Uppgiften ska gallras fem år efter registreringen om inte ingripande gjorts mot det utländska körkortet, körkortet bytts ut eller beslut fattats om handledare

 

Ansökan om utbyte av ett utländskt körkort mot ett svenskt eller om ersättande av ett utländskt körkort med ett svenskt och beslut som rör en sådan ansökan

 

Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet avgjorts

Beslut om att utbyte eller ersättande inte medgetts ska gallras fem år efter beslutet

 

Körkortsingripande övervägs

 

Uppgiften ska gallras när ärendet är slutligt avgjort

 

Beslut med anledning av övervägande om körkortsingripande och delgivning av sådant beslut i visst fall

 

Uppgifterna ska gallras fem år efter beslutet. Om det vid denna tidpunkt finns ett beslut som avser körkortstillståndet och som inte är gallrat, ska en gallring av uppgifterna i stället ske, när beslutet om körkortstillståndet gallras

 

Giltighetstid för beslut om interimistiskt körkortsingripande

 
 

Spärrtid

 
 

Villkorstid för innehav av körkort med villkor om alkolås enligt 5 kap. 17 § körkortslagen (1998:488)

 
 

Uppgift om medgivande enligt 2 kap. 11 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgifterna ska gallras när giltighetstiden för medgivandet har gått ut

 

Uppgift om omhändertagande enligt 5 kap. 7 § körkortslagen (1998:488) och delgivning av sådant beslut

 
 

Överlämnande av behörighetshandling

 

Uppgiften ska gallras när uppgift om behörighetshandling gallras

 

Förlust av behörighetshandling

 

Uppgifterna ska gallras när uppgift om behörighetshandling gallras

 

Krav på personutredning, prövotid, läkarintyg, körkortstillstånd eller förarprov

 
 

Uppgift om att beslut om körkortsingripande överklagats

 
 

Ansökan om undantag och beslut med anledning av ansökan

 
 

Ansökan om innehav av körkort med villkor om alkolås och beslut med anledning av sådan ansökan

 

Uppgiften om ansökan ska gallras när ärendet slutligt avgjorts

Avslagsbeslut ska gallras fem år efter beslutet

 

Innehav av intyg om förarutbildning för transport av farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods och uppgifter som rör ett sådant intyg

 
 

Innehav av bevis om yrkeskompetens enligt 10 § förordningen (1993:184) om kör- och vilotider samt färdskrivare, 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

 
 

Innehav av ett certifikat som avses i 4 kap. 1 eller 3 § eller 6 kap. 19 § luftfartslagen (2010:500) eller av elevtillstånd som avses i 4 kap. 4 § samma lag eller ett utländskt certifikat som godkänts i Sverige med stöd av 4 kap. 27 § samma lag

 
 

3. Belastningsuppgifter

 

Anmälan enligt 7 kap. 9 § första stycket 3 körkortsförordningen (1998:980)

 

Uppgiften ska gallras tre år efter det att anmälan fördes in i registret

 

Anmälan enligt 10 kap. 2 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att anmälan fördes in i registret

 

Återkallelsegrund

 

Uppgiften ska gallras när ingripandeuppgiften gallras

 

4. Förarprovsuppgifter

 

Uppgift om genomfört kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § eller 2 kap. 7 a § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 3 kap. 20 § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § eller 2 kap. 7 a § körkortslagen (1998:488)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om förarprövare som kunskaps- eller körprov enligt 3 kap. 4 § eller 2 kap. 7 a § körkortslagen (1998:488) avlagts inför

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om genomförd riskutbildning

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes

Uppgiften ska inte gallras för den som genomgått riskutbildning för motorcykel och har fått behörigheten A1 eller A2 men inte behörigheten A. Uppgiften ska dock gallras om behörigheten A1 eller A2 har återkallats och nytt förarprov krävs för att återfå behörigheten

 

Uppgift om genomförd utbildning enligt lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att utbildningen genomfördes

 

Beslut om undantag

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att undantaget beslutades

 

5. Uppgifter om körkortstillverkning och tillverkning av förarbevis

 

Uppgift om datum för inkommen grundhandling

 
 

Foto

 
 

Namnteckning

 
 

Samtliga uppgifter i utfärdat körkort eller förarbevis

 
 

Uppgift om leveransdatum och nummer för rekommenderat brev för körkort

 
 

Uppgift om leveransdatum för förarbevis

 
 

Referensnummer

 
 

6. Övriga uppgifter

 

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av körkortsärenden och ärenden om förarbevis

 
 

Uppgifter överförda från alkolås

 

Uppgifterna ska gallras efter tio år

 

SFS 2012:7

Bilaga 3

I vägtrafikregistret ska i fråga om yrkestrafik- och taxitrafikregistreringen följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

 

Fullständigt namn och personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer

Adress och, om yrkesmässig trafik, landskod:

– för fysisk person folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet,

– för juridisk person adress i landet.

