Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:317 Utkom från trycket den 23 maj 2006Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 4 maj 2006.Regeringen föreskriver att 103 § luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38. skall ha följande lydelse.103 §103 §Vid transport av varor eller ämnen som är explosiva, radioaktiva eller brandfarliga eller av kemiska produkter skall också iakttas vad som i eller med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller i övrigt föreskrivs om sådant gods.Det finns särskilda föreskrifter om tillstånd till transport av krigsmateriel och om vad som förstås med krigsmateriel. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)