Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2006:1573 Utkom från trycket den 9 januari 2007Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 21 december 2006.Regeringen föreskriver att 4 kap. 12 och 13 §§ trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.4 kap.12 §12 §På vägar som inte är enskilda får motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon föras endast om de värden för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids.
 
BK1
BK2
BK3
1. Axeltryck  
 
 
 
a. Axel som inte är drivande 
10 ton 
10 ton 
8 ton 
b. Drivande axel 
11,5 ton 
10 ton 
8 ton 
2. Boggitryck  
 
 
 
a. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 
11,5 ton 
11,5 ton 
11,5 ton 
b. Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 
16 ton 
16 ton 
12 ton 
c. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter 
18 ton 
16 ton 
12 ton 
d. Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter eller större men inte 1,8 meter och drivaxeln är försedd med dubbelmonterade hjul och luftfjädring eller likvärdig fjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna 
19 ton 
16 ton 
12 ton 
e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 
20 ton 
16 ton 
12 ton 
3. Trippelaxeltryck  
 
 
 
a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 
21 ton 
20 ton 
13 ton 
b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 
24 ton 
22 ton 
13 ton 
4. Bruttovikt av fordon och fordonståg  
 
 
 
a. Fordon på hjul 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
b. Fordon på band eller medar 
18 ton 
18 ton 
18 ton 
Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg får föras trots att de värden som anges i första stycket överskrids. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.13 §13 §På vägar som inte är enskilda får fordonståg föras endast om de värden som anges nedan för avståndet mellan den första axeln på ett tillkopplat fordon och den sista axeln på fordonet som det är kopplat till inte underskrids.
 
BK1
BK2
BK3
1. Båda axlarna är enkelaxlar 
3 meter 
3 meter 
3 meter 
2. Den ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel 
3 meter 
4 meter 
4 meter 
3. Axlarna ingår i var sin boggi 
4 meter 
4 meter 
4 meter 
4. Den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel 
5 meter 
– 
– 
Ett fordonståg får dock föras på sådan väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–3 till denna förordning. Vid jämförelse med bilaga 1 skall de värden som anges för släpvagnar gälla, om den tillåtna bruttovikten därigenom blir högre.Vägverket får meddela föreskrifter om att fordonståg får föras trots att de värden som anges i första och andra styckena underskrids. Föreskrifterna skall vara förenade med sådana villkor i fråga om förandet och fordonets konstruktion och utrustning att trafiksäkerheten inte äventyras. Föreskrifterna får begränsas till en viss väg eller ett visst vägnät.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)