Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Utkom från trycket den 9 november 2004
Utfärdad den 28 oktober 2004.

Inledande bestämmelser

1 §

Bestämmelser om kör- och vilotider och färdskrivare vid vägtransporter finns i

 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, och

 3. kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 av den 18 mars 2016 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 när det gäller krav för konstruktion, provning, installation, drift och reparation av färdskrivare och deras komponenter.

SFS 2016:1106

2 §

Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till de rättsakter som anges i 1 §.

Förordningen innehåller även bestämmelser om förfarandet för kontroll av kör- och vilotider samt av färdskrivare på väg och i företags lokaler.

Undantag

1 §

[Upphävd g. F (2016:1106).]

SFS 2016:1106

2 §

Artikel 5–9 i förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EU) nr 165/2014 ska inte tillämpas på vägtransporter inom Sverige som utförs med

 1. fordon som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget är beläget,

 2. jordbruks- och skogsbrukstraktorer som används i jordbruks- och skogsbruksverksamhet, inom en radie av högst 100 kilometer från den plats där företaget som äger, hyr eller leasar fordonet är beläget,

 3. fordon som uteslutande används på öar som har en areal av högst 2 300 kvadratkilometer och som inte är förenade med landet i övrigt med broar, vadställen eller tunnlar öppna för motorfordon,

 4. fordon som används för övningskörning och förarprov för erhållande av körkort eller yrkeskompetensbevis, förutsatt att fordonet inte används för kommersiell transport av gods eller passagerare,

 5. fordon som används i samband med underhåll av avlopps-, översvämningsskydds-, vatten-, gas- och elanläggningar, underhåll och kontroll av vägar, dörr-till-dörr-insamling och -bortskaffande av hushållsavfall, telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och pejling efter radio- och TV-sändare eller -mottagare,

 6. fordon med mellan 10 och 17 sittplatser vilka uteslutande används för icke-kommersiell persontransport,

 7. fordon som används för uppsamling av mjölk från bondgårdar eller för återlämning till bondgårdar av mjölkbehållare eller av mjölkprodukter avsedda för djurfoder,

 8. fordon som används för transport av djuravfall eller av djurkadaver som inte är avsedda som människoföda,

 9. fordon som används för transport av levande djur från bondgårdar till lokala marknader och omvänt eller från marknader till lokala slakterier inom en radie på 100 kilometer, och

 10. specialfordon som transporterar cirkus- och nöjesfältsutrustning.

SFS 2017:849

3 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter eller i enskilda fall besluta om undantag enligt de förutsättningar som anges i artikel 14 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel 3.3 i förordning (EU) nr 165/2014.

SFS 2020:228

[Kompetenskrav]

SFS 2009:918

2 §

upphävd genom

SFS 2009:918

Färdskrivarutrustning

Typgodkännande

1 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 12.1, 15, 16.4 och 17.2 i förordning (EU) nr 165/2014 och enligt artikel 4 i genomförandeförordning (EU) 2016/799 och ska i övrigt fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige i fråga om typgodkännande av fordonsenhet, rörelsesensor, diagramblad och färdskrivarkort.

SFS 2016:1106

Installation och besiktning

2 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 22.3, 23.4, 24.4 och 24.5 i förordning (EU) nr 165/2014. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll är behörig myndighet enligt artikel 24.6 i förordning (EU) nr 165/2014.

SFS 2016:1106

3 §

Godkännande av montörer, verkstäder och fordonstillverkare enligt artikel 24.1 och 24.2 i förordning (EU) nr 165/2014 ska ske genom ackreditering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska underrätta Transportstyrelsen om de ackrediteringar och återkallelser av ackrediteringar som beslutats enligt denna bestämmelse.

SFS 2016:1106

4 §

Kontroller och besiktningar enligt artikel 23 och avsnitt VI i bilaga 1 till förordning (EU) nr 165/2014 eller i fråga om färdskrivare som omfattas av artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) 2016/799 eller dess bilaga 1 C ska utföras av en godkänd verkstad. Sådana intyg som avses i avsnitt VI, punkt 1 i bilaga 1 till förordning (EU) nr 165/2014 får utfärdas av en godkänd verkstad eller, i fråga om en ny enhet, av tillverkaren eller den som företräder denne.

SFS 2016:1106

5 §

Besiktning av färdskrivarutrustning enligt avsnitt VI, punkt 3 b, i bilaga 1 till förordning (EU) nr 165/2014 i fråga om fordon registrerade i Sverige, ska utföras senast två år efter installation eller föregående besiktning av färdskrivaren enligt datum på färdskrivarens installationsskylt.

Om färdskrivarutrustningen inte genomgått en besiktning inom den tid som framgår av första stycket eller av artikel 23.1 i förordning (EU) nr 165/2014 får fordonet endast användas

 1. vid provkörning i omedelbart samband med reparation av färdskrivaren,

 2. för färd kortaste lämpliga väg till en godkänd verkstad för reparation eller besiktning, samt

 3. vid transport där färdskrivare inte krävs.

SFS 2016:1106

6 §

Om färdskrivarutrustningen uppfyller kraven skall verkstaden byta ut installationsskylten. Om det finns brister i färdskrivarutrustningen skall installationsskylten tas bort och inte ersättas med någon ny. En borttagen installationsskylt skall förstöras.

Om färdskrivarutrustningen har brister får fordonet brukas endast vid sådana transporter som avses i 5 §.

Fälttester

Rubriken införd g. SFS2016-1106

7 §

Transportstyrelsen ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artikel 21 i förordning (EU) nr 165/2014.

SFS 2016:1106

Färdskrivarkort

Allmänt

1 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artiklarna 26.1, 26.7, 26.7a, 28.1, 29.2 och 29.4 i förordning (EU) nr 165/2014 och ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artiklarna 26.4, 30 och 31.

Transportstyrelsen prövar också frågor om utfärdande av färdskrivarkort och om återkallelse enligt 8 §.

