Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Vägmärkesförordning (2007:90)

Utkom från trycket den 27 mars 2007
utfärdad den 8 mars 2007.

Allmänna bestämmelser

Denna förordning innehåller bestämmelser om anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng genom

 • vägmärken och tilläggstavlor,

 • trafiksignaler,

 • vägmarkeringar,

 • andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt,

 • säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg, samt

 • tecken av polisman m.fl.

I denna förordning används följande beteckningar med den betydelse som anges nedan. Andra beteckningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner, lagen (2006:263) om transport av farligt gods och yrkestrafiklagen (2012:210).

Beteckning

 

Betydelse

 

Symbol

 

Bild som används i stället för en text.

 

Vägvisningsplan

 

En förteckning över geografiska mål som ska anges med lokaliseringsmärken för vägvisning längs de allmänna vägarna.

 

SFS 2017:923

Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten vägledning, styrning och information för en effektiv och säker trafik. Vägmärken och andra anordningar skall vara utformade och placerade samt i sådant skick att de kan upptäckas i tid och förstås av de trafikanter som de är avsedda för. De får inte sättas upp så att de innebär fara för eller onödigtvis hindrar trafikanter. Särskild hänsyn skall tas till barn, äldre och funktionshindrade.

Vägmärken och andra anordningar har den innebörd som framgår av denna förordning. De har den utformning, storlek och färgsättning som framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Vägmärken och tilläggstavlor kan vara lysande. Text och symbol kan då vara lysande vit på mörk botten. Bård, snedstreck och annan röd del av vägmärket eller tilläggstavlan är dock alltid lysande röd.

SFS 2017:923

Ett vägmärke, en annan anordning för anvisningar för trafiken, en stolpe eller motsvarande som är avsedd att bära upp eller visa ett märke eller en anordning får inte förses med någonting som saknar samband med märkets eller anordningens ändamål.

SFS 2017:923

Den som anges nedan ansvarar för att sådana anordningar och tecken för anvisning för trafiken som avses i 1 § sätts upp, tas bort, underhålls, och utförs i den omfattning som anges för respektive plats.

Ansvarig

 

Plats

 

Ansvaret gäller

 

1. Kommunen

 

a) På väg inom tättbebyggt område som inte är enskild och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare

 

I andra fall än enligt 2 a, 2 c och 7-10.

 
 

b) På enskild väg inom tättbebyggt område och på sådan väg utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare

 

Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948), andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten när det behövs för att tillgodose ett allmänt behov.

 
 

c) På alla vägar

 

Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av kommunen.

 
 

d) I terräng

 

Förbud, påbud eller andra anvisningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten.

 

2. Den statliga väghållningsmyndigheten

 

a) På allmän väg där staten är väghållare

 

I andra fall än enligt 7-10.

 
 

b) På annan enskild väg utom tättbebyggt område än där kommunen är väghållare

 

Hastighetsbegränsningar, föreskrifter enligt 41 § väglagen, andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen än sådana som endast får meddelas efter medgivande av vägens ägare samt trafiksignaler och andra anordningar för att reglera trafiken och tillgodose trafiksäkerheten där det behövs för att tillgodose ett allmänt behov.

 
 

c) På väg som ansluter till allmän väg där staten är väghållare

 

Stopplikt eller väjningsplikt som följer av lokal trafikföreskrift om sådan plikt, om cirkulationsplats eller om att väg ska vara huvudled.

 
 

d) På alla vägar

 

Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av den statliga väghållningsmyndigheten.

 

3. Den som svarar för skoterledhållningen på allmän skoterled

 

På allmän skoterled

 

Markeringar som anges i 9 § terrängkörningsförordningen (1978:594).

 

4. Ägare till enskild väg

 

På enskild väg

 

Sådant som inte ska märkas ut av någon annan.

 

5. Markägare som avses i 2 § andra stycket lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

 

Inom område där markägaren förbjuder eller ställer upp villkor för parkering och tillkännager förbuden eller villkoren enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering

 

Förbud eller villkor som markägaren beslutat.

 

6. Markägare

 

I terräng

 

Sådant som inte ska märkas ut av någon annan.

 

7. Innehavare av järnväg eller spårväg

 

Vid plankorsning

 

Märke A39, kryssmärke, J3, livsfarlig ledning, Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.

 

8. Polisman eller någon annan som förordnats att ge anvisningar till trafikant

 

På väg och i terräng

 

Polismans tecken och anordning X6, särskild varningsanordning.

 

9. Polismyndigheten

 

På väg och i terräng

 

Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Polismyndigheten.

 

10. Tullverket

 

På väg och i terräng

 

Särskilda trafikregler enligt sådana föreskrifter som avses i 10 kap. 14 § trafikförordningen och som meddelats av Tullverket.

 

11. Annan än dem som anges i 8

 

På väg och i terräng

 

Anordning X6, särskild varningsanordning, i samband med uppställning av fordon eller vid någon annan verksamhet som kan medföra att framkomligheten minskar.

 

SFS 2017:923

Vid vägarbete eller liknande arbete, eller då säkerhetsanordning vid plankorsning är ur funktion, kan anvisningar för trafiken ges genom tecken av vakt. En sådan vakt är utrustad med särskilda kännetecken enligt 5 kap. 2 §. Den som enligt 6 § ansvarar för att anordningar och tecken för anvisningar för trafiken sätts upp, tas bort och underhålls ansvarar även för att en vakt sätts ut och tas bort.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns särskilda bestämmelser om utmärkning.