 
 

2. Tillståndsuppgifter

 

Ansökan om

 

 

– yrkestrafiktillstånd,

 

 

– taxitrafiktillstånd,

 

 

– tillstånd till biluthyrning,

 

 

– gemenskapstillstånd enligt

 

 

 

 

– linjetrafiktillstånd inom EES enligt 3 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210), eller

 

 

– transporttillstånd enligt 3 kap. 3 § yrkestrafiklagen avseende persontransporter, samt beslut med anledning av ansökan som avses ovan

 

 

Olämplighetstid vid avslag

 

 

Slag av tillstånd

 

 

Villkor och begränsningar i tillståndet

 

 

Den som är ansvarig för trafikutövningen eller uthyrningsverksamheten och övriga personer som har prövats enligt yrkestrafiklagen (2012:210), taxitrafiklagen (2012:211) eller lagen (1998:492) om biluthyrning:

– namn

– personnummer eller födelsedatum

– födelseort (om yrkesmässig trafik)

 

 

Intyg om yrkeskunnande enligt förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– nummer på utfärdat intyg

– datum för utfärdande av intyget

– land som har utfärdat intyget

 
 

Juridiskt ombud för ett företag som bedriver yrkesmässig trafik (i förekommande fall):

– namn

– personnummer eller födelsedatum

– födelseort

 
 

Gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– serienummer

– begynnelsedatum

– sista giltighetsdatum

– tillståndsstatus

 
 

Antal utfärdade kopior av gemenskapstillstånd enligt förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 och kopiornas serienummer

 
 

Underrättelse enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 1071/2009 och beslut med anledning av underrättelsen

 

 

Anmälan om utbyte m.m. enligt 2 kap. 5 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 2 kap. 9 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 5 § förordningen (1998:780) om biluthyrning samt beslut med anledning av anmälan

 

 

Uppgift om konkursbeslut

 

 

Uppgift om tillståndshavarens dödsfall

 

 

Anmälan om föreståndare enligt 2 kap. 15 § taxitrafiklagen (2012:211) eller 10 § lagen (1998:492) om biluthyrning, beslut med anledning av anmälan och beslutets giltighetstid

 

 

Beslut enligt artikel 6.2 a tredje stycket i förordning (EG) nr 1071/2009 och skälen för beslutet

 

 

Omprövning av tillståndsinnehav och beslut i ärendet

 

 

Underrättelse enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt artikel 13.3 i samma förordning

 

 

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– datum för beslutet

– datum när en tillfällig indragning upphör

 
 

Beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av en eller flera kopior av gemenskapstillstånd enligt artikel 12 i förordning (EG) nr 1072/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 eller artikel 22 i förordning (EG) nr 1073/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– datum för beslutet

– datum när en tillfällig indragning upphör

 
 

Beslut om varning i fråga om eller återkallelse av taxitrafiktillstånd

 

 

Olämplighetstid vid återkallelse och vem eller vilka personer som avses

 

 

Olämplighetsförklaring av trafikansvarig enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013:

– åtgärder för att återupprätta det goda anseendet

– datum när olämplighetsförklaringen börjar att gälla

– datum när olämplighetsförklaringen upphör att gälla

 
 

Beslut enligt artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 3 § yrkestrafiklagen (2012:210)

 

 

Giltighetstid för ett beslut om tillfällig indragning av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik

 

 

Delgivning av en underrättelse enligt artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1071/2009, ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik, ett beslut om olämplighetsförklaring enligt artikel 14 i förordning (EG) nr 1071/2009 eller 4 kap. 1 § yrkestrafiklagen (2012:210) eller ett beslut om tillfällig indragning eller återkallelse av ett transporttillstånd

 

 

Delgivning av ett beslut om varning eller återkallelse av ett taxitrafiktillstånd

 

 

