Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1208

Utkom från trycket den 1 december 2006
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 23 november 2006.

Regeringen föreskriver1) i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

1)

Jfr rådets direktiv 91/671/EEG av den 16 december 1991 om obligatorisk användning av bilbälten och fasthållningsanordningar för barn i fordon (EGT L 373, 31.12.1991, s. 26, Celex 31991L0671), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/20/ EG (EUT L 115, 9.5.2003, s. 63, Celex 32003L0020). Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 3198L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048).

dels att 4 kap. 10 §, 10 kap. 1, 2 och 13 §§, 13 kap. 3 § samt 14 kap. 3, 5, 8 och 8 a §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas åtta nya paragrafer, 4 kap. 10 a–10 d, 22–24 §§ och 11 kap. 1 c §, samt närmast före 4 kap. 22 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 §

2) Vid färd på väg i en personbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri gäller i fråga om användning av bilbälten och andra skyddsanordningar följande:

2)

Senaste lydelse 2005:949.

 1. Alla som färdas i ett fordon som är utrustat med bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och använda bältet. Barn som är kortare än 135 centimeter skall använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet.

 2. Ett barn som är tre år eller äldre och kortare än 135 centimeter får inte färdas i ett fordon där det inte finns möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfälliga transporter under korta sträckor. I sådana fall skall barnet i stället använda bilbältet när det är möjligt och får då inte färdas i framsätet i en personbil eller i en lätt lastbil.

 3. Ett barn som är yngre än tre år får inte färdas i ett fordon där det inte har möjlighet att använda en särskild skyddsanordning för barn, annat än vid tillfällig färd i taxi under korta sträckor. I sådant fall får barnet dock inte färdas i framsätet.

10 a §

Alla som är äldre än tre år och som färdas i en buss som är utrustad med bilbälten skall använda en plats som är försedd med bilbälte, om en sådan plats är tillgänglig, och använda bältet. Vid lokala transporter i tättbebyggda områden får dock passagerare använda en annan plats än en plats som är försedd med bilbälte.

Passagerare i en buss skall informeras om skyldigheten att använda bilbälte på det sätt som Vägverket föreskriver.

10 b §

Den som färdas sittande i rullstol i en bil skall färdas på rullstolsplats och använda bilbälte om platsen är försedd med bilbälte. Rullstolen skall vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet.

10 c §

Föraren, annan ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp skall vidta lämpliga åtgärder så att passagerare som är under femton år använder bilbälte eller annan särskild skyddsanordning och hjälpa passagerare att placera rullstol i enlighet med bestämmelserna i 10 b §.

10 d §

Trots vad som sägs i 10 §, 10 a § första stycket och 10 b § behöver bilbältet eller den särskilda skyddsanordningen inte användas

 1. när fordonet inte är i rörelse,

 2. vid backning,

 3. vid färd inom parkeringsplats, parkeringshus, bensinstations- eller verkstadsområde eller liknande områden, eller

 4. när det finns medicinska hinder enligt läkarintyg som utfärdats före färden.

Vägverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta om ytterligare undantag från kravet att använda bilbälten och särskilda skyddsanordningar.

Bestämmelser om miljözoner

22 §

I en miljözon får sådana tunga bussar och tunga lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel föras endast om första registrering, oavsett första registreringsland, skett under de senaste sex åren, innevarande år oräknat.

Med diesel avses i detta avseende sådant dieselbränsle som får saluföras enligt lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen.

23 §

Följande undantag gäller från det förbud som anges i 22 §:

 1. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon3)

  3)

  EGT L 36, 9.2.1988, s. 33 (Celex 31988L0077).

  , i dess lydelse enligt rådets direktiv 91/542/EEG4)

  4)

  EGT L 295, 25.10.1991, s. 1 (Celex 31991L0542).

  , rad B i tabellen i avsnitt 6.2.1 i bilaga 1, får föras i miljözon under en period av åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.

 2. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon5)

  5)

  EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

  , rad B.1 i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon till och med utgången av år 2016.

 3. Fordon vars motor vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande uppfyllde minst de emissionskrav som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG, rad B.2 eller rad C i tabellerna i punkt 6.2.1 i bilaga I, får föras i miljözon till och med utgången av år 2020.

 4. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i punkten 2 får föras i miljözon till och med utgången av år 2016.

 5. Fordon vars motor har anpassats för att uppfylla de emissionskrav som anges i punkten 3 får föras i miljözon till och med utgången av år 2020.

24 §

Vid färd i miljözon med en sådan tung buss eller tung lastbil som är utrustad med teknik för drift endast med diesel, och som har registrerats för mer än sex år sedan, innevarande år oräknat, skall handlingar medföras som visar vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för typgodkännande, registrering eller ibruktagande. Detta gäller dock inte om uppgiften kan utläsas ur vad som finns antecknat i vägtrafikregistret.

Vid färd i miljözon med ett fordon vars motor har anpassats enligt vad som anges i 23 § 4 och 5, skall handlingar som visar att fordonet efter anpassningen uppfyllde angivna emissionskrav medföras i fordonet.

1 §

6) Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.