SFS 2017:923

Trafikverket beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med järnväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.

Kommunen beslutar om märke A39, kryssmärke, och säkerhetsanordning vid en korsning med spårväg i visst fall ska sättas upp eller tas bort.

SFS 2017:923

Väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken och anvisningsmärken får sättas upp endast för utmärkning av förbud, påbud eller någon annan trafikregel som följer av trafikförordningen (1998:1276), terrängkörningsförordningen (1978:594), väglagen (1971:948) eller föreskrifter som har meddelats med stöd av bemyndiganden i dessa författningar.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att det inte behövs sådan föreskrift om förbud, påbud eller annan trafikregel som avses i första stycket för att ett visst väjningspliktsmärke, förbudsmärke, påbudsmärke eller anvisningsmärke skall få sättas upp.

Märkena får även användas för tillkännagivande enligt 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, av markägares beslutade parkeringsförbud eller villkor för parkering.

SFS 2008:1180

Om en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering använder vägmärken, ska markägarens namn och telefonnummer anges på en tilläggstavla. Om markägaren företräds av ett ombud, får i stället dennes namn och telefonnummer anges.

Används vägmärke E19, parkering, eller E20, områdesmärke, vid samtliga infarter till ett område för att tillkännage markägarens förbud eller villkor för parkering i området behöver tilläggstavlan endast sättas upp under dessa vägmärken.

SFS 2017:923

Särskilda bestämmelser för terräng

Om det finns skäl att märka ut ett förbud eller någon annan föreskrift eller att varna för eller upplysa om något förhållande som rör den som färdas i terräng, sker detta genom ett vägmärke.

I terrängkörningsförordningen (1978:594) finns bestämmelser om att Naturvårdverket i vissa fall får meddela föreskrifter om utmärkning i terräng.

Vägmärken och tilläggstavlor

Inledande bestämmelser

Vägmärken delas in i

 1. varningsmärken,

 2. väjningspliktsmärken,

 3. förbudsmärken,

 4. påbudsmärken,

 5. anvisningsmärken,

 6. lokaliseringsmärken för vägvisning och lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik,

 7. lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.,

 8. lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.,

 9. lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål, och

 10. upplysningsmärken.

SFS 2017:923

Vägmärken, symboler och tilläggstavlor har den betydelse som framgår av deras namn om inte annat särskilt anges.

Om det finns flera tilläggstavlor under ett vägmärke gäller anvisningen på var och en av dessa som en kompletterande anvisning till märket. Innehåller en tilläggstavla flera anvisningar gäller dessa gemensamt som en kompletterande anvisning till märket.

En tilläggstavla under två eller flera vägmärken som satts upp direkt över varandra avser samtliga dessa märken.

Särskilda bestämmelser för väg

Vägmärken är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om inte annat framgår av denna förordning eller av föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning.

Förbudsmärken och påbudsmärken som är uppsatta över körbanan gäller endast det körfält som de har placerats över. Märke C31, hastighetsbegränsning, gäller dock i förekommande fall även vägrenen intill det körfält märket placerats över.

Varningsmärken

Varningsmärken varnar för en fara och upplyser om farans art. Varningsmärken är uppsatta på det avstånd från faran som gör dem mest effektiva såväl på dagen som på natten.

Om ett varningsmärke används för att ange en fara som sträcker sig över en längre vägsträcka är sträckans längd angiven på en tilläggstavla. Om det behövs kan märket vara upprepat på lämpliga avstånd.

Varningsmärken är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

A1 Varning för farlig kurva

 

Märket anger en farlig kurva samt kurvans riktning.

 

 SFS2007-0090_SFS200790A_gif

A2 Varning för flera farliga kurvor

 

Märket anger flera farliga kurvor samt den första farliga kurvans riktning.

 

 SFS2007-0090_SFS200790B_gif

A3 Varning för nedförslutning

 

Märket anger brant nedförslutning.

Siffran anger lutningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790C_gif

A4 Varning för stigning

 

Märket anger kraftig stigning.

Siffran anger stigningen i procent och är anpassad till förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790D_gif

A5 Varning för avsmalnande väg

 

Märket anger att vägen eller banan smalnar av.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790E_gif

A6 Varning för bro

 

Märket anger en öppningsbar bro.

 

 SFS2007-0090_SFS200790F_gif

A7 Varning för kaj

 

Märket anger en plats där vägen slutar mot vatten.

 

 SFS2007-0090_SFS200790G_gif

A8 Varning för ojämn väg

 

Märket anger sådana ojämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än som annars skulle varit fallet.

 

 SFS2007-0090_SFS200790H_gif

A9 Varning för farthinder

 

Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.

 

 SFS2007-0090_SFS200790I_gif

A10 Varning för slirig väg

 

Märket anger att vägen kan vara slirig.

Endast om det finns särskilda skäl används märket för att varna för halka på grund av snö eller is.

 

 SFS2007-0090_SFS200790K_gif

A11 Varning för stenskott

 

Märket anger risk för stenskott.

Märket används inte på grusvägar eller liknande vägar där stenskott är vanligt förekommande.