SFS 2021:310

2 §

[Upphävd g. F (2016:1106).]

SFS 2016:1106

Giltighetstid

3 §

Ett förarkort och ett företagskort är giltiga i fem år. Ett kontrollkort är giltigt i två år. Ett verkstadskort är giltigt i ett år.

Ett färdskrivarkort som är omhändertaget eller återkallat gäller inte.

SFS 2021:310

Innehav m.m.

4 §

Den som kör ett fordon som är utrustat med en digital färdskrivare ska inneha ett förarkort.

Ett förarkort får inte lånas ut eller överlåtas till någon annan.

SFS 2016:1106

5 §

Ett färdskrivarkort får inte användas för andra ändamål än som följer av förordning (EU) nr 165/2014.

SFS 2016:1106

6 §

Den verkstad, fordonstillverkare eller tillverkare av färdskrivare som erhållit verkstadskort skall upprätta en förteckning som för varje kort visar vilken montör som tilldelats kortet. Av förteckningen skall montörens namn och kortets nummer framgå. En montör får inte tilldelas mer än ett kort. Kortet får inte brukas av någon annan än den som antecknats i förteckningen.

7 §

Om ett företagskort, verkstadskort eller kontrollkort har förstörts eller inte fungerar, ska innehavaren återlämna kortet till Transportstyrelsen. Om ett sådant kort har förkommit eller stulits, ska innehavaren anmäla detta till Transportstyrelsen.

SFS 2016:1106

Återkallelse och omhändertagande

8 §

Ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort ska återkallas om kortet har förfalskats, om det används av någon annan än den som kortet har utfärdats för eller om det har utfärdats på grund av oriktiga uppgifter eller falska handlingar.

SFS 2016:1106

9 §

Ett förarkort, ett företagskort eller ett verkstadskort ska omhändertas om det på sannolika skäl kan antas att kortet kommer att återkallas med stöd av 8 §. Omhändertagande beslutas av Polismyndigheten.

SFS 2016:1106

10 §

Ett beslut om omhändertagande skall meddelas skyndsamt och delges den som kortet är utfärdat för. Beslutet och kortet skall inom 48 timmar skickas till Transportstyrelsen tillsammans med den utredning som har gjorts och uppgift om delgivning.

SFS 2008:1288

11 §

Transportstyrelsen skall skyndsamt avgöra om färdskrivarkortet skall återkallas. Om återkallelse inte sker skall kortet omedelbart återlämnas till innehavaren.

SFS 2008:1288

12 §

När ett förarkort har återkallats skall Transportstyrelsen sända den information om kör- och vilotider som lagrats på kortet till den som varit innehavare av kortet.

SFS 2008:1288

Företagens kopiering och lagring av uppgifter samt förvaring av diagramblad

1 §

I artikel 33.2 i förordning (EU) nr 165/2014 finns bestämmelser om hur ett företag ska förvara diagramblad och på begäran visa upp dem för en behörig kontrolltjänsteman.

I artikel 10.5 i förordning (EG) nr 561/2006 finns bestämmelser om hur ett företag ska kopiera och bevara uppgifter från fordonsenheter och förarkort samt på begäran göra uppgifterna tillgängliga för en kontrolltjänsteman.

SFS 2016:1106

2 §

Kopiering av uppgifter enligt 1 § andra stycket ska ske för uppgifter från fordonsenheter inom 90 dagar och för uppgifter från förarkort inom 28 dagar, från dagen för registreringen av uppgiften.

De uppgifter som har kopierats ska bevaras i oförändrat och sökbart skick i minst ett år från dagen för registreringen av uppgiften och på begäran göras tillgängliga för en behörig kontrolltjänsteman.

SFS 2010:1117

3 §

Bevis på att kostnaderna för inkvartering utanför fordonet har betalats av transportföretaget i enlighet med artikel 8.8 andra stycket i förordning (EG) nr 561/2006 ska bevaras i minst ett år och ska på begäran göras tillgängliga för behörig kontrolltjänsteman.

SFS 2021:310

Kontroller

Allmänt

1 §

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller på väg är Polismyndigheten. Behörig kontrolltjänsteman är en polisman eller bilinspektör.

Behörig kontrollmyndighet i fråga om kontroller i företags lokaler är Transportstyrelsen. Behörig kontrolltjänsteman är en särskilt förordnad tjänsteman vid styrelsen.

SFS 2014:1273

2 §

Kontroller ska ske regelbundet, både på vägarna och i företagens lokaler, på sådant sätt att de varje år täcker minst tre procent av arbetsdagarna för förare av fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014. Av de kontrollerade arbetsdagarna ska minst 30 procent kontrolleras på vägarna och minst 50 procent i företagens lokaler.

Transportstyrelsen ansvarar för att det finns en enhetlig tillsynsstrategi för sådana kontroller.

SFS 2016:1106

3 §

Behörig kontrolltjänsteman ska vara försedd med

 • en förteckning över det som ska kontrolleras enligt 8 och 9 §§ samt, vid kontroll i företags lokaler, även det som ska kontrolleras enligt 12 §,

 • utrustning för att kopiera, läsa och skriva ut uppgifter från den digitala färdskrivarens fordonsenhet och förarkort samt utrustning för att analysera sådana uppgifter eller sända uppgifterna till en central databas för analys,

 • utrustning för kontroll av färdskrivardiagramblad,

 • analysutrustning, med lämplig programvara, för att kontrollera och bekräfta digitala signaturer för uppgifter från den digitala färdskrivarens fordonsenhet och förarkort, samt

 • analysprogram som kan ge en detaljerad hastighetsprofil för ett fordon före kontroll av färdskrivaren.

SFS 2009:1102

Vägkontroller

4 §

Företag som är ansvariga för förare skall under ett år förvara de handlingar, förteckningar över resultat och andra relevanta uppgifter som de fått från tillsynsmyndigheterna och som gäller kontroller av dem i deras lokaler eller av deras förare vid vägkontroller.