Överklagande av beslut

 

 

Beslut om inhibition

 

 

Upphörande av tillstånd

 

 

3. Fordonsuppgifter

 

Fordon som har anmälts att användas med stöd av ett tillstånd

 
 

4. Uppgifter om taxiförarlegitimation m.m.

 

Begäran om förhandsbesked och beslut med anledning av begäran

 

Uppgift om begäran ska gallras när beslut meddelats

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter det att beslutet meddelades

 

Ansökan om taxiförarlegitimation och beslut med anledning av ansökan

 

Uppgift om ansökan ska gallras när beslut meddelats

Uppgift om beslut ska gallras fem år efter beslutet

 

Olämplighetstid vid avslag

 
 

Giltighetstid för taxiförarlegitimation

 
 

Villkor och begränsningar för taxiförarlegitimation

 
 

Godkänt prov i lokalkännedom för taxiförare

 
 

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av skriftligt prov i yrkeskunnande enligt 2 kap. 8 § första stycket eller yrkeskompetens enligt 3 kap. 7 § taxitrafiklagen (2012:211)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om genomfört skriftligt prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av skriftligt prov i yrkeskunnande enligt artikel 8 i förordning (EG) nr 1071/2009

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om genomfört skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av skriftligt prov för förare i yrkeskompetens som anges i 7 § förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller 3 kap. 2 § förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m.

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om genomfört körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Uppgift om bokning av körprov för taxiförarlegitimation enligt 3 kap. 3 § 5 taxitrafiklagen (2012:211)

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet bokades

 

Uppgift om förarprövare som körprov för taxiförarlegitimation avlagts inför

 

Uppgiften ska gallras fem år efter det att provet genomfördes

 

Beslut med anledning av förnyelse

 
 

Omhändertagande enligt 4 kap. 9 § taxitrafiklagen (2012:211)

 
 

Delgivning av sådant beslut

 
 

Omprövning av innehav av taxiförarlegitimation

 
 

Beslut om varning eller återkallelse

 
 

Delgivning av sådant beslut

 
 

Olämplighetstid vid återkallelse

 
 

Giltighetstid för beslut om interimistisk återkallelse

 
 

Överlämnande av legitimationshandling

 
 

Förlust av legitimationshandling

 
 

Krav på läkarintyg

 
 

Ansökan om undantag enligt 8 kap. 7 § 2 taxitrafikförordningen (2012:238) och beslut med anledning av ansökan

 
 

Den myndighet som har meddelat ett beslut

 
 

Överklagande av beslut

 
 

Beslut om inhibition

 
 

5. Belastningsuppgifter som avser tillstånd till yrkesmässig trafik, taxitrafik eller biluthyrning

 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 8 § yrkestrafiklagen (2012:210) eller 4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211)

 
 

Beslut eller anmälan enligt 5 kap. 1 eller 3 § yrkestrafikförordningen (2012:237), 6 kap. 1 eller 3 § taxitrafikförordningen (2012:238) eller 10 eller 12 § förordningen (1998:780) om biluthyrning från andra myndigheter som rör tillståndshavaren

 
 

Grund för återkallelse, tillfällig indragning eller olämplighetsförklaring

 
 

Uppgift om överträdelser enligt artikel 6.1 tredje stycket b) eller bilaga IV till förordning (EG) nr 1071/2009 i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 som har begåtts i andra länder:

– typ av överträdelse

– överträdelsens allvarlighetsgrad

– datum för överträdelsen

– datum för kontroll när överträdelsen konstaterades

– land där överträdelsen konstaterades

– orsak till att förlust av gott anseende är en orimlig åtgärd enligt artikel 6.2 a andra stycket

 
 

6. Belastningsuppgifter som avser taxiförarlegitimation

 

Anmälan av läkare enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211)

 
 

Utländsk dom eller annat likvärdigt avgörande som avses i 4 kap. 14 § taxitrafiklagen (2012:211)

 
 

Beslut eller anmälan enligt 6 kap. 1 § taxitrafikförordningen (2012:238) från andra myndigheter avseende innehavare av taxiförarlegitimation

 
 

Återkallelsegrund

 
 

7. Uppgifter om förartillstånd

 

Tillståndsnummer

 
 

Förarens namn

 
 

Tillståndets giltighetstid

 
 

Datum för återkallelse

 
 

Datum för delgivning

 
 