 

 SFS2007-0090_SFS200790L_gif

A12 Varning för stenras

 

Märket anger risk för stenras och för att stenar kan förekomma på vägen på grund av stenras.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790M_gif

A13 Varning för övergångsställe

 

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790N_gif

A14 Varning för gående

 

Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790O_gif

A15 Varning för barn

 

Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790P_gif

A16 Varning för cyklande och mopedförare

 

Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790Q_gif

A17 Varning för skidåkare

 

Märket anger en plats där skidåkare ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790R_gif

A18 Varning för ridande

 

Märket anger en vägsträcka där ridande ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790S_gif

A19 Varning för djur

 

Märket anger en plats eller vägsträcka där det finns särskild risk för djur på eller vid vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

 

 SFS2007-0090_SFS200790T_gif

A20 Varning för vägarbete

 

Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.

 

 SFS2007-0090_SFS200790U_gif

A21 Slut på sträcka med vägarbete

 

Märket anger slut på en vägsträcka med vägarbete som märkts ut med märke A20, varning för vägarbete.

Märket är inte uppsatt om det ändå tydligt framgår var sträckan slutar.

 

 SFS2007-0090_SFS200790V_gif

A22 Varning för flerfärgssignal

 

Märket anger en plats där trafiken regleras med flerfärgssignal med tre ljusöppningar.

Inom tättbebyggt område är märket uppsatt endast om det finns särskilda skäl för det.

 

 SFS2007-0090_SFS200790W_gif

A23 Varning för lågt flygande flygplan

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790X_gif

A24 Varning för sidvind

 

Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790Y_gif

A25 Varning för mötande trafik

 

Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.

 

 SFS2007-0090_SFS200790Z_gif

A26 Varning för tunnel

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AA_gif

A27 Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AB_gif

A28 Varning för vägkorsning

 

Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3 kap. 18 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AC_gif

A29 Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.

 

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AD_gif

A30 Varning för cirkulationsplats

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AE_gif

A31 Varning för långsamtgående fordon

 

Märket anger en plats där långsamtgående fordon ofta korsar eller kör in på vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_1_gif

A32 Varning för fordon med förspänt dragdjur

 

Märket anger en vägsträcka där fordon förspända med dragdjur ofta korsar eller uppehåller sig på vägen.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får förekomma.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AG_gif

A33 Varning för terrängskotertrafik

 

Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AH_gif

A34 Varning för kö

 

Märket anger en vägsträcka där det finns risk för köbildning.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AI_gif

A35 Varning för järnvägskorsning med bommar

 

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg där det finns bommar.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AJ_gif

A36 Varning för järnvägskorsning utan bommar

 
 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_2_gif

A37 Varning för korsning med spårväg utan bommar

 
 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_3_gif

A38 Avstånd till plankorsning

 

Märkena anger avståndet till en plankorsning i tredjedelar.

Märket med tre markeringar är, utom tättbebyggt område, uppsatt under något av märkena A35, varning för järnvägskorsning med bommar, A36, varning för järnvägskorsning utan bommar, eller A37, varning för korsning med spårväg utan bommar. Märket med två markeringar anger två tredjedels avstånd till plankorsning och märket med en markering anger den sista tredjedelen av avståndet.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_4_gif

A39 Kryssmärke

 

Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.

Märket är uppsatt omedelbart före en plankorsning. Det behöver inte vara uppsatt vid enskild väg med lite trafik där det kan underlåtas utan fara för trafiksäkerheten.

Märket kan även vara uppsatt vid en annan korsning med järnväg eller spårväg än en plankorsning.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_5_gif

A40 Varning för annan fara

 

Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke.

Farans art anges på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_6_gif

A41 Varning för olycka

 
 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP2PAR_17923_7_gif

SFS 2017:923

Väjningspliktsmärken

Väjningspliktsmärken är följande och upplyser om väjningsregler.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

B1 Väjningsplikt

 

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led och att bestämmelserna i 3 kap. 5 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Märket kan vara uppsatt tillsammans med tilläggstavla T2, avstånd, som förberedande upplysning om väjningsplikt och tillsammans med tilläggstavla T3, avstånd till stopplikt, som förberedande upplysning om stopplikt. Om samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt anges detta med tilläggstavla T13, flervägsväjning.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AP_gif

B2 Stopplikt

 

Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tillämpliga.

Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AQ_gif

B3 Övergångsställe

 

Märkena, som är likvärdiga och kan användas var för sig eller tillsammans, anger ett övergångsställe. Vid obevakade övergångsställen är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 § och för gående bestämmelserna i 7 kap. 4 § trafikförordningen tillämpliga.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AR_gif

 SFS2007-0090_SFS200790ARA_gif

B4 Huvudled

 

Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat efter varje korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter korsningen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AS_gif

B5 Huvudled upphör

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AT_gif

B6 Väjningsplikt mot mötande trafik

 

Märket anger att det är förbjudet att passera en sträcka om detta inte kan ske utan att mötande fordon hindras.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AU_gif

B7 Mötande trafik har väjningsplikt

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AV_gif

B8 Cykelöverfart

 

Märket anger en cykelöverfart. Vid cykelöverfarter är för fordonsförare bestämmelserna i 3 kap. 61 a § och för cyklande och förare av moped klass II bestämmelserna i 6 kap. 6 § trafikförordningen tillämpliga.

