Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:830

Utkom från trycket den 21 juni 2006
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)

1)

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

dels att i 5 kap. 1 § ordet ”livsmedelslagen (1971:511)” skall bytas ut mot ”livsmedelslagen (2006:804)”,

dels att 4 kap. 5 § skall ha följande lydelse.

Den kost som de ombordanställda får skall vara tillräcklig och av fullgod kvalitet.

Vatten för de ombordanställdas behov skall finnas lätt tillgängligt ombord i tillräcklig mängd och av fullgod kvalitet.

Bestämmelser om livsmedel och om utrymmen för verksamhet med livsmedel finns i livsmedelslagen (2006:804) och de EG-förordningar som kompletteras av den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:830

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)