Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2006:1213) om hamnskydd

Utkom från trycket den 1 december 2006
utfärdad den 23 november 2006.

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Transportstyrelsen skall vara sambandspunkt för hamnskyddet. Sambandspunkten skall utföra de uppgifter som ankommer på detta organ enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/65/EG av den 26 oktober 2005 om ökat hamnskydd1) .

1)

EUT L 310, 25.11.2005, s. 28 (Celex 32005L0065).

SFS 2008:1169

Transportstyrelsen skall godkänna hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utöva annan tillsyn enligt 6 kap. 2 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

SFS 2008:1169

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att tillsyn ska utövas av Polismyndigheten och Kustbevakningen i den utsträckning som de berörda myndigheterna kommer överens om.

SFS 2014:1278

När en myndighet utövar tillsyn med stöd av 3 eller 4 § ska Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Kustbevakningen eller Tullverket på begäran av den myndighet som utövar tillsyn biträda vid tillsynen och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten behöver för att utöva tillsynen.

SFS 2014:1278

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

  1. tillsyn,

  2. avgifter till staten för hamnskyddet,

  3. skyddsnivåer,

  4. hamnskyddsutredningar,

  5. hamnskyddsplaner,

  6. hamnskyddsövningar,

  7. hamnskyddschefer,

  8. erkända skyddsorganisationer, och

  9. samråd enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:1209) om hamnskydd.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § lagen om hamnskydd och om tillhörande utbildning. För ansökningsavgift gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.

SFS 2014:1278

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2006:1213

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2007.

SFS 2008:1169

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2014:1278

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.