 

 SFS2007-0090_SFS200790B8_20141038_2_gif

SFS 2014:1038

Förbudsmärken

En anvisning om förbud genom ett förbudsmärke gäller, om inte annat anges nedan eller i 8 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Om ett förbud gäller även efter en vägkorsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen är märket upprepat efter korsningen om inte annat sägs i 8 §. Om förbudet gäller en längre vägsträcka eller om det i övrigt är nödvändigt, är märket upprepat på lämpliga avstånd, utom i de fall som avses i fjärde stycket.

Förberedande upplysning om förbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning, om inte annat anges. Förberedande upplysning om förbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt område, gäller anvisningen hela det tättbebyggda området, om inte annat anges för en viss väg eller vägsträcka. I sådana fall behöver förbudsmärket inte vara upprepat inom området. Ett förbudsmärke som avser trafik med fordon avser inte sådana trafikanter som anges i1 kap. 4 § trafikförordningen, om inte annat anges på en tilläggstavla.

SFS 2017:923

Förbudsmärken är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

C1 Förbud mot infart med fordon

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AW_gif

C2 Förbud mot trafik med fordon

 

Märket avser trafik med fordon i båda riktningarna

 

 SFS2007-0090_SFS200790AX_gif

C3 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

 

Avser förbudet även moped klass II anges detta på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790AY_gif

C4 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790AZ_gif

C5 Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790BA_gif

C6 Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

 

Märket anger förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn av annat slag än påhängsvagn eller släpkärra.

Avser förbudet även trafik med motordrivet fordon med tillkopplad påhängsvagn eller släpkärra anges det på en tilläggstavla. Avser förbudet endast fordonståg med släpvagn vars totalvikt överstiger visst tontal anges det på tilläggstavla T5, totalvikt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BB_gif

C7 Förbud mot trafik med tung lastbil

 

Avser förbudet även trafik med lätt lastbil anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BC_gif

C8 Förbud mot trafik med traktor a och motorredskap klass II

 

Avser förbudet även trafik med traktor b eller motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BD_gif

C9 Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

 

Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_111221_C9_gif

C10 Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

 

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BF_gif

C11 Förbud mot trafik med moped klass II

 

Avser förbudet även trafik med moped klass I anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BG_gif

C12 Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790BH_gif

C13 Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

 

Gäller förbudet inte terrängvagn anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BI_gif

C14 Förbud mot ridning

 

Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BJ_gif

C15 Förbud mot gångtrafik

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790BK_gif

C16 Begränsad fordonsbredd

 

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss bredd.

Största tillåtna bredd anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BL_gif

C17 Begränsad fordonshöjd

 

Märket anger förbud mot trafik med fordon över en viss höjd om den fria höjden är lägre än 4,5 meter.

Högsta tillåtna fordonshöjd anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BM_gif

C18 Begränsad fordonslängd

 

Märket anger förbud mot trafik med fordon eller fordonståg över en viss längd.

Längsta tillåtna längd anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BN_gif

C19 Minsta avstånd

 

Märket anger förbud mot att hålla kortare avstånd till framförvarande motordrivna fordon i samma färdriktning än som anges på märket.

Minsta tillåtna avstånd anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BO_gif

C20 Begränsad bruttovikt på fordon

 

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BP_gif

C21 Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

 

Högsta tillåtna bruttovikt anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BQ_gif

C22 Bärighetsklass

 

Vägens bärighetsklass anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BR_gif

C23 Begränsat axeltryck

 

Högsta tillåtna axeltryck anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BS_gif

C24 Begränsat boggitryck

 

Högsta tillåtna boggitryck anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BT_gif

C25 Förbud mot sväng i korsning

 

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen

 

 SFS2007-0090_SFS200790BU_gif

C26 Förbud mot U-sväng

 

Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före.

Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BV_gif

C27 Förbud mot omkörning

 

Märket anger förbud mot att köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt och till den plats där märke C28, slut på förbud mot omkörning, är uppsatt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BW_gif

C28 Slut på förbud mot omkörning

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790BX_gif

C29 Förbud mot omkörning med tung lastbil

 

Märket anger förbud mot att med en tung lastbil köra om andra motordrivna fordon än tvåhjuliga mopeder och tvåhjuliga motorcyklar utan sidvagn.

Förbudet gäller på den väg märket är uppsatt till den plats där märke C30, slut på förbud mot omkörning med tung lastbil, är uppsatt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790BY_gif

C30 Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790BZ_gif

C31 Hastighetsbegränsning

 

Märket anger förbud mot att föra fordon med högre hastighet än den som anges på märket.

Angivelsen gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning anges med märket, eller där märke C32, tillfällig hastighetsbegränsning upphör, E7, gågata, eller E9, gångfartsområde, satts upp.

Märket behöver inte vara upprepat efter en vägkorsning om samma högsta tillåtna hastighet gäller på den korsande vägen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_1_gif

C32 Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

 

Märket anger att en tillfällig hastighet som märkts ut med märke C31, hastighetsbegränsning, upphör.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_2_gif

C33 Stopp vid tull

 

Märket anger skyldighet att stanna för tullformaliteter.

Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Texten under det vågräta strecket anges på det språk som är lämpligt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CC_gif

C34 Stopp av angiven anledning

 

Märket anger skyldighet att stanna av den anledning som anges under det vågräta strecket.