6)

Senaste lydelse 2004:285.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.

 1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.

 2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område skall vara gågata eller gårdsgata.

 3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område skall vara miljözon.

 4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.

 5. Förbud mot trafik med fordon.

 6. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.

 7. Förbud mot omkörning.

 8. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.

 9. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.

 10. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

 11. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

 12. Förbud att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48 eller 52 §, 53 § 2–5, 54 § eller 55 § 3 eller 4, 8 kap. 1 § eller lokal trafikföreskrift.

 13. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.

 14. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.

 15. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

 16. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

 17. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

 18. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

2 §

7) Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 5–7, 10–14, 16 och 17 får avse

7)

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

 1. en viss trafikantgrupp,

 2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller

 3. fordon med last av viss beskaffenhet.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

13 §

8) Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §, föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §, särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 § eller föreskrifter enligt 14 §, skall utmärkas enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (1978:1001) eller föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen om de gäller på väg. Detsamma gäller föreskrifter i terräng om det finns skäl till det.

8)

Senaste lydelse 1999:719.

Lokala trafikföreskrifter om att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller miljözon behöver inte märkas ut. Om ett tättbebyggt område märks ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen behöver hastighetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § första och tredje styckena inte märkas ut vid det tättbebyggda områdets början och slut.

Lokala trafikföreskrifter skall införas i ortstidning om de enligt en föreskrift inte skall eller behöver utmärkas med vägmärke.

1 c §

Trots bestämmelserna i 4 kap. 22 § får följande fordon föras i en miljözon:

 1. Fordon som används i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär.

 2. Fordon som används för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt.

 3. Fordon som används vid räddningstjänst.

 4. Fordon som används i andra jämförliga trängande fall.

 5. Uttryckningsfordon i andra fall än som avses i 1–4.

 6. Fordon som definieras som veteranfordon i 2 kap. 2 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

3 §

9) I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

9)

Senaste lydelse 2006:21.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

 
 
 

1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket eller 4 kap. 22 §

 

En kommun

 

Kommunen

 
 
 
 

2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

Tävling eller träning för tävling

 

Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling

 
 
 
 

3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17§

 

I andra fall än enligt 2 och undantaget rör

 
 
 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun i ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

4. 3 kap. 48, 52 eller 53 § 2–5, 54 §, 55 § 3 eller 4

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 §

 
 

Vägverket

 
 
 
 

6. 4 kap. 2, 3, 12–15a, 17, 17 a eller 18 §

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

7. 4 kap. 6 §

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b §, 18 a § första stycket eller 6 kap. 4 a § första stycket

 
 

Vägverket

 
 
 
 

9. 4 kap. 20 eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §

 

Ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

10. 6 kap. 3 eller 4 §

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

11. 8 kap. 1 § första stycket 2

 

En kommun

 

Kommunen

 
 
 
 

12. 9 kap. 1 § 15 eller 2 §

 

a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka

 

Polismyndigheten

 
 

b) övriga fall

 
 
 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

13. 9 kap. 1 § 6

 
 

Vägverket

 
 
 
 

14. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 5

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 
 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 

b) övriga fall

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 
 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 

b) övriga fall

 

Vägverket

 
 
 
 

15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 6–9, 12 eller 13

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10

 
 

Kommunen

 
 
 
 

17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 11 eller 17

 

En kommun

 
 
 

a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare

 

Kommunen

 
 

b) övriga vägar

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 16

 

En kommun

 

Kommunen

 
 

Mer än en kommun inom ett län

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

19. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods

 
 

Länsstyrelsen

 
 
 
 

20. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket

 

Ett län

 

Den myndighet som meddelat föreskriften

 
 

Mer än ett län

 

Vägverket

 

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12–15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

3 §

10) Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

10)

Senaste lydelse 2004:296.

 1. bestämmelserna i

  a) 2 kap.

  • 1 § fjärde stycket,

  • 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2–4,

  • 3, 5–7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,

   b) 3 kap.

  • 2, 3, 5–11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,

  • 18, 19, 21–25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

  • 30–33, 35–40, 43, 45, 50, 51, 57–62, 64, 65, 67–74 eller 76–83 §,

   c) 4 kap.

  • 1, 2, 5–8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19–24 §,

   d) 5 kap.

  • 1 eller 3–5 §,

   e) 6 kap.

  • 3 eller 5 §,

   f) 8 kap.

  • 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller

   g) 9 kap.

  • 1 eller 2 §,

 2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,

 3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

 4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, eller

 5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80–83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

5 §

11) En förare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 9 § tredje stycket eller 10 c § döms till penningböter. Denna bestämmelse gäller dock inte förare av buss i linjetrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490).

11)

Senaste lydelse 2005:949.

8 §

Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 4 kap. 6 eller 9 §, 10 § eller 10 a § första stycket eller 6 kap. 3 § döms till penningböter.

8 a §

12) Ombordpersonal, ledsagare och ledare för en grupp som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har gjort vad han eller hon är skyldig att göra enligt 4 kap. 10 c § döms till penningböter.

12)

Senaste lydelse 2005:949.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1208

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)