SFS 2007:216

5 §

I fordonslagen (2002:574) finns bestämmelser om rätten att kontrollera ett fordons färdskrivare samt om provkörning av fordonet vid sådan kontroll. Provkörning får ske även om det finns något hinder mot att bruka fordonet enligt denna förordning, förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter eller trafikförordningen (1998:1276).

SFS 2007:216

6 §

Minst sex gånger om året ska vägkontroller av förare och fordon som omfattas av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 genomföras samtidigt i Sverige och minst en annan stat inom EES, varvid respektive kontrollmyndighet arbetar på sitt eget territorium.

Transportstyrelsen ska ansvara för samordning med behöriga myndigheter i andra stater inom EES och med Polismyndigheten i fråga om genomförande av sådana kontroller.

SFS 2016:1106

7 §

Vägkontroller skall genomföras på olika platser när som helst och omfatta en så stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika kontrollplatserna. Kontrollerna får inte baseras särskilt på följande förhållanden:

 1. i vilket land fordonet är registrerat,

 2. i vilket land föraren är bosatt,

 3. i vilket land företaget är etablerat,

 4. resans start- och slutpunkt, samt

 5. typ av färdskrivare, analog eller digital.

SFS 2007:306

8 §

Vid vägkontroller skall följande kontrolleras:

 1. Daglig körtid och körtid per vecka, raster, dygns- och veckovila samt diagrambladen för innevarande dag och de diagramblad som föraren använt under de föregående 28 dagarna eller de uppgifter för minst samma period som finns lagrade på förarkorten eller i färdskrivarens minne eller utskriften.

 2. Färdskrivarens funktion, att periodisk besiktning skett inom föreskriven tid enligt 4 kap. 5 § samt eventuellt missbruk av utrustningen, diagramblad eller förarkort.

 3. Sådan blankett som ska användas när en förare varit sjukskriven eller haft semester, eller när föraren under innevarande vecka eller under den sista dag som föraren kört under föregående vecka, har kört ett annat fordon som inte omfattas av förordning (EG) nr 561/2006.

Om situationen kräver det får kontrollerna koncentreras till ett specifikt kontrollmoment.

SFS 2016:1106

Kontroll i företags lokaler

9 §

Vid vägkontroller ska i förekommande fall även följande kontrolleras:

 1. Fordonets hastighet under den period som avses i artikel 36 i förordning (EU) nr 165/2014.

 2. Fordonets momentana hastigheter som registrerats av färdskrivaren under högst de senaste 24 timmarnas användning av fordonet.

 3. Att utrustning inte är installerad eller används i färdskrivaren som är avsedd att förstöra, dölja, manipulera eller ändra uppgifter eller att störa någon del av det elektroniska utbytet av uppgifter mellan färdskrivarens komponenter eller som hindrar eller ändrar uppgifter på ett sådant sätt före kryptering.

Kontrollen enligt första stycket 1 ska avse om eller vid vilka tillfällen fordonet under längre tid än en minut enligt färdskrivaren har överskridit den tillåtna hastigheten 90 kilometer i timmen för lastbilar med en totalvikt över 12 ton eller 105 kilometer i timmen för bussar med en totalvikt över 5 ton.

SFS 2016:1106

10 §

Om det vid en vägkontroll av ett i Sverige registrerat fordon i en annan stat inom EES framkommer omständigheter som ger anledning att anta att föraren har begått en överträdelse som inte kan styrkas under kontrollförfarandet på grund av att nödvändiga uppgifter saknas, skall på begäran Transportstyrelsen bistå den behöriga myndigheten i den berörda staten vid utredningen av ärendet.

SFS 2008:1288

11 §

Kontroller i företagslokaler ska organiseras på grundval av tidigare erfarenheter från olika typer av transporter och företag. Sådana kontroller ska även utföras när allvarliga överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 har upptäckts vid vägkontroller.

Vid kontrollerna ska hänsyn tas till eventuell information från det organ som ansvarar för samordningen med den behöriga myndigheten i en annan stat inom EES om det berörda företagets verksamhet i den staten.

SFS 2016:1106

12 §

Vid kontroller i företagslokaler ska, förutom det som framgår av 8 och 9 §§, följande kontrolleras:

 1. veckovila och körtid mellan dessa viloperioder,

 2. tvåveckorsgränsen för körtid, samt

 3. diagramblad, uppgifter och utskrifter från fordonsenheter och förarkort.

Om en överträdelse upptäcks vid kontrollen, får företagets medansvar för andra aktörer i transportkedjan kontrolleras. Detta innefattar även kontroll av att transportavtalen är utformade på ett sådant sätt att reglerna i förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/2014 kan följas.

En kontroll i företagets lokaler kan ersättas med en kontroll hos myndigheten av dokument eller uppgifter som begärts in från företaget.

SFS 2016:1106

13 §

Vissa företag ska kontrolleras oftare och mer ingående än andra företag. Dessa kontroller ska baseras på det relativt stora antal överträdelser eller allvarliga överträdelser av förordningarna (EG) nr 561/2006 och (EU) nr 165/ 2014 som har begåtts inom företagets verksamhet (riskvärdering).

SFS 2016:1106

Utbyte av information

1 §

Transportstyrelsen är behörig myndighet enligt artikel 22.2 och 22.3 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel 40 i förordning (EU) nr 165/2014 och ska fullgöra de uppgifter som ankommer på Sverige enligt artiklarna 17.2 och 22.1 i förordning (EG) nr 561/2006.

SFS 2021:310

2 §

Polismyndigheten ska senast den 15 februari varje år förse Transportstyrelsen med de uppgifter om kontroller på väg som styrelsen behöver för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt 1 § i fråga om artikel 17.2 i förordning (EG) nr 561/2006. Uppgifterna ska vara indelade i följande kategorier:

 1. Typ av väg, som kan vara motorväg, riksväg eller annan väg, samt vilket land det kontrollerade fordonet är registrerat i.