Om märket är uppsatt före en trafiksignal, anger det att fordon som ska passera signalen ska stanna vid röd signalbild.

Fordonet ska stannas vid en stopplinje eller, om sådan saknas, vid märket.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra anledningar som får anges.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_3_gif

C35 Förbud att parkera fordon

 

Märket anger förbud mot att parkera fordon.

Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där någon annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning, med nedåtriktad pil, har satts upp. Om en annan bestämmelse gäller på en kortare sträcka gäller angivelsen på nytt efter sträckans slut utan att det upprepas. Angivelsen gäller också på nytt utan att märket satts upp igen i det fall en parkeringsplats anordnats vid sidan av körbanan.

Märket anger inte rätt att stanna där fordon inte får stannas eller parkeras enligt trafikförordningen, om inte detta tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_4_gif

C36 Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

 

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CF_gif

C37 Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

 

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CG_gif

C38 Datumparkering

 

Märket anger förbud mot att parkera fordon på dagar med jämnt datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer och på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, gäller även till detta märke.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CH_gif

C39 Förbud mot att stanna och parkera fordon

 

Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon.

De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud mot att parkera fordon, andra stycket gäller även till detta märke.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_5_gif

C40 Ändamålsplats

 

Har ändamålet angetts med lastplats är ändamålet lastning eller lossning av tungt eller skrymmande gods.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra ändamål som får anges och hur de anges.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_6_gif

C41 Slut på ändamålsplats

 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör.

Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_7_gif

C42 Vändplats

 

Märket anger en plats som är avsedd för vändning av fordon och att det är förbjudet att parkera fordon. Om i stället märke C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, är infogat i märket anger det att det är förbjudet att stanna eller parkera fordon.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CL_gif

C43 Slut på vändplats

 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att vändplatsen upphör.

Märket är anpassat till märke C42, vändplats.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_8_gif

C44 Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

 

Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790C44_gif

C45 Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

 

Märket anger det förbud som anges med det infogade märket. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.

Andra förbud kan anges med märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förbudsmärken som får infogas.

Märket är uppsatt under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering eller E20, områdesmärke.

Märke E20, områdesmärke, får vara infogat. Är märket infogat gäller de närmare föreskrifterna till märke E20, områdesmärke.

För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra begränsningar kan endast vara angivna på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP8PAR_17923_9_gif

C46 Begränsat trippelaxeltryck

 

Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790C45_18101_1_gif

SFS 2018:101

Påbudsmärken

En anvisning om påbud genom ett påbudsmärke gäller, om inte annat anges i 10 §, från den plats där märket satts upp antingen till nästa korsning med annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) eller till den plats dessförinnan där ett motsvarande märke med tilläggstavla T11, utsträckning , med nedåtriktad pil eller ett slutmärke har satts upp.

Förberedande upplysning om påbud visas med tilläggstavla T2, avstånd, eller T12, riktning , om inte annat anges. Förberedande upplysning om påbud kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Påbudsmärken som anger att ett visst slag av trafik är påbjuden anger även förbud mot annan trafik, om inte annat är föreskrivet.

Påbudsmärken är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

D1 Påbjuden körriktning

 

Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller, där två pilar finns, i endera pilens riktning.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CN_gif

D2 Påbjuden körbana

 

Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CO_gif

D3 Cirkulationsplats

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790CP_gif

D4 Påbjuden cykelbana

 

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CQ_gif

D5 Påbjuden gångbana

 

Märket anger bana avsedd endast för gående.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CR_gif

D6 Påbjuden gång- och cykelbana

 

Märket anger gemensam bana för gående och cyklande.

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CS_gif

D7 Påbjudna gång- och cykelbanor

 

Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående och en del för cyklande.

Symbolernas placering på märket anger vilken del av banan som är avsedd för gående respektive cyklande.

Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CT_gif

D8 Påbjuden ridväg

 

Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CU_gif

D9 Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

 

Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CV_gif

D10 Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

 

Märket anger även att fordon som anges i 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276) får använda körfältet eller körbanan, om inte annat anges på en tilläggstavla. Om andra fordon tillåts trafikera körfältet eller körbanan anges det på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CW_gif

D11 Slut på påbjuden bana, körfält, väg eller led

 

Märket anger att påbjuden bana, körfält, väg eller led som märkts ut med något av märkena D4–D10 upphör.

Märket behöver inte sättas upp om det ändå tydligt framgår att påbudet upphör.

Andra symboler för trafikantgrupper eller fordonsslag kan vara infogade i märket. Den symbol som är infogad i märket är samma som på det märke som använts för att märka ut banan, körfältet, vägen eller leden.

 

 SFS2007-0090_SFS200790CX_gif

D12 Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

 

Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP10PAR_111221_D12_gif

SFS 2011:1221

Anvisningsmärken

Anvisningsmärken upplyser trafikanter om förhållanden som gäller för en viss plats eller för en viss väg eller vägsträcka.

En anvisning genom ett anvisningsmärke gäller, om inte annat anges i 12 §, från den plats där märket satts upp till den plats där ett slutmärke har satts upp.

