Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:283) om sjöfartsskydd

Utfärdad den 29 april 2004.
Utkom från trycket den 18 maj 2004

Denna förordning reglerar vissa förhållanden i anslutning till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar1) samt lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

1)

EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2004:514

Sambandspunkt enligt artikel 9.2 i förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen.

SFS 2008:1152

Behörig sjöfartskyddsmyndighet enligt artikel 2 i förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte annat är föreskrivet.

SFS 2008:1152

Utsedd myndighet och administration enligt bilagorna till förordning (EG) nr 725/2004 är Transportstyrelsen, om inte annat är föreskrivet.

SFS 2008:1152

Transportstyrelsen skall fullgöra de uppgifter som enligt förordning (EG) nr 725/2004 skall fullgöras av Sverige, utom såvitt avser artikel 9.2, 12 och 14.

SFS 2008:1152

Transportstyrelsen får efter överenskommelse med Polismyndigheten och Kustbevakningen besluta att Polismyndigheten eller Kustbevakningen ska fullgöra uppgifter som Transportstyrelsen har enligt vad som följer av 3–5 §§. Transportstyrelsen ska kungöra sådana beslut i Transportstyrelsens författningssamling.

SFS 2014:1272

När Transportstyrelsen, Polismyndigheten eller Kustbevakningen utövar tillsyn enligt vad som följer av 3–6 §§ ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket på begäran av tillsynsmyndigheten biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver.

SFS 2014:1272

Tillsyn av ett fartyg enligt förordning (EG) nr 725/2004 skall om det är möjligt samordnas med den tillsyn som skall göras enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och föreskrifter meddelade med stöd av den lagen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan ska innehålla,

  2. sjöfartsskyddsdeklarationer,

  3. tillsyn, och

  4. avgifter till staten för sjöfartsskyddet.

Avgifter för tillsyn av fartyg får bestämmas upp till full kostnadstäckning.

SFS 2017:606

Ett beslut enligt 9 eller 9 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd eller enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som avser åtgärder mot fartyg och som har meddelats av annan än behörig befattningshavare hos Transportstyrelsen ska genast underställas denne.

SFS 2008:1152

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:283

Denna förordning träder i kraft d. 20 maj 2004.

SFS 2004:514

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:856

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2008:1152

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1272

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2017:606

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2017.

2. Bestämmelserna i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med d. 1 jan. 2017.