 2. Typ av färdskrivare, analog eller digital.

Polismyndigheten ska samtidigt upplysa om hur många färdskrivare som har kontrollerats vid vägkontroller under det föregående året och antalet konstaterade överträdelser mot bestämmelserna i 9 kap. 1–5 §§ i denna förordning och vad överträdelserna bestått i.

SFS 2014:1273

2 a §

Skatteverket ska på begäran av Transportstyrelsen lämna de uppgifter som styrelsen behöver för sin prövning eller kontroll.

SFS 2010:1620

2 b §

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska informera Transportstyrelsen om förhållanden som noteras i samband med tillsyn och som kan leda till att sanktionsavgift påförs ackrediterat kontrollorgan eller fordonstillverkare.

SFS 2016:1106

3 §

Uppgifter enligt artikel 22.2 i förordning (EG) nr 561/2006 ska utbytas den 1 maj och den 1 november varje år och även på särskild begäran av en stat inom EES. För detta ändamål ska Transportstyrelsen använda en enhetlig rapporteringsblankett som utarbetats av kommissionen.

SFS 2016:1106

Ansvarsbestämmelser m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2009-1374

1 §

Till böter döms den som uppsåtligen hindrar eller försvårar en kontroll enligt denna förordning eller bryter mot artikel 32.3 i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054.

SFS 2021:310

2 §

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

 1. lämnar oriktig uppgift i en ansökan om typgodkännande, eller

 2. bryter mot förbud som meddelats enligt artikel 16.4 i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054.

Ansvar enligt första stycket 1 inträder inte om den oriktiga uppgiften saknat betydelse för frågan om typgodkännande eller om uppgiften i övrigt inte varit ägnad att vilseleda.

SFS 2021:310

3 §

Till penningböter döms den som utan lov uppsåtligen avlägsnar plomberingar av färdskrivarutrustning enligt artikel 22.5 i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054.

SFS 2021:310

4 §

Till penningböter döms den medlem av en fordonsbesättning som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot artikel 5.1 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054.

SFS 2021:310

5 §

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. artikel 6, 7, 8.2, 8.5–8.6a första stycket eller 12 tredje stycket i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054, eller

 2. artikel 3.1, 27.2, 32.1, 33.1 tredje stycket, 34, 36.1, 36.2, 37.1 andra stycket eller artikel 37.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054.

Bestämmelser om att påföra sanktionsavgift för vissa överträdelser som har begåtts utanför Sverige finns i 9 §.

SFS 2021:310

6 §

Till penningböter döms den förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder en färdskrivare som inte har besiktigats i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 23.1 förordning (EU) nr 165/2014.

SFS 2017:849

7 §

Sanktionsavgift ska påföras det transportföretag som bryter mot

 1. artikel 8.8 andra stycket, 8.8a, 10.1, 10.2 eller 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054,

 2. artikel 33.1 första och andra stycket eller 37.1 första stycket i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054,

 3. artikel 33.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054, eller

 4. 5 kap. 7 § i fråga om företagskort.

Sanktionsavgift enligt första stycket 3 och avsnitt 2 i bilagan ska påföras bara om kontrollmyndigheten inte har fått del av efterfrågade uppgifter i sådan grad, eller om uppgifterna varit så bristfälliga att en företagskontroll inte har kunnat genomföras. I fråga om den totala avgiftens storlek för överträdelsen ska 10 kap. 3 § andra stycket 2 och tredje stycket tillämpas.

Transportföretagets ansvar enligt första stycket 1 gäller även överträdelser som har begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz. Sanktionsavgift ska inte påföras om en sanktion tidigare beslutats för överträdelsen.

SFS 2021:310

7 a §

Sanktionsavgift ska påföras den näringsidkare som bryter mot

 1. artikel 10.4 i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054,

 2. artikel 22.1 eller 22.2 i förordning (EU) nr 165/2014, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054,

 3. 5 kap. 6 §, eller

 4. 5 kap. 7 § i fråga om verkstadskort.

Näringsidkarens ansvar enligt första stycket 1 gäller även överträdelser som har begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz. Sanktionsavgift ska inte påföras om en sanktion tidigare beslutats för överträdelsen.

SFS 2021:310

8 §

I de fall som avses i 4, 5, 6 eller 9 § ska sanktionsavgift påföras transportföretaget, om det inte gjort vad som har ankommit på företaget för att hindra överträdelsen.

Sanktionsavgift ska även påföras det transportföretag vars förare tillbringar den veckovila som avses i artikel 8.8 första stycket i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054, på ett sätt som inte är förenligt med bestämmelserna i det stycket, och företaget inte gjort vad som ankommer på det för att hindra överträdelsen.

Transportföretagets ansvar enligt första och andra styckena gäller även överträdelser som har begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz.

SFS 2021:310

9 §

Sanktionsavgift ska påföras den förare som har brutit mot artikel 6, 7, 8.2, 8.5–8.6a första stycket eller 12 tredje stycket i förordning (EG) nr 561/2006, i lydelsen enligt förordning (EU) 2020/1054, om överträdelsen har begåtts i en annan stat inom EES eller i Schweiz och överträdelsen upptäcks i Sverige. Sanktionsavgift ska inte påföras om en sanktion tidigare har beslutats.

SFS 2021:310

10 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott eller om sanktionsavgift kan påföras enligt förordningen.

SFS 2010:1620

11 §

Den avgiftsskyldige ska helt eller delvis befrias från sanktionsavgift om det skulle vara oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp. Vid prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas

 1. om överträdelsen har berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand göra det som ålegat honom eller henne och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det,

 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den avgiftsskyldige varken kunnat eller bort förutse och inte heller kunnat påverka,

 3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller

 4. om överträdelsen saknar betydelse i kontrollhänseende eller är obetydlig med hänsyn till syftet med den bestämmelse som har överträtts.