Anvisningsmärken är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

E1 Motorväg SFS2007-0090_SFS200790CY_gif

 

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

 

E2 Motorväg upphör SFS2007-0090_SFS200790CZ_gif

 

Används märket som förberedande upplysning om att en motorväg upphör anges avståndet på en tilläggstavla.

Märket används inte när en motorväg övergår i motortrafikled.

 

E3 Motortrafikled SFS2007-0090_SFS200790DA_gif

 

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

 

E4 Motortrafikled upphör SFS2007-0090_SFS200790DB_gif

 

Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla.

Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.

 

E5 Tättbebyggt område SFS2007-0090_SFS200790DC_gif

 

Ortnamnet kan vara infogat i märket.

 

E6 Tättbebyggt område upphör SFS2007-0090_SFS200790DD_gif

 

Ortnamnet kan vara infogat i märket.

 

E7 Gågata SFS2007-0090_SFS200790DE_gif

 

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket trafikförordningen anges på en tilläggstavla.

 

E8 Gågata upphör SFS2007-0090_SFS200790DF_gif

 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gågatan upphör.

 

E9 Gångfartsområde SFS2007-0090_SFS200790DG_gif

 

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § första stycket trafikförordningen är tillämpliga.

 

E10 Gångfartsområde upphör SFS2007-0090_SFS200790DH_gif

 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att gångfartsområdet upphör.

 

E11 Rekommenderad lägre hastighet SFS2007-0090_SFS200790DI_gif

 

Märket anger en vägsträcka eller ett område där särskilda åtgärder vidtagits eller där förhållandena är sådana att det är lämpligt att färdas med lägre hastighet än den högsta tillåtna

Den rekommenderade lägre hastigheten anges på märket.

 

E12 Rekommenderad lägre hastighet upphör SFS2007-0090_SFS200790DJ_gif

 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att sträckan upphör.

 

E13 Rekommenderad högsta hastighet SFS2007-0090_SFS200790DK_gif

 

Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.

 

E14 Rekommenderad högsta hastighet upphör SFS2007-0090_SFS200790DL_gif

 

Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att de tillfälliga förhållandena upphört.

 

E15 Sammanvävning SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_1_gif

 

Märket upplyser om att två körfält eller körbanor löper samman och att förarna ska anpassa sig till de nya förhållandena på platsen enligt bestämmelserna i 3 kap. 44 § trafikförordningen.

Märket används även som förberedande upplysning om att två körfält eller körbanor löper samman. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

 

E16 Enkelriktad trafik SFS2007-0090_SFS200790DN_gif

 

Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

 

E17 Återvändsväg SFS2007-0090_SFS200790DO_gif

 

Märket anger att genomfart inte är möjlig.

Symbolen anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke.

Om genomfart med cykel och moped klass II är möjlig anges det genom att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i märket.

 

E18 Mötesplats SFS2007-0090_SFS200790DP_gif

 
 

E19 Parkering SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_2_gif

 

Märket anger att parkering är tillåten på en parkeringsplats eller på en sträcka på den sida av vägen där vägmärket är uppsatt.

Är märket uppsatt vid en väg anger det att tillåtelsen börjar där märket har satts upp och gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den plats där en annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut eller i annat fall till nästa korsning med en annan väg än sådan som avses i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen. Gäller sådan annan bestämmelse på en kortare sträcka gäller dock anvisningen på nytt efter sträckans slut utan att märket upprepas.

Används märket vid en särskilt anordnad parkeringsplats gäller anvisningen hela parkeringsplatsen.

Märket anger inte rätt att parkera där fordon enligt trafikförordningen inte får stannas eller parkeras, om inte en sådan rätt tydligt framgår av märkets placering eller anges på en tilläggstavla. Märket anger inte heller rätt att parkera fordon i strid mot 3 kap. 49 a § första stycket trafikförordningen.

Används märket av en markägare enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering anger märket att parkering är tillåten, dock högst 24 timmar i följd vardagar utom vardag före sön- och helgdag, om inte annat framgår av en tillläggstavla.

Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Om märket används som förberedande upplysning, kan uppgift om parkeringsplatsens namn, om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller att det finns lediga platser lämnas i anslutning till märket.

 

E20 Områdesmärke SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_3_gif

 

Märket anger att ett område börjar med de förbud eller tillåtelser som anges med det infogade märket. Avvikelser från anvisningarna på märket kan anges genom tilläggstavlor. Tidsbegränsningar kan även infogas i märket.

Märket är uppsatt vid infarterna till området och gäller till den plats där tavla E21, slut på område, är uppsatt eller det på annat tydligt sätt framgår att anvisningarna på märket inte gäller.

Inom området kan det förekomma avvikelser från anvisningarna på märket. Dessa avvikelser anges genom andra vägmärken och tilläggstavlor. Anvisningarna på märket gäller även efter sådan avvikelse utan att märket upprepas.

Andra förbud eller tillåtelser kan anges på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra vägmärken som får infogas.

 

E21 Slut på område SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_4_gif

 

Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke.

 

E22 Busshållplats SFS2007-0090_SFS200790DT_gif

 

Märket anger en hållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts om inte hållplatsen tydligt framgår på annat sätt.

Trots bestämmelserna i 1 kap. 5 § kan uppgifter om busslinjer, bussföretag och motsvarande förekomma på eller vid märket.

Klockslag kan anges på märket.

