Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2007:33) om befälhavares skyldigheter vid faror för sjötrafiken och sjönöd

Utkom från trycket den 20 februari 2007
utfärdad den 18 januari 2007.

Inledande bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om befälhavares skyldigheter att vidta åtgärder för att avvärja faror för sjötrafiken och rädda personer i sjönöd i situationer som avses i 6 kap. 6 § andra stycket sjölagen (1994:1009).

Denna förordning gäller alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium samt svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjöterritoriet.

Faror för sjötrafiken

Befälhavare på fartyg som

 1. påträffar farlig is, farligt vrak eller annan överhängande fara för sjötrafiken,

 2. påträffar tropisk storm,

 3. upplever underkyld lufttemperatur och hård vind (7–10 på Beaufortskalan) som kan orsaka kraftig isbildning på fartygs överbyggnad, eller

 4. upplever vindar över 10 på Beaufortskalan för vilka stormvarning inte har mottagits,

skall med de medel som står honom eller henne till buds snarast möjligt meddela detta till fartyg i närheten och sjöräddningscentralen (MRCC). I Sverige utgörs sjöräddningscentralen (MRCC) av den räddningscentral som anges i 4 kap. 9 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Meddelanden som nämns i första stycket skall innehålla de uppgifter som framgår av bilagan till denna förordning.

Sjöfartsverket skall snarast möjligt vidarebefordra sådan maritim säkerhetsinformation som avses i 3 § på lämpligt sätt till dem som har ett intresse av informationen.

Någon kostnad för överföring av meddelanden som avses i 3 och 4 §§ får inte tas ut av de berörda fartygen.

Sjönöd

Om en befälhavare får kännedom om att någon är i sjönöd, är han eller hon skyldig att så snabbt det är möjligt bege sig med fartyget till olycksplatsen och lämna all hjälp som är möjlig och nödvändig för att rädda den nödställde.

Vad som sägs om befälhavares skyldighet i första stycket gäller inte

 1. om befälhavaren inte kan lämna hjälp,

 2. om det är orimligt att fartyget beger sig till olycksplatsen, eller

 3. om hjälpen inte behövs.

En befälhavare som beger sig till olycksplatsen skall, om det är möjligt, meddela den nödställde och sjöräddningscentralen (MRCC) att hans eller hennes fartyg är på väg dit.

En befälhavare som med stöd av 6 § andra stycket inte beger sig med fartyget till olycksplatsen skall om möjligt meddela sjöräddningscentralen (MRCC) detta.

Befälhavaren på ett nödställt fartyg samt sjöräddningscentralen (MRCC) får tillkalla det eller de fartyg som enligt 7 § har besvarat nödanropet och som bedöms ha bäst förutsättningar att lämna hjälp. Om det är möjligt bör samråd dessförinnan ske med berörda befälhavare.

I lagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns bestämmelser om svensk räddningsledares befogenheter.

Befälhavaren på ett fartyg som har tillkallats enligt 8 § skall fortsätta till den nödställde samt meddela befälhavare på berörda fartyg samt sjöräddningscentralen (MRCC) detta.

En befälhavare som har tillkallats enligt 8 § är befriad från sin räddningsskyldighet om han eller hon av den nödställde, sjöräddningscentralen (MRCC) eller befälhavare på fartyg som har nått fram till olycksplatsen har underrättats om att hjälp inte längre är nödvändig.

Befälhavaren på ett fartyg på vilket skeppsdagbok förs skall i denna anteckna alla omständigheter som är av betydelse för bedömningen av hans eller hennes handlande enligt 6-10 §§.

Bilaga

Anvisningar för utsändning av meddelanden om faror för sjötrafiken som avses i 3 § i denna förordning.

Radiomeddelande skall föregås av varningssignal enligt Internationella teleunionens radioreglemente.

Meddelande om is, vrak eller andra överhängande faror för sjötrafiken skall innehålla information om

 1. beskaffenheten hos is, vrak eller annan fara som har iakttagits,

 2. isens, vrakets eller farans läge vid den senaste iakttagelsen, och

 3. klockslag och datum för iakttagelsen angivna i Greenwich Mean Time (GMT).

Meddelande om tropiska stormar (orkaner, tyfoner, cykloner) skall sändas ut så fort befälhavaren har grundad anledning att anta att sådan storm är på väg att uppstå eller förekommer i närheten och skall innehålla information om

 1. förekomsten av en tropisk storm,

 2. klockslag och datum för iakttagelsen angivna i GMT, och

 3. fartygets position vid iakttagelsen.

Meddelande om tropiska stormar skall även innehålla så många som möjligt av följande uppgifter:

 1. barometertryck angivet i millibar, millimeter eller tum med uppgift om avläsningen är korrigerad eller inte,

 2. tendensen för barometertrycket (förändring under de närmast föregående tre timmarna),

 3. exakt vindriktning,

 4. vindstyrka på Beaufortskalan,

 5. sjö (smul, måttlig, grov eller hög),

 6. dyning (obetydlig, måttlig eller hög), inklusive uppgifter om dyningens riktning, varaktighet, längd och frekvens,

 7. fartygets exakta kurs och fart.

När en befälhavare har sänt ut meddelande om tropisk storm, bör nya iakttagelser göras och sändas ut en gång i timmen eller minst var tredje timme så länge fartyget märker av stormen.

Meddelande om vindar över 10 på Beaufortskalan för vilka stormvarning inte har mottagits skall innehålla så många som möjligt av följande uppgifter:

 1. barometertryck angivet i millibar, millimeter eller tum med uppgift om avläsningen är korrigerad eller inte,

 2. tendensen för barometertrycket (förändring under de närmast föregående tre timmarna),

 3. exakt vindriktning,

 4. vindstyrka på Beaufortskalan,

 5. fartygets exakta kurs och fart.

Meddelande om underkyld lufttemperatur och hård vind (7–10 på Beaufortskalan) som kan orsaka kraftig isbildning på fartygs överbyggnad skall innehålla information om

 1. klockslag och datum angivna i GMT,

 2. lufttemperatur,

 3. vattentemperatur (om möjligt), samt

 4. vindstyrka och vindriktning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:33

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2007, då kungörelsen (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse) skall upphöra att gälla.