Datum för upphörande

 
 

Datum för återlämnande

 
 

8. Uppgifter om färdskrivarkort

 
 • datum för utfärdande

 • datum för godkänt

 • datum för avvisat

 • datum för personalisering

 • datum för avsänt

 • datum när kortet lämnats ut

 • datum för konfiskerat

 • datum för förnyelse

 • datum för återkallat

 • datum för inlämnat

 • datum för stöldanmälan

 • datum för förlustanmälan

 • datum för anmälan om att kort är ej fungerande

 • datum för ej längre giltigt

 • datum för indraget

 • datum för ersatt kort

 • datum för under utbyte

 • datum för utbyte

 • giltighetstid

 • kortnummer

 • datum för delgivning av beslut

 • fotografi och namnteckning för förarkort

 
 

Körkortsuppgifter som behövs för utfärdande av förarkort

Kortinnehavare

 • namn

 • personnummer eller födelsedatum

 • födelseort

 
 

9. Uppgifter om ackrediterade verkstäder och fordonstillverkare

 
 • namn eller företagsnamn

 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer

 • besöksadress i landet

 • datum för ackrediteringen

 • plombnummer

 • typ av färdskrivare

 • förändringar eller återkallelse av ackrediteringen

 
 

10. Övriga uppgifter

 

Uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av yrkestrafik- eller taxitrafikärenden

 
 

SFS 2018:1824

Bilaga 4

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av felparkeringsavgifter följande uppgifter föras in.

1. Fordonsuppgifter

Sådana uppgifter om ett registrerat fordons beskaffenhet och utrustning som är av betydelse för fordonskontrollen.

Dessutom antecknas följande uppgifter.

Modellbeteckning

Registreringsnummer

Årsmodell

I förekommande fall antecknas följande uppgifter.

Beteckning på skylt för beskickningsfordon

Beteckning på personlig skylt

2. Ägaruppgifter

Registrerad ägare vid tidpunkten för utfärdandet av parkeringsanmärkningen.

I fråga om ägare som avses ovan antecknas följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

3. Allmänna uppgifter

Ärendenummer

Den kommun inom vilken anmärkningen har utfärdats

Datum för utfärdande

Belopp

Erinran

Datum för erinran

Åläggande

Datum för åläggande

Uppgift om att ett ärende har lämnats över till Kronofogdemyndigheten

Datum för överlämnandet

Återbetalningsdatum

Undanröjande

Rättelsemeddelande

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om felparkeringsavgifter.

SFS 2018:1824

Bilaga 5

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av trängselskatt följande uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Den kommun inom vilken passagen skett

Tidpunkt för passagen

Skattebelopp för passagetidpunkten

Betalstation

Kontrollpunkt

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Fordonsslag

Fordonets vikt

Fordonets landskod

2. Uppgifter i beslut om trängselskatt och tilläggsavgift

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan adress

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Landskod

Tidpunkt för passage, betalstation och kontrollpunkt

Belopp

Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning

Utfärdad betalningsuppmaning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

Återbetalning

Undanröjande

Beslut om undantag från skatteplikt som meddelats med stöd av 6 lagen (2004:629) om trängselskatt

Användningsförbud

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om trängselskatt

SFS 2018:1824

Bilaga 6

I vägtrafikregistret ska i fråga om registrering av yrkeskompetensbevis följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

1. Identitetsuppgifter

 

Fullständigt namn, personnummer eller samordningsnummer och folkbokföringsadress för den som avses med registreringen eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

 
 

2. Uppgifter om yrkesförarkompetens

 

Uppgift om genomförd utbildning, transportslag, typ av utbildning samt datum för genomförd utbildning. Utbildningsanordnare som rapporterat utbildningen enligt 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

 

Uppgift om tidigare genomförd fortbildning ska gallras när ny fortbildning genomförts och nytt yrkeskompetensbevis utfärdats med stöd av denna fortbildning

 

Datum för utfärdande av yrkeskompetensbevis

 
 

Körkortsbehörigheter som yrkeskompetensbeviset avser

 
 

Giltighetstid för yrkeskompetensbevis

 
 

Giltighetstid för körkortsbehörigheter som ingår i yrkeskompetensbevis

 
 

Gemenskapskod

 
 

Serienummer

 
 

Körkortsnummer

 
 

Förlust av yrkeskompetensbevis

 
 