 

E23 Taxi SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_5_gif

 

Märket anger den, i färdriktningen, bortre gränsen för en särskild uppställningsplats för fordon som används i taxitrafik.

 

E24 Automatisk trafikövervakning SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_6_gif

 

Märket anger att automatisk övervakning med kamera eller motsvarande kan ske på en plats eller vägsträcka för övervakning av trafikregler, beskattning eller avgiftsbeläggning. Märket anger vidare att personuppgifter kan registreras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller någon annan registerlag. Gäller anvisningen en längre vägsträcka, anges sträckans längd på tilläggstavla T1, vägsträckas längd. Märket upprepas på lämpliga avstånd.

 

E25 Betalväg SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_7_gif

 

Märket anger att avgift eller särskild skatt ska betalas vid färd på en viss väg eller inom ett visst område.

 

E26 Tunnel SFS2007-0090_SFS200790DX_gif

 

Märket anger tunnel. Tunnelns längd anges och tunnelns namn kan anges på märket.

Märket är upprepat efter varje kilometer och kvarvarande tunnellängd anges då på märket.

 

E27 Nöduppställningsplats SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_8_gif

 

Märket anger plats för uppställning av fordon vid haveri, motorstopp eller liknande.

Symbol för hjälptelefon eller brandsläckare kan vara infogad i märket. Märket är utformat efter förhållandena på platsen.

Används märket som förberedande upplysning om nöduppställningsplats anges avståndet på en tilläggstavla.

 

E28 Nödutgång SFS2007-0090_SFS200790DZ_gif

 

Märket anger nödutgång för gående.

 

E29 Utrymningsväg SFS2007-0090_SFS200790EA_gif

 

Märket anger riktning och avstånd till nödutgång eller motsvarande för gående. Märket är uppsatt med högst 25 meters mellanrum.

 

E30 Särskilda bestämmelser för parkering SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_17923_9_gif

 

Märket anger att parkering är tillåten med de infogade villkoren. Märket kan också ange avvikelse från den reglering som anges med det märke som den är uppsatt under.

De närmare föreskrifterna för märke E19, parkering, utom sjätte och sjunde styckena, gäller även för detta märke.

För tid gäller de närmare föreskrifterna för tilläggstavla T6, tidsangivelse. Andra villkor kan anges på märket.

Märket används under något av märkena C35, förbud mot att parkera fordon, C36, förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum, C37, förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum, C38, datumparkering, C39, förbud mot att stanna och parkera fordon, C40, ändamålsplats, C42, vändplats, D10, påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl., E19, parkering, eller E22, busshållplats.

 

E31 Miljözon SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_181561_1_gif

 

Märket anger att bestämmelserna i 4 kap. 22–24 a §§ trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

Om märket används som förberedande upplysning om att en miljözon börjar, anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke.

Märket är uppsatt vid infarterna till miljözonen och gäller till den plats där ett märke E6, tättbebyggt område upphör, märke E32, slut på miljözon eller ett annat miljözonsmärke är uppsatt.

 

E32 Slut på miljözon SFS2007-0090_SFS2007902KAP12PAR_181561_2_gif

 

Märket anger att en miljözon slutar.

 

E33 CykelgataGIF SFS2020-0844_02_gif

 

Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 a § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.

 

E34 Cykelgata upphörGIF SFS2020-0844_03_gif

 

Märket anger att en cykelgata upphör.

 

SFS 2020:844

Lokaliseringsmärken för vägvisning

Geografisk vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100–499 ska ske enligt en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen.

För övriga allmänna vägar upprättas vägvisningsplanen av den statliga väghållningsmyndigheten.

Innan en vägvisningsplan föreskrivs eller upprättas ska berörda väghållare och de som särskilt berörs av planen få tillfälle att yttra sig.

För numrerade trafikplatser upprättar Trafikverket en förteckning över trafikplatsnummer.

SFS 2017:923

Den statliga väghållningsmyndigheten eller den kommunala myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen får på begäran av någon annan meddela beslut om vägvisning till inrättningar, anläggningar och turistiskt intressanta mål m.m.

SFS 2017:923

Innan lokaliseringsmärken sätts upp ska samråd ske med de väghållare som särskilt berörs.

SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17 §.

 SFS2007-0090_SFS200790EB_gif

Blå botten med vit versal text och vita symboler längs och till allmän väg.

 SFS2007-0090_SFS200790EC_gif

Grön botten med vit versal text och vita symboler längs och till motorväg och motortrafikled.

 SFS2007-0090_SFS200790ED_gif

Gul botten, röd bård med svart versal och gemen text och svarta symboler längs och till enskild väg.

 SFS2007-0090_SFS200790EE_gif

Vit botten med svart versal och gemen text och svarta symboler till inrättningar eller anläggningar.

 SFS2007-0090_SFS200790EF_gif

Vit botten med svart versal text och svarta symboler till lokala mål i tätort.

 SFS2007-0090_SFS200790EG_gif

Brun botten med vit versal och gemen text och vita symboler till mål av turistiskt intresse.

 SFS2007-0090_SFS200790EH_gif

Orange botten med svart versal text och svarta symboler till mål vid tillfällig trafikomläggning. Vid vägvisning till inrättningar eller anläggningar har märket versal och gemen text.

 SFS2007-0090_SFS200790EI_gif

Gul botten med grön versal och gemen text till tillfälliga arrangemang.

