Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:21 Utkom från trycket den 7 februari 2006Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 26 januari 2006.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 13 kap. 3 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 15 b §, av följande lydelse.4 kap.15 b §15 b § Vid färd på väg får följande fordon inte användas för personbefordran.En släpvagn som kopplats till en motorcykel eller en moped klass I.En släpsläde som kopplats till ett motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.13 kap.3 §3 § I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket 
En kommun 
Kommunen 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §  
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör 
 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun i ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
4. 3 kap. 48, 52 eller 53 § 2–5, 54 §, 55 § 3 eller 4 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Vägverket 
6. 4 kap. 2, 3, 12–15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
7. 4 kap. 6 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län  
Vägverket 
8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 § första eller andra stycket, 15 b §, 18 a § första stycket eller 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Vägverket 
9. 4 kap. 20 eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 § 
Ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
10. 6 kap. 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
11. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
12. 9 kap. 1 § 1–5 eller 2 § 
a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
b) övriga fall 
 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
13. 9 kap. 1 § 6 
 
Vägverket 
14. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 5 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
b) övriga fall 
Vägverket 
15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 6–9, 12 eller 13 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10  
 
Kommunen 
17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 eller 17 
En kommun 
 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
Kommunen 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
19. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
20. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket  
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
Mer än ett län 
Vägverket 
Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet. Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)