Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2001:651) om vägtrafikdefinitioner

1 §

Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

SFS 2018:1560

2 §

Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning

Betydelse

Accelerationsfält

 

Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik

 

Alternativa bränslen

 

Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transport och som kan bidra till en utfasning av fossila bränslen och en förbättrad miljöprestanda inom transportsektorn, och som utgörs av

 1. elektricitet som förbrukas i alla typer av elektriska fordon,

 2. väte,

 3. naturgas, inklusive biometan, i gasform (komprimerad naturgas – CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG),

 4. gasol (LPG), eller

 5. mekanisk energi från fordonsbaserad lagring/fordonsbaserade källor, inklusive spillvärme

 

Behörighetshandling

 

Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samt förarbevis för terränghjuling

 

Besiktningsinstrument

 

Ett bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning

 

Cirkulationsplats

 

En plats som enligt lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) ska vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats

 

Cykelbana

 

En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II

 

Cykelfält

 

Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II

 

Cykelgata

 

En väg eller vägsträcka som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara cykelgata och som är utmärkt med vägmärke för cykelgata

 

Cykelpassage

 

En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad.

 

Cykelöverfart

 

En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen

 

EG-motorfordon

 

Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap

 

Färdled

 

En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg

 

Grundhandling

 

En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter, förarbevis för terränghjuling eller taxiförarlegitimation

 

Gågata

 

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata

 

Gångfartsområde

 

En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde

 

Halvljus

 

Avbländat färdljus

 

Heldragen linje

 

Längsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 §

 

Helljus

 

Inte avbländat färdljus

 

Huvudled

 

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled

 

Internationellt körkort

 

En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn

 

Jordbruks- och skogsbrukstraktor

 

Ett motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerat för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten

 

Körbana

 

En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren

 

Körfält

 

Ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon

 

Körfält för fordon i linjetrafik m.fl.

 

Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

 

Körförbud

 

Förbud mot att använda ett fordon

 

Körträning

 

Träning i att föra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov

 

Laddplats

 

En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats

 

Lastlängd

 

Avståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt

 

Ledbuss

 

En buss som består av två eller flera fasta sektioner som är kopplade till varandra med en eller flera ledade sektioner där passagerarutrymmena i de fasta sektionerna står i förbindelse med varandra. Genom den ledade sektionen eller de ledade sektionerna kan passagerarna förflytta sig fritt mellan de fasta sektionerna.

 

Lämplighetsbevis

 

Ett bevis om att ett fordon har godkänts vid lämplighetsbesiktning

 

Motortrafikled

 

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled

 

Motorväg

 

En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg

 

Odelbar last

 

Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster

 

Parkering

 

En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

 1. föranleds av trafikförhållandena,

 2. sker för att undvika fara, eller

 3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods

 

Plankorsning

 

En korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall

 

Registrerad importör

 

En importör som har registrerats i vägtrafikregistret

 

Registrerat fordon

 

Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret

 

Registreringsnummer

 

Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret

 

Registreringsskylt

 

En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

 1. upptar fordonets registreringsnummer,

 2. är avsedd för beskickningsfordon, eller

 3. utgör en personlig fordonsskylt

 

Retardationsfält

 

Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart

 

Spärrområde

 

Ett vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt

 

Stannande

 

Annat stillastående med ett fordon än som

 1. sker för att undvika fara,

 2. föranleds av trafikförhållandena, eller

 3. utgör parkering

 

Temperaturkontrollerat fordon

 

Ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka

 

Terräng

 

Ett område som inte är väg

 

Trafikant

 

Den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng

 

Trafikskola

 

Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare

 

Trafiksyn

 

Synorganets funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt

 

Trafikövningsplats

 

En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg

 

Tunnelkategori

 

Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E

 

Typintyg

 

Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595)

 

Tättbebyggt område

 

Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område

 

Tävlingsfordon

 

Motorfordon som har anpassats för tävlingsändamål och som får användas på väg genom undantag i föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt fordonsförordningen (2009:211)

 

Utryckningsfordon

 

Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon

 

Utsläppsfri drift

 

Drift av fordon utan förbränningsmotor eller med en förbränningsmotor som släpper ut

 1. mindre än 1 g CO2/kWh, fastställt i enlighet med förordning (EG) nr 595/2009 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen, eller

 2. mindre än 1 g CO2/km, fastställt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 och EU-förordningar som har antagits med stöd av den förordningen.

 

Väg

 
 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,

 2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och

 3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2.

 

Vägren

 

En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana

 

Yrkesmässig fordonstillverkare

 

En fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon

 

Ändamålsplats

 

En plats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara ändamålsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för ändamålsplats

 

Övergångsställe

 

En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat

 

SFS 2020:1095

3 §

Transportstyrelsen beslutar i frågor som avses i 3 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

SFS 2008:1137

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.

Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller beslut om undantag i enskilda fall. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.

Undantag får förenas med villkor.

SFS 2010:1600

5 §

Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 2008:1137

6 §

Ett beslut enligt 3–5 §§ skall fattas efter samråd med Skatteverket, om något fordons beskattningsförhållande påverkas av beslutet.

Om en fråga som avses i 3 eller 4 § är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttrande av Transportstyrelsen respektive Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande.

SFS 2008:1137

7 §

Beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

SFS 2008:1137