Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Utfärdad den 13 november 2003.
Utkom från trycket den 25 november 2003

Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

En myndighet skall i sin verksamhet främja utvecklingen av ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga förvaltningen.

Myndigheter med fler än 50 anställda ska hantera sina utgående beställningar av varor och tjänster elektroniskt. Kravet gäller dock inte för beställningar som

  1. görs av Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Säkerhetspolisen, eller

  2. är olämpliga att hantera elektroniskt av sekretesskäl eller säkerhetsskyddsskäl.

Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om hanteringen av beställningar och om standarder eller liknande krav som ska vara gemensamma för elektroniskt informationsutbyte i samband med beställning, leverans och fakturering av varor och tjänster. Myndigheten ska vid utarbetande av föreskrifter beakta nationell och internationell standard.

SFS 2018:1491

Myndigheten för digital förvaltning får i enskilda fall besluta om undantag från kravet i 3 § första stycket och från föreskrifter som meddelats med stöd av 3 § andra stycket, om det behövs i avvaktan på att en myndighet ska kunna ansluta sig till sådana tjänster för elektroniska beställningar som tillhandahålls av Statens servicecenter eller om det finns andra särskilda skäl.

SFS 2018:1491

[Upphävd g. F (2018:360).]

SFS 2018:360

Bilaga 1

SFS 2013:870

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2003:770

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2005:863

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2012:543

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2012.

SFS 2012:544

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2012. Bestämmelsen i 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs d. 31 maj 2013.

SFS 2013:784

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2013.

SFS 2013:870

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2014.

2. I fråga om myndigheter som inte uppräknas i den upphävda bilagan ska 3 § första stycket tillämpas första gången vid hantering av beställningar som görs efter d. 30 juni 2014.

SFS 2018:360

(Publicerad d. 4 maj 2018.)

SFS 2018:1491

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2018.