SFS 2017:1154

Övriga bestämmelser

Hindrande av fortsatt färd

1 §

En polisman skall hindra fortsatt färd med ett fordon som sker i strid mot denna förordning eller mot någon föreskrift som har meddelats med stöd av förordningen, om den fortsatta färden skulle medföra en påtaglig fara för trafiksäkerheten eller annars utgöra en väsentlig olägenhet. Till dess att orsaken till en överträdelse har åtgärdats skall en polisman vidare hindra fortsatt färd med ett fordon i fall då förordningen (EG) 561/2006 har överträtts på ett sätt som uppenbart kan utgöra ett hot mot trafiksäkerheten.

SFS 2007:216

Prövningsmyndighet

Rubriken införd g. SFS2009-1374

2 §

Frågor om påförande av sanktionsavgift enligt 9 kap. 79 §§ prövas av Transportstyrelsen.

Sanktionsavgiften tillfaller staten.

Innan sanktionsavgift påförs någon ska denne ges tillfälle att yttra sig.

SFS 2017:849

Avgiftens storlek

Beträffande rubriken, se SFS2009-1374

3 §

Sanktionsavgift enligt 9 kap. 7–9 §§ ska påföras med de belopp som anges i bilagan till denna förordning. Avgiften för en enskild överträdelse enligt 9 kap. 9 § får dock inte överstiga 4 000 kronor.

Om sanktionsavgift ska beslutas gemensamt för flera överträdelser, får det sammanlagda beloppet uppgå till högst

 1. tiotusen kronor för en förare, och

 2. åttahundratusen kronor för en näringsidkare eller ett transportföretag.

En sanktionsavgift enligt andra stycket 2, som inte avser överträdelser enligt avsnitt 2 i bilagan, får inte överstiga en procent av näringsidkarens eller transportföretagets årsomsättning. Årsomsättningen ska avse omsättningen närmast föregående räkenskapsår. Om överträdelsen har skett under det första verksamhetsåret eller om uppgifter om årsomsättning annars saknas eller är bristfälliga, får årsomsättningen uppskattas.

SFS 2017:1154

4 §

[Upphävd g. F (2010:1620).]

SFS 2010:1620

Förskott

Beträffande rubriken, se SFS2009-1374

5 §

Om den som enligt 9 kap. 7 § första stycket 1, 8 § första eller andra stycket eller 9 § ska påföras sanktionsavgift inte har sin hemvist i Sverige ska en polisman eller bilinspektör vid vägkontrollen besluta om förskott för sanktionsavgiften.

Förskottet ska beräknas enligt 3 §.

Förskottet ska betalas till Polismyndigheten.

SFS 2021:310

6 §

Om det förskott som anges i 5 § inte betalas omedelbart i samband med kontrollen, ska polismannen eller bilinspektören besluta att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden. En polisman eller bilinspektör får avstå från att fatta ett sådant beslut, om det finns synnerliga skäl.

Ett beslut enligt första stycket gäller tills förskottet betalats eller, om sanktionsavgift slutligt påförts utan att förskottet har betalats, denna avgift har betalats.

Ett beslut enligt första stycket ska upphävas om färden återupptas av någon annan än den som enligt 9 kap. 9 § ska påföras sanktionsavgift.

SFS 2018:623

7 §

Har beslut om förskott för sanktionsavgift fattats, får sanktionsavgiften inte påföras med ett högre belopp än förskottet.

SFS 2009:1374

8 §

En polismans eller bilinspektörs beslut om förskott för sanktionsavgift eller om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden ska skyndsamt underställas Transportstyrelsens prövning. Transportstyrelsen ska omedelbart pröva om beslutet ska bestå.

Om ett beslut om att fordonet eller fordonståget inte får fortsätta färden gäller enligt 6 §, ska ärendet om sanktionsavgift handläggas utan dröjsmål. Transportstyrelsen får vid sin handläggning

 1. helt eller delvis sätta ned ett förskott som har bestämts för avgiften, och

 2. upphäva det beslut som gäller enligt 6 §, om det finns synnerliga skäl. Punkterna 1 och 2 gäller även när Transportstyrelsen slutligt prövar påförandet av sanktionsavgift.

SFS 2015:35

9 §

Om det inte påförs någon sanktionsavgift, eller om avgiften sätts ned eller efterskänks, ska det överskjutande beloppet återbetalas.

SFS 2009:1374

Betalning av sanktionsavgifter

Rubriken införd g. SFS2009-1374

10 §

Sanktionsavgifter ska betalas inom trettio dagar efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

Sanktionsavgifter ska betalas till Transportstyrelsen.

SFS 2009:1374

Verkställighet

Beträffande rubriken, se SFS2010-1620

11 §

När ett beslut om sanktionsavgift har vunnit laga kraft får det verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 2010:1620

12 §

Sanktionsavgift får påföras bara om den som anspråket riktas mot har getts tillfälle att yttra sig inom två år från det att förutsättningarna att besluta om avgift har uppfyllts.

SFS 2010:1620

13 §

En sanktionsavgift faller bort, om beslutet om avgiften inte har verkställts inom fem år från det att beslutet vann laga kraft.

SFS 2010:1620

Sanktionsavgift

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1620

14 §

Transportstyrelsens beslut enligt 2 kap. 3 § får överklagas till regeringen.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Följande beslut får inte överklagas:

 1. Polismyndighetens beslut enligt 5 kap. 9 §,

 2. en polismans eller bilinspektörs beslut enligt 5 och 6 §§, och

 3. Transportstyrelsens beslut enligt 8 §.

SFS 2018:623

Underrättelser

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1620

15 §

När en domstol har dömt en förare som inte har hemvist i Sverige för något brott enligt denna förordning, skall en kopia av domen eller beslutet sändas till Transportstyrelsen.

