Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1027 Utkom från trycket den 11 juli 2006Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 29 juni 2006.Regeringen föreskriver att 11 kap. 1 a, 4, 5 och 6 §§ trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.11 kap.1 a §1 a § Senaste lydelse 2005:949.En väg får användas trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 § av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgivits färd på vägen. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Ett körfält som enligt lokala trafikföreskrifter är avsett för fordon i linjetrafik får användasav mopeder och cyklar,av fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom,av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.4 §4 §Förtur till överfart med sådan färja som enligt väglagen (1971:948) är väganordning har fordon som används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller vid sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), fordon som används i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär, fordon i linjetrafik, fordon i taxitrafik, fordon som används för skolskjuts och färdtjänst,fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning, samtfordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom.Vägverket får meddela föreskrifter om förtur till överfart med färja för trafikant som under större delen av året utnyttjar färjeleden till och från sin fasta bostad eller annan trafikant om det finns särskilda skäl. 5 §5 § Senaste lydelse 2003:818.Trots bestämmelserna i 3 kap. 54 eller 55 § 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när det används vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m., av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning, av personal vid kustbevakningen i tjänsteutövning, vid räddningstjänst, vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär, vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, vid eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka, ellerav personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.Undantagen enligt första stycket 1–8 gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. 6 §6 §Bestämmelserna om färdhastighet i 3 kap. 17 §, 4 kap. 20 § och 9 kap. 1 § 6 samt sådana föreskrifter om färdhastighet som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §, 10 kap. 1 eller 14 § gäller inte när ett fordon används vid brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport enligt 6 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), i brådskande yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska, veterinär eller personal inom Kriminalvården, elleri andra jämförliga trängande fall.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGJonas Ragell(Näringsdepartementet)