Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:738

Utkom från trycket den 19 juni 2006
Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 a § lagen (2004:487) om sjöfartsskydd skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

11 a §

2) När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i artikel 9.4 i förordning (EG) nr 725/2004 skall berörda organ och personer underkasta sig inspektionen. Om så behövs får de personer som bemyndigats att utföra inspektionen begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att kunna genomföra de åtgärder som följer av den artikeln.

2)

Senaste lydelse 2004:1071.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogdemyndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Kronofogdemyndigheten får dock låta bli att underrätta den hos vilken inspektion skall genomföras innan verkställighet sker.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:738

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)