Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:830 Utkom från trycket den 21 juni 2006Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);utfärdad den 8 juni 2006.Enligt riksdagens beslutProp. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357. föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364) dels att i 5 kap. 1 § ordet ”livsmedelslagen (1971:511)” skall bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)”, dels att 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse.4 kap.5 §5 §Den kost som de ombordanställda får skall vara tillräcklig och av fullgod kvalitet.Vatten för de ombordanställdas behov skall finnas lätt tillgängligt ombord i tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet.Bestämmelser om livsmedel och om utrymmen för verksamhet med livsmedel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-förordningar som kompletteras av den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)