Överlämnande av yrkeskompetensbevis

 
 

Ansökan om duplett av yrkeskompetensbevis

 

Uppgiften ska gallras när duplett av yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 4 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens utfärdats

 

3. Uppgifter om utländskt yrkeskompetensbevis och utländskt körkort i samband med utbildning och utfärdande av svenskt yrkeskompetensbevis

 

A) utländskt yrkeskompetensbevis

 
 
 • Ansökan om utbyte av utländskt yrkeskompetensbevis enligt 4 kap. 5 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

 • Serienummer

 • Giltighetstid för yrkeskompetensbevis

 • Giltighetstid för förarbehörigheter som yrkeskompetensbeviset avser

 • Uppgift om utfärdandeland

 

Uppgiften ska gallras när yrkeskompetensbevis utfärdats

 

B) utländskt körkort

 
 
 • Körkortsnummer

 • Körkortets giltighetstid

 • Giltighetstid för förarbehörigheter som kan avse yrkeskompetensbevis

 • Datum för första utfärdande för förarbehörigheter som kan avse yrkeskompetensbevis

 • Uppgift om utfärdandeland

 
 

4. Uppgifter om prov

 

Uppgift om bokning av kunskapsprov enligt 2 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

 

Uppgiften ska gallras 5 år efter det att provet bokades

 

Uppgift om genomfört kunskapsprov enligt 2 kap. 6 och 7 §§ förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens

 

Uppgiften ska gallras 5 år efter det att provet genomfördes

 

5. Uppgifter om tillverkning av yrkeskompetensbevis

 

Foto

Namnteckning

Samtliga uppgifter i utfärdat yrkeskompetensbevis

 
 

6. Övriga uppgifter

 

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om yrkeskompetensbevis

 
 

SFS 2012:7

Bilaga 7

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av kontroller av kör- och vilotider följande uppgifter föras in.

Uppgifter

1. Kontrollobjekt

 
 

Fullständigt namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

 
 

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress i landet

För juridisk person: adress i landet

 
 

2. Verksamhetsuppgifter

 
 

Typ av transportverksamhet

 
 

– internationell eller nationell

 
 

– passagerar- eller godstransport

 
 

– transport för egen eller annans räkning eller mot betalning eller annan ersättning

 
 

Uppgift om godkännande för F-skatt

 
 

Uppgift om att företag inte längre omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85

 
 

3. Fordonsuppgifter

 
 

Registreringsnummer för fordon som används i transportverksamhet som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006

 
 

Typ av färdskrivare

 
 

4. Belastningsuppgifter

 
 

Uppgifter om överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006 och rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter

 

Belastningsuppgiften ska gallras fem år efter det att uppgiften fördes in i registret

 

– antal överträdelser

 
 

– överträdelsernas allvarlighetsgrad

 
 

– datum för överträdelsen

 
 

Uppgift om ett företags riskvärde

 

Uppgiften ska gallras när en ny uppgift registreras

 

5. Uppgifter om kontroller av företag

 
 

Antal kontrollerade arbetsdagar

 

Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret

 

Datum för kontroll

 

Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret

 

Utfall av kontroll

 

Uppgiften ska gallras tio år efter det att uppgiften fördes in i registret

 

– utan anmärkning

 
 

– beslut om sanktionsavgift

 
 

– beslut om sanktionsavgift och att initiera tillsyn

 
 

6. Övriga uppgifter

 
 

Uppgifter som behövs av administrativa skäl för kontroller av kör- och vilotider i företag

 
 

SFS 2018:1824

Bilaga 8

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av infrastrukturavgifter på de vägar som avses i 4 § förordningen (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg följande uppgifter föras in.

1. Uppgifter om passagen

Tidpunkt för passagen

Avgiftsbelopp

Betalstation

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Fordonsslag

Fordonets vikt

Fordonets landskod

2. Uppgifter i beslut om infrastrukturavgifter på väg

Den skattskyldige med angivande av följande uppgifter.

Namn eller företagsnamn

Personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande

För fysisk person: folkbokföringsadress, eller om han eller hon inte är folkbokförd, annan adress

För juridisk person: adress i landet, eller om sådan adress inte finns, annan adress

Fordonsuppgifter med angivande av följande uppgifter.