SFS 2010:1620

Bemyndigande

Rubriken har denna placering enl. SFS2010-1620

16 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 1. det system för riskvärdering som avses i 7 kap. 13 §,

 2. verkställigheten av förordning (EU) nr 165/2014, genomförandeförordning (EU) 2016/799, förordning (EG) nr 561/2006 och denna förordning, och

 3. avgifter för kontroll i företags lokaler och för ärendehandläggning enligt denna förordning och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

Föreskrifter om kontroll ska meddelas efter att Polismyndigheten har hörts.

SFS 2016:1106

Bilaga

1. Sanktionsavgifter enligt 9 kap. 7–9 §§

Överträdelser av förordning (EG) nr 561/2006

Nr

 

Rättslig grund

 

Typ av överträdelse

 

Avgift i kronor per allvarlighetsgrad (*)

 

SAÖ

 

MAÖ

 

 

 

A

 

Besättning

 

A1

 

Artikel 5.1

 

Lägsta ålder för konduktörer respekteras inte

 
 
 

1 000

 
 

B

 

Körtider

 

B1

 

Artikel 6.1

 

Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs, om en förlängning till 10 timmar inte medgetts

 

9 tim <...< 10 tim

 
 
 
 

500

 

B2

 

10 tim ≤...< 11 tim

 
 
 

1 000

 
 

B3

 

11 tim ≤...< 12 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen överskridits ökar avgiften med 500 kr.

 
 

4 000

 
 
 

B4

 

Den dagliga körtiden (9 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller utan viloperiod om minst 4,5 timmar

 

13 tim 30 min ≤... 14 tim 30 min och ingen rast/vila

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen överskridits ökar avgiften med 1 000 kr

 

8 000

 
 
 
 

B5

 

Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs, om förlängning medgetts

 

10 tim <...< 11 tim

 
 
 
 

500

 

B6

 

11 tim ≤...< 12 tim

 
 
 

1 000

 
 

B7

 

12 tim ≤...< 13 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen överskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

B8

 

Den dagliga körtiden (10 timmar) överstigs med 50 % eller mer utan rast eller viloperiod om minst 4,5 timmar

 

15 tim ≤... < 16 tim och ingen rast/vila

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen överskridits ökar avgiften med 1 000 kr

 

8 000

 
 
 
 

B9

 

Artikel 6.2

 

Körtiden under en vecka överstigs

 

56 <...< 60 tim

 
 
 
 

500

 

B10

 

60 tim ≤...< 65 tim

 
 
 

1 000

 
 

B11

 

65 tim ≤...< 70 tim

 
 

4 000

 
 
 

B12

 

Körtiden under en vecka överstigs med 25 % eller mer

 

70 tim≤...< 74 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 4 tim som gränsen överskridits ökar avgiften med 1 000 kr

 

8 000

 
 
 
 

B13

 

Artikel 6.3

 

Den sammanlagda körtiden överstigs under två på varandra följande veckor

 

90 tim <...< 100 tim

 
 
 
 

500

 

B14

 

100 tim ≤...< 105 tim

 
 
 

1 000

 
 

B15

 

105 tim ≤...< 112 tim 30 min

 
 

4 000

 
 
 

B16

 

Den sammanlagda körtiden överstigs med 25 % under två på varandra följande veckor

 

112 tim 30 min ≤ 122 tim 30 min

För varje ytterligare påbörjad period om 10 tim som gränsen överskridits ökar avgiften med 1 000 kr

 

8 000

 
 
 
 

C

 

Raster

 

C1

 

Artikel 7

 

Den oavbrutna körtiden på 4,5 timmar överstigs före rast

 

4 tim 30 min <...< 5 tim

 
 
 
 

500

 

C2

 

5 tim ≤...< 6 tim

 
 
 

1 000

 
 

C3

 

6 tim ≤...< 6 tim 30 min

För varje ytterligare påbörjad period om 30 min som gränsen överskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D

 

Viloperioder

 

D1

 

Artikel 8.2

 

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar), om reducerad dygnsvila inte medgetts

 

10 tim ≤...< 11 tim

 
 
 
 

500

 

D2

 

8 tim 30 min ≤...< 10 tim

 
 
 

1 000

 
 

D3

 

8 tim≤...< 8 tim 30 min

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D4

 

Otillräcklig reducerad dygnsvila (mindre än 9 timmar), om reducerad dygnsvila medgetts

 

8 tim ≤...< 9 tim

 
 
 
 

500

 

D5

 

7 tim ≤...< 8 tim

 
 
 

1 000

 
 

D6

 

6 tim ≤...< 7 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D7

 

Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3+9 timmar)

 

3 tim +

[8 tim≤...< 9 tim]

 
 
 
 

500

 

D8

 

3 tim +

[7 tim ≤...< 8 tim]

 
 
 

1 000

 
 

D9

 

3 tim +

[6 tim≤...< 7 tim]

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D10

 

Artikel 8.5

 

Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning

 

8 tim ≤...< 9 tim

 
 
 
 

500

 

D11

 

7 tim ≤...< 8 tim

 
 
 

1 000

 
 

D12

 

6 tim ≤...< 7 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D13

 

Artikel 8.6

 

Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar)

 

22 tim ≤...< 24 tim

 
 
 
 

500

 

D14

 

20 tim ≤...< 22 tim

 
 
 

1 000

 
 

D15

 

18 tim ≤...< 20 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 2 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D16

 

Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar), om reducerad veckovila inte medgetts

 

42 tim ≤...< 45 tim

 
 
 
 

500

 

D17

 

36 tim <...< 42 tim

 
 
 

1 000

 
 

D18

 

33 tim ≤...< 36 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 3 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

D19

 

Veckovila som inleds senare än sex på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående veckovila

 

...< 3 tim

 
 
 
 

500

 

D20

 

3 tim ≤...< 12 tim

 
 
 

1 000

 
 

D21

 

12 tim ≤...< 15 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 3 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

E

 

Undantaget avseende 12 dagar

 

