Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1397 Utkom från trycket den 15 december 2006Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 7 december 2006.Regeringen föreskriver att det i luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38. skall införas en ny paragraf, 106 a §, samt närmast före 106 a § en ny rubrik av följande lydelse.Bevis om försäkring i vissa fall106 a §106 a §Luftfartsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ingivande och företeende av bevis om försäkring enligt 9 kap. 14 § samt 10 kap. 2 a och 2 b §§ luftfartslagen (1957:297).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)