Registreringsnummer eller beteckning på skylt

Landskod

Tidpunkt för färden och betalstation

Belopp

Beslutsdatum

3. Allmänna uppgifter (anges med datum för åtgärden)

Betalning

Utfärdad betalningsuppmaning

Överlämnande till Kronofogdemyndigheten

Återbetalning

Undanröjande

Användningsförbud

4. Övriga uppgifter

Uppgifter som behövs av administrativa skäl vid handläggningen av ärenden om infrastrukturavgifter på väg

SFS 2018:1824

Bilaga 9

I vägtrafikregistret ska i fråga om registreringen av redovisningscentraler för taxitrafik följande uppgifter föras in.

Uppgifter

Särskilda regler

Uppgifter om redovisningscentraler för taxitrafik

 

Identitetsuppgifter

 
 

redovisningscentralens namn och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande identitetsbeteckning,

 
 

redovisningscentralens adress med vilket avses folkbokföringsadress i Sverige för fysiska personer och postadress för juridiska personer eller om sådan saknas annan adress

 
 

verksamhetsansvarig och övriga prövade personer med angivande av namn och person- eller samordningsnummer

 
 

Tillståndsuppgifter

 
 

datum för beslut om tillstånd

 
 

datum för byte respektive utökning av verksamhetsansvarig och övrigt prövad samt när någon av dem inte längre är engagerade i företaget

 
 

datum för beslut om varning eller återkallelse av tillståndet

 
 

datum för när återkallelse av tillstånd gäller, om annat än dag för beslut

 
 

grund för varning eller återkallelse

 
 

datum för tillstånds upphörande

 
 

olämplighetstid vid avslag

 
 

vid överklagande, datum för inhibition

 
 

datum för tillståndshavares dödsfall

 
 

datum för verksamhetsansvarigs dödsfall

 
 

datum för konkursbeslut

 
 

föreståndares namn, person- eller samordningsnummer och adress i samband med dödsfall och konkurs

 
 

uppgift om den adress där den tekniska utrustning som används för mottagande, lagring och utlämnande ska finnas. Om tillståndshavaren inte själv lagrar informationen adressen till det företag med vilket avtal om lagring slutits

 
 

Taxameteruppgifter

 
 

uppgift om, inklusive datum för, installation och besiktning av taxameterutrustning

 
 

uppgift om besiktningsorgan som har installerat och besiktat en viss taxameterutrustning

 
 

uppgift om den som rapporterat installationen och besiktningen

 
 

uppgift om i vilket fordon taxameterutrustningen är installerad

 
 

uppgift om vilken redovisningscentral som ett taxiföretag har anmält för varje taxameterutrustning och från vilket datum taxameteruppgifterna ska överföras till denna redovisningscentral

 
 

uppgifter som behövs av administrativa skäl för handläggningen av ärenden om redovisningscentraler för taxitrafik

 
 

SFS 2016:624

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2001:650

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2001. Genom förordningen upphävs

a) förordningen (1979:785) om yrkestrafikregister,

b) förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon,

c) förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar, och

d) förordningen (1988:1108) om direktregistrering i bilregistret.

2. Undantag för ett visst fordon, en viss fordonstyp eller en viss grupp av fordon som har meddelats med stöd av 86 § bilregisterkungörelsen (1972:599) gäller i enlighet med sin lydelse.

3. För en registreringsskylt som har utfärdats enligt förordningen (1988:964) om skyltar för beskickningsfordon eller enligt förordningen (1988:965) om personliga fordonsskyltar gäller de upphävda förordningarna.

[4.

5. För uppgifter i vägtrafikregistret om att registerblad framställts skall vad som angetts om gallring i övergångsbestämmelserna punkten 2 till förordningen (1999:992) om ändring i körkortsförordningen (1998:980) fortsätta att gälla.

6. Om det i en författning som har beslutats av Vägverket eller Trafiksäkerhetsverket hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften.

SFS 2001:1003

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:1095

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2002:85

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2002.

SFS 2002:350

Denna förordning träder i kraft d. 20 jan. 2003.

SFS 2002:945

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003, då förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige skall upphöra att gälla.

2. För fordon som har registrerats före ikraftträdandet gäller 8 kap. 15 § i sin äldre lydelse.

SFS 2003:51

Denna förordning träder i kraft d. 19 mars 2003.

SFS 2003:95

(Utkom d. 1 april 2003.)

SFS 2003:206

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2003:524

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2003.

SFS 2003:800

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:1028

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2004:30

Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2004.

