Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet

Denna förordning upphör enligt F (2016:602) att gälla den 1 juli 2016.

Utfärdad den 13 november 2003.
Utkom från trycket 25 november 2003.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller i fråga om avgifter som ska betalas till Post- och telestyrelsen enligt

SFS 2010:1051

Elektronisk kommunikation

2 §

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas av dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen och av dem som har tillstånd att använda nummer, får uppgå till högst 140 000 000 kr per år.

Av beloppet ska högst 30 000 000 kr per år utgöra avgift för tillstånd att använda nummer.

SFS 2011:1010

3 §

Det totala avgiftsuttaget för de årliga avgifter som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska betalas för användning av radiosändare, utöver avgifter för anmäld verksamhet, får uppgå till högst 120 000 000 kr.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 1 500 000 kr.

SFS 2014:1271

4 §

Den som får radiocertifikat skall betala en avgift med högst 1 000 kr.

5 §

Enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation får en handläggningsavgift tas ut av den som anmäler verksamhet enligt 2 kap. 1 § samma lag eller ansöker om tillstånd eller medgivande enligt 3 kap. 1, 19, 23 eller 24 § samma lag samt av den som använder radiosändare, men som enligt lagen är undantagen från tillståndsplikt.

SFS 2011:1010

Radio- och teleterminalutrustning

6 §

Det totala avgiftsuttaget för tillsyn enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning – över dels dem som bedriver verksamhet som är anmäld enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, dels dem som har tillstånd att använda radiosändare enligt samma lag – får uppgå till högst 10 000 000 kr per år.

För Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr och för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får avgiftsuttaget sammanlagt uppgå till högst 90 000 kr.

SFS 2014:1271

Postverksamhet

7 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en årlig avgift. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som Post- och telestyrelsen har för sin verksamhet enligt den lagen och får uppgå till högst 23 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

SFS 2015:380

8 §

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om att den som ansöker om tillstånd eller förhandsbesked enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift.

SFS 2010:1051

9 §

Den som är tillståndshavare enligt postlagen (2010:1045) ska betala en särskild avgift för obeställbara brev som sänds in till Post- och telestyrelsen. Det totala avgiftsuttaget ska motsvara de kostnader som myndigheten har för denna verksamhet och får uppgå till högst 10 000 000 kr per år. Avgiften ska fördelas med skälig andel på tillståndshavarna.

SFS 2011:1010

Utfärdande av kvalificerade certifikat till allmänheten

10 §

Post- och telestyrelsen får föreskriva att den som bedriver verksamhet som är anmäld enligt 8 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer skall betala en årlig avgift om högst 5 000 kr.

Gemensamma bestämmelser

11 §

Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om avgifterna.

Post- och telestyrelsen får när det gäller avgifter för postverksamhet och utfärdande av kvalificerade certifikat helt eller delvis medge befrielse från avgiftsskyldighet, om det finns särskilda skäl till det.

12 §

Post- och telestyrelsen skall offentliggöra en översikt över sina kostnader under året och den sammanlagda summan av uppburna avgifter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:767

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004. Den tidigare gällande förordningen (2003:398) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2006:288

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2009:1298

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:1051

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2010.

SFS 2010:1118

Denna förordning träder i kraft d. 25 okt. 2010.

SFS 2011:1010

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2014:1271

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:380

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.