E1

 

Artikel 8.6a

 

Veckovila som inleds senare än tolv på varandra följande 24-timmarsperioder efter föregående normala veckovila

 

...< 3 tim

 
 
 
 

500

 

E2

 

3 tim ≤...< 12 tim

 
 
 

1 000

 
 

E3

 

12 tim ≤...< 15 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 3 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

E4

 

Artikel 8.6a b ii

 

Veckovila som tas ut efter tolv på varandra följande 24-timmarsperioder

 

65 tim <...≤ 67 tim

 
 
 

1 000

 
 

E5

 

63 tim <...≤ 65 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 2 tim som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

E6

 

Artikel 8.6a d

 

Körtid, under perioden 22.00–06.00, på mer än tre timmar före rasten, om fordonet inte har haft fler än en förare

 

3 tim <...< 4,5 tim

 
 
 

1 000

 
 

E7

 

4,5 tim ≤...< 6 tim

För varje ytterligare påbörjad period om 1 tim 30 min som gränsen underskridits ökar avgiften med 500 kr

 
 

4 000

 
 
 

F

 

Arbetsorganisation

 

F1

 

Artikel 10.1

 

Samband mellan betalning och leveranstid, tillryggalagd sträcka eller transporterad godsmängd

 
 

6 000

 
 
 

F2

 

Artikel 10.2

 

Ingen eller felaktig organisation av förarens arbete, inga eller felaktiga instruktioner till föraren, med resultatet att lagen inte kan följas

 
 

6 000

 
 
 

F3

 

Artikel 10.4

 

Inte tillsett att avtalade transporttidsscheman är förenliga med förordning (EG) nr 561/2006

 
 

6 000

 
 
 

(*) SAÖ = Synnerligen allvarlig överträdelse, MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse

 

Överträdelser av förordning (EU) nr 165/2014

Nr

 

Rättslig grund

 

Typ av överträdelse

 

Avgift i kronor per allvarlighetsgrad (*)

 

SAÖ

 

MAÖ

 

 

 

G

 

Installation av färdskrivare

 

G1

 

Artiklarna 3.1 och 22.2

 

Typgodkänd färdskrivare har inte installerats och använts (t.ex. färdskrivare har inte installerats av montörer, verkstäder eller fordonstillverkare som godkänts av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, en färdskrivare används som inte försetts med nödvändig plombering eller fått plomberingen utbytt av en godkänd montör, verkstad eller fordonstillverkare eller en färdskrivare används utan installationsskylten)

 

20 000

 
 
 
 

H

 

Användning av färdskrivare, förarkort eller diagramblad

 

H1

 

Artikel 23.1

 

Använder en färdskrivare som inte har besiktigats av en godkänd verkstad

 
 

2 000

 
 
 

H2

 

Artikel 27

 

Föraren innehar eller använder fler än ett eget förarkort

 
 

6 000

 
 
 

H3

 

Föraren framför fordonet med ett förfalskat förarkort

 

20 000

 
 
 
 

H4

 

Föraren framför fordonet med ett förarkort som vederbörande inte är rättmätig innehavare av

 

20 000

 
 
 
 

H5

 

Föraren framför fordonet med ett förarkort som erhållits på grundval av oriktiga uppgifter eller falska handlingar

 

8 000

 
 
 
 

H6

 

Artikel 32.1

 

Färdskrivaren fungerar inte korrekt (t.ex. på grund av bristfällig kontroll, kalibrering eller plombering)

 
 

4 000

 
 
 

H7

 

Artiklarna 32.1 och 33.1

 

Färdskrivaren används på felaktigt sätt (t.ex. avsiktligt, frivilligt eller påtvingat missbruk, avsaknad av instruktioner om korrekt användning osv.)

 
 

4 000

 
 
 

H10

 

Artikel 33.2

 

Företaget bevarar inte diagramblad, utskrifter och överförda uppgifter och sanktionsavgift enligt avsnitt 2 kan inte påföras.

 
 
 
 
 

Uppgifter saknas för en förare eller delvis för ett fordon.

 
 

6 000

 
 
 

Uppgifter saknas helt för ett fordon.

 
 

20 000

 
 
 

H11

 

Registrerade och lagrade uppgifter ej tillgängliga i minst ett år och sanktionsavgift enligt avsnitt 2 kan inte påföras.

 
 
 
 
 

Uppgifter saknas för en förare eller delvis för ett fordon.

 
 

6 000

 
 
 

Uppgifter saknas helt för ett fordon.

 
 

20 000

 
 
 

H12

 

Artikel 34.1

 

Felaktig användning av diagramblad eller förarkort

 
 

4 000

 
 
 

H13

 

Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkar registreringen av relevanta uppgifter

 
 

4 000

 
 
 

H14

 

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter

 
 

4 000

 
 
 

H15

 

Artikel 34.2

 

Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort med oläsliga uppgifter

 
 

4 000

 
 
 

H16

 

Artikel 34.3

 

Ingen manuell inmatning trots att detta krävs

 
 

2 000

 
 
 

H17

 

Artikel 34.4

 

Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)

 
 
 

1 000

 
 

H18

 

Artikel 34.5

 

Felaktig användning av reglagen

 
 

2 000

 
 
 

H19

 

Artikel 34.1

 

Otillåtet avlägsnande av blad eller förarkort, vilket inte påverkar registreringen av relevanta uppgifter

 
 
 
 

500

 

H20

 

Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter

 
 
 
 

500

 

H21

 

Artikel 34.2

 

Användning av smutsiga eller skadade blad eller förarkort, med läsliga uppgifter

 
 
 
 

500

 

I

 

Inlämning av uppgifter

 

I1

 

Artikel 36

 

Vägran att kontrolleras

 
 

4 000

 
 
 

I2

 

Kan inte uppvisa uppgifter från den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna

 
 

4 000

 
 
 

I3

 

Kan inte uppvisa uppgifter om förarkort, om föraren innehar ett sådant

 
 

