Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1064 Utkom från trycket den 1 augusti 2006Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 20 juli 2006.Regeringen föreskriver att 14 kap. 12 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.14 kap.12 §12 § Senaste lydelse 1999:240. Den som innehar ett fordon på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år har samma skyldigheter som ägaren har enligt 1 kap. 5 § och döms i ägarens ställe enligt 11 §.Om den som äger ett fordon som är registrerat i vägtrafikregistret, eller den som innehar det under sådana omständigheter som sägs i första stycket, inte har fyllt 18 år och en förmyndare för honom eller henne har registrerats i vägtrafikregistret, har förmyndaren samma skyldigheter som ägaren har enligt 1 kap. 5 § och döms förmyndaren i ägarens ställe enligt 11 §. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)