Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1184

Utkom från trycket den 21 november 2006
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 9 november 2006.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 1 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) skall ha följande lydelse.

En befälhavare på ett handelsfartyg eller på ett fiskefartyg med en bruttodräktighet av minst 20 skall vara medborgare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och ha fyllt 20 år, om inte Sjöfartsverket på grund av särskilda omständigheter medger annat.

Med handelsfartyg och fiskefartyg förstås detsamma som i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1184

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)