Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:436

Utkom från trycket den 7 juni 2006
Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);
utfärdad den 24 maj 2006.

Regeringen föreskriver1) i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)2)

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen, EUT L 143, 30.4.2004, s. 76, Celex 32004L0036.

2)

Förordningen omtryckt 2005:38.

dels att 24 och 25 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 25 a §, av följande lydelse.

24 §

På ett utländskt luftfartyg som används i Sverige får besiktning och tillsyn i övrigt av luftvärdigheten ske i den utsträckning som behövs för att

  1. godkänna fartygets luftvärdighetsbevis eller förnya ett sådant godkännande,

  2. utfärda ett svenskt luftvärdighetsbevis för fartyget, eller

  3. medge luftfart inom svenskt område.

Besiktningar och annan tillsyn får dock alltid ske i den utsträckning som behövs när

  1. fartygets luftvärdighet kan ifrågasättas,

  2. fartygets ägare eller innehavare begär det, eller

  3. en behörig myndighet i den stat som har tillsyn över fartygets luftvärdighet begär det.

Besiktningar får också ske i form av stickprovskontroller utan att det finns någon särskild misstanke om de genomförs på ett icke-diskriminerande sätt.

25 §

Vid tillämpning av 12 kap. 1 § luftfartslagen (1957:297) skall följande gälla för ett luftfartyg som inte är registrerat här i landet. Luftfartsstyrelsen får i samarbete med den stat som ansvarar för det berörda luftfartygets drift, eller den stat där luftfartyget är registrerat, bestämma villkor som är nödvändiga för att luftfartyget skall kunna tillåtas flyga till en flygplats där bristerna kan rättas till. Om bristerna påverkar giltigheten av luftfartygets luftvärdighetsbevis får startförbudet endast hävas om operatören får tillstånd av den stat eller de stater vars territorier kommer att överflygas under denna flygning.

25 a §

Luftfartsstyrelsen skall samla in och bevara information som rör besiktningar av och tillsyn över luftfartyg i enlighet med vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen3) , särskilt artikel 3, samt delta i informationsutbyte enligt artikel 5 i samma direktiv.

3)

EUT L 143, 30.4.2004, s. 76 (Celex 32004L0036).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:436

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)