SFS 2017:923

Inom områden såsom sjukhus, flygplatser, företagsområden eller motsvarande, kan vägvisning till interna mål vara utförd på annat sätt än vad som anges i denna förordning.

Lokaliseringsmärken för vägvisning anger väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande, om inte annat anges.

Vägvisning till vissa inrättningar och anläggningar kan ske genom att symboler enligt 28 § anges på lokaliseringsmärken.

SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för vägvisning är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

F1 Orienteringstavla

 

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.

Om det finns särskilda skäl kan upplysning om två korsningar anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EJ_gif

F2 Orienteringstavla vid förbjuden sväng i korsning

 

Märket är en förberedande upplysning om att det är förbjudet att svänga i en korsning, men att en annan körriktning kan väljas.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EK_gif

F3 Tabellorienteringstavla

 

Märket är en förberedande upplysning om korsning, cirkulationsplats eller motsvarande.

Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

Samtliga färdriktningar i korsningen anges.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EL_gif

F4 Avfartsorienteringstavla

 

Märket är en förberedande upplysning om avfart.

Avståndsangivelsen på märket är anpassad till förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EM_gif

F5 Vägvisare

 

Märket är uppsatt i anslutning till en korsning.

Om avstånd anges ska det anges i hela kilometer.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_1_gif

F6 Tabellvägvisare

 

Märket kan användas i stället för märke F5, vägvisare, och är uppsatt på kort avstånd före en korsning, cirkulationsplats eller i utfarten från en cirkulationsplats.

Används märket i anslutning till ett sjukhusområde, industriområde eller motsvarande får området anges överst på märket utan riktningsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_2_gif

F7 Avfartsvisare

 

Märket är uppsatt där avfarten börjar.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EP_gif

F8 Körfältsvägvisare

 

Märket anger det eller de körfält som är lämpligt att använda för färd till målet.

Märket är uppsatt över det eller de körfält det avser.

Körfältsvägvisare kan även användas som förberedande upplysning om avfart. I sådana fall anges avståndet till avfarten under angivelsen för avfarten.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EQ_gif

F9 Samlingsmärke för vägvisning

 

Inom klammer anges mål som nås via ett gemensamt vägval och under klammerns spets anges det gemensamma vägvalet.

Avståndet till aktuell avfart eller korsning kan anges på en tilläggstavla.

 

 SFS2007-0090_SFS200790ER_gif

F10 Platsmärke

 

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790ES_gif

F11 Vägnamn

 

Märket anger namn på en viss väg eller led.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790ET_gif

F12 Vattendrag

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790EU_gif

F13 Avståndstavla

 

Avstånd anges i hela kilometer.

Vägnamn eller vägnummer kan vara infogade i märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EV_gif

F14 Vägnummer

 

Vägnummer anges endast för vägar i nummergruppen 1–499.

Ett märke med streckad bård anger att vägen leder till den väg som vägvisas med det nummer som anges på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EW_gif

F15 Omledning

 

Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EX_gif

F16 Ökning av antal körfält

 

Märket anger att antalet körfält ökar.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket.

Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält ökar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_3_gif

F17 Minskning av antal körfält

 

Märket anger att antalet körfält minskar.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Märket används även som förberedande upplysning om att antalet körfält minskar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning får märket utföras på orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790EZ_gif

F18 Körfältsindelning på sträcka

 

Märket anger körriktning i körfält.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Symboler för fordonsslag, vägnummer eller fysisk avgränsning mellan motriktade körfält kan vara infogade i märket.

Märket används även som förberedande upplysning om att körfält börjar. Avståndet anges då på en tilläggstavla.

Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FA_gif

F19 Väganslutning med accelerationsfält

 

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FB_gif

F20 Väganslutning med separat körfält

 

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FC_gif

F21 Körfältsindelning före korsning

 

Märket visar lämpligt körfält för fortsatt färd. Märket är anpassat till förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FD_gif

F22 Riksmärke

 

Märket anger gräns mot annat EU-land.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FE_gif

F23 Orienteringstavla för omledningsväg

 

Märket anger omledningsväg när ordinarie väg tillfälligt är avstängd.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FF_gif

F24 Färdriktning vid omledning

 

Märket anger färdriktning vid tillfällig omledning av trafik.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FG_gif

F25 Körfält upphör

 

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att ett annat körfält kan användas i färdriktningen. Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FH_gif

F26 Körfält avstängt

 

Märket anger att ett körfält tillfälligt är avstängt och att inget annat körfält i färdriktningen kan användas.

Märket är anpassat efter förhållandena på platsen.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FI_gif

F27 Trafikplatsnummer

 

Märket anger numret på trafikplatsen.

Märket kan vara kompletterat med avfartens beteckning.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FJ_gif

F28 Parkeringshus

 

Upplysning om att parkeringsplatsen är fullbelagd eller om att det finns lediga platser kan lämnas i anslutning till märket.

Parkeringshusets namn kan vara infogat i märket.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_4_gif

F29 Infartsparkering

 

Märket anger parkeringsplats i anslutning till kollektivtrafik. Symbolen på märket anger vilken typ av kollektivtrafik som är tillgänglig. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra symboler som får användas.

Parkeringsplatsens namn kan vara infogat i märket.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_5_gif