SFS 2004:511

Denna förordning träder ikraft den 1 juli 2004.

SFS 2004:535

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:622

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2004.

SFS 2004:728

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2004.

SFS 2004:988

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1133

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1257

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2005.

SFS 2004:1361

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:95

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2005:1229

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre bestämmelser om registrering av föregående ägare gäller fortfarande vid ägarbyten som skett före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 18 kap. 6 § i sin nya lydelse tillämpas på beslut som har meddelats efter ikraftträdandet.

SFS 2006:245

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2006.

SFS 2006:318

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:438

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:791

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2006.

SFS 2006:911

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2006.

SFS 2006:1065

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2006.

SFS 2006:1207

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2007:47

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2007 i fråga om 10 kap. 4 § och i övrigt d. 1 april 2007.

SFS 2007:192

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

2. Vid tillämpning av 11 kap. 1 och 2 §§ jämställs med skrotningsintyg ett skrotningsintyg som utfärdats före d. 1 juni 2007 enligt äldre föreskrifter.

SFS 2007:651

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2007.

SFS 2007:745

1. Denna förordning träder i kraft d. 4 febr. 2008.

2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2007:1112

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2008.

SFS 2008:306

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2008.

2. I fråga om gallring av uppgifter gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2008:730

Denna förordning träder i kraft d. 10 sept. 2008.

SFS 2008:739

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2008.

SFS 2008:1283

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:188

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2009.

SFS 2009:218

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2012 i fråga om 6 kap. 7 a §, och i övrigt d. 29 april 2009.

SFS 2009:936

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:939

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2009.

SFS 2009:1370

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2009:1373

(Utkom d. 11 dec. 2009.)

SFS 2010:2

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2010.

SFS 2010:76

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2010.

SFS 2010:101

(Utkom d. 9 mars 2010.)

SFS 2010:146

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:777

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1537

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1599

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1619

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:1859

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. I fråga om kreditavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2011:255

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:442

Denna förordning träder i kraft d. 24 maj 2011.

SFS 2011:871

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2011.

SFS 2011:909

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:951

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1129

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1132

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2011:1461

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgift om F-skattsedel som har utfärdats med stöd av skattebetalningslagen (1997:483).

SFS 2012:6

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2012.

2. För uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos Trafikverket och uppgift om att sökanden ska avlägga förarprov hos annan än Trafikverket i ärenden om registrering som inletts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2012:7

1. Denna förordning träder i kraft d. 19 jan. 2013.

2. För uppgifter om begäran och beslut om förhandsbesked, beslut om förarbevis för moped klass I, beslut om förarbevis för terrängskoter, ansökan om utbyte av förarbevis som utfärdats enligt lagen (1999:877) om förarbevis för moped klass I och terrängskoter samt giltighetstid för bevis om körkort och förarbevis i ärenden om registrering som inletts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

SFS 2012:176

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2012:243

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013 i fråga om 4 kap. 12 a § och 5 kap. 1 a § samt i övrigt d. 1 juni 2012.

SFS 2012:297

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:77

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2013.

SFS 2013:987

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

SFS 2014:128

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2014.

SFS 2014:450

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2014, men tillämpas inte på sådana skatter och avgifter som har beslutats före ikraftträdandet.

SFS 2014:1269

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1340

(Utkom d. 25 nov. 2014.)

SFS 2014:1484

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1565

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1566

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2015.

SFS 2015:36

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2015:74

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2015:358

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:783

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2015:931

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:298

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2016:624

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1123

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2016:1216

1. Denna förordning träder i kraft d. 20 maj 2017.

2. Förordningen tillämpas första gången för besiktningar och flygande inspektioner som genomförs från d. 20 maj 2018.

SFS 2017:89

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

SFS 2017:98

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller för registreringsskyltar för taxi som har tillhandahållits före ikraftträdandet.

SFS 2017:100

(Utkom d. 28 febr. 2017.)

SFS 2017:511

Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2017.

SFS 2018:269

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2018.

SFS 2018:620

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1152

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018 i fråga om 5 kap. 2 § och i övrigt d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1824

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2019:70

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:384
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för

  ärenden som har inletts före ikraftträdandet,

  godkännande vid en ursprungskontroll av ett fordon som har meddelats före ikraftträdandet, och

  överklagande av beslut som har meddelats med stöd av den förordningen.