4 000

 
 
 

I4

 

Kan inte uppvisa manuella uppgifter och utskrifter som gjorts den innevarande dagen och de föregående 28 dagarna

 
 

4 000

 
 
 

I5

 

Kan inte uppvisa förarkort, om föraren innehar ett sådant

 
 

4 000

 
 
 

J

 

Fungerar inte på fullgott sätt

 

J1

 

Artiklarna 37.1 och 22.1

 

Färdskrivaren ej reparerad av en godkänd montör eller verkstad

 
 

4 000

 
 
 

J2

 

Artikel 37.2

 

Föraren för inte in all information för de tidsperioder som inte längre registreras när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt

 
 

4 000

 
 
 

K

 

Ifylld information

 

K1

 

Artikel 34.6

 

Efternamn saknas på diagrambladet

 
 

2 000

 
 
 

K2

 

Förnamn saknas på diagrambladet

 
 

2 000

 
 
 

K3

 

Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

 
 
 

1 000

 
 

K4

 

Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknas

 
 
 

500

 

K5

 

Registreringsnummer saknas på diagrambladet

 
 
 
 

500

 

K6

 

Vägmätarställning (start) saknas på diagrambladet

 
 
 

1 000

 
 

K7

 

Vägmätarställning (slut) saknas på diagrambladet

 
 
 
 

500

 

K8

 

Tid för fordonsbyte saknas på diagrambladet

 
 
 
 

500

 

K9

 

Artikel 34.7

 

Symbolen för landet ej angiven i färdskrivaren

 
 
 
 

500

 

(*) SAÖ = Synnerligen allvarlig överträdelse, MAÖ = Mycket allvarlig överträdelse, AÖ = Allvarlig överträdelse, MÖ = Mindre överträdelse

 

Överträdelser av vissa ytterligare bestämmelser i förordning (EG) nr 561/2006 och förordning (EU) nr 165/2014

Rättslig grund

 

Typ av överträdelse

 

Avgift i kronor

 

Normal veckovila eller en annan veckovila på mer än 45 timmar som tas ut som kompensation för tidigare reducerad veckovila har tillbringats i ett fordon eller i en inkvartering som inte har lämpliga sovmöjligheter och sanitära inrättningar

 

20 000

 

Inte visat att kostnaden för inkvartering utanför fordonet har betalats av transportföretaget

 

20 000

 

Inte organiserat förarens arbete så att han eller hon kan återvända till arbetsstället eller bostaden i enlighet med artikel 8.8a i förordning (EG) nr 561/2006

 

20 000

 

Inte tagit en sammanhängande rast om 30 minuter

 

500

 

Inte använt reglaget för färja/tåg

 

500

 

Överträdelser av denna förordning

Nr

 

Rättslig grund

 

Typ av överträdelse

 

Avgift i kronor

 

L

 

Färdskrivarutrustning m.m.

 

L1

 

5 kap. 6 §

 

Inte upprättat förteckning över innehavare av verkstadskort

 

4 000

 

L2

 

Tilldelat montör mer än ett verkstadskort

 

4 000

 

L3

 

Kortet har brukats av någon annan än den som antecknats i förteckningen

 

4 000

 

L4

 

5 kap. 7 § andra stycket

 

Inte anmält stulet eller förkommit företagskort eller verkstadskort till Transportstyrelsen

 

4 000

 

2. Sanktionsavgift då företagskontroll inte har kunnat genomföras

Rättslig grund

 

Typ av överträdelse

 

Avgift i kronor per fordon som används i transportverksamhet som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006

 

Inte iakttagit regler om att bevara, överlämna eller uppvisa diagramblad, kopierade uppgifter eller utskrifter för behörig kontrolltjänsteman (första tillfället)

För varje ytterligare tillfälle, inom en tidsperiod på tre år från det att det första beslutet om sanktionsavgift vunnit laga kraft, då dessa regler inte iakttagits ökar avgiften per fordon med 20 000 kr.

 

20 000

 

SFS 2021:310

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2004:865

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005, då förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter skall upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förelägganden som före ikraftträdandet har meddelats med stöd av 12 § förordningen (1995:521) om behöriga myndigheter, m.m. i fråga om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter.

SFS 2005:18

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2005:637

Denna förordning träder i kraft d. 5 aug. 2005.

SFS 2006:15

Denna förordning träder i kraft d. 1 febr. 2006.

SFS 2007:216

Denna förordning träder i kraft d. 23 maj 2007.

SFS 2007:306

Denna förordning träder i kraft d. 19 juni 2007.

SFS 2008:55

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2008:731

Denna förordning träder i kraft d. 10 sept. 2008.

SFS 2008:1288

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:918

Denna förordning träder i kraft d. 10 sept. 2009.

SFS 2009:1102

Denna förordning träder i kraft d. 31 dec. 2009.

SFS 2009:1374

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2010:224

Denna förordning träder i kraft d. 4 juni 2010.

SFS 2010:1117

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2010.

SFS 2010:1620

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2003

(Utkom d. 30 dec. 2010.)

[Två ändringar i ingressen till F (2010:1620):

1. dels att 9 kap. 8 § och 10 kap. 4 § ska upphöra att gälla,

2. dels att 7 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 5–7 §§, 10 kap. 2, 3 och 5 §§ samt de nya 9 kap. 8–10 §§ och 10 kap. 16 § ska ha följande lydelse.]

SFS 2011:816

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2011.

SFS 2011:1023

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2011.

SFS 2014:1273

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2014:1489

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 mars 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före d. 2 mars 2015.

SFS 2015:35

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.

SFS 2016:1106

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:849

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2017.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före d. 1 okt. 2017.

SFS 2017:1154

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2018.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.

SFS 2018:623

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:228

Denna förordning träder i kraft d. 14 april 2020.

SFS 2021:310
 1. Denna förordning träder i kraft d. 24 maj 2021.

 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.