Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1213) om hamnskydd

Utkom från trycket den 1 december 2006
utfärdad den 23 november 2006.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:1209) om hamnskydd.

2 §

Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet. Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd1) .

1)

EUT L 310, 25.11.2005, s. 28 (Celex 32005L0065).

SFS 2008:1169

3 §

Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

SFS 2008:1169

4 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om.

SFS 2014:1278

5 §

När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

SFS 2014:1278

6 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. tillsyn,

  2. avgifter till staten för hamnskyddet,

  3. skyddsnivåer,

  4. hamnskyddsutredningar,

  5. hamnskyddsplaner,

  6. hamnskyddsövningar,

  7. hamnskyddschefer,

  8. erkända skyddsorganisationer, och

  9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

SFS 2014:1278

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1213

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1278

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.