Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2006:1212

Utkom från trycket den 1 december 2006
Lag om ändring i lagen (2006:1209) om hamnskydd;
utfärdad den 23 november 2006.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 7 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd skall ha följande lydelse.

1)

Prop. 2005/06:212, bet. 2006/07:FöU2, rskr. 2006/07:2.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd (EUT L 310, 25.11.2005, s. 28, Celex 32005L0065).

2 §

Till böter döms

  1. hamnskyddsorgan som uppsåtligen underlåter att genomföra en undersökning eller kontroll enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 § eller som har beslutats med stöd av 2 kap. 3 §,

  2. hamnskyddsorgan som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande som har meddelats med stöd av 5 kap. 4 §, samt

  3. hamnskyddsorgan som uppsåtligen förvarar hamnskyddsplanen i strid med 3 kap. 6 §.

Om ett föreläggande som avses i första stycket är förenat med vite, skall den som bryter mot det inte dömas till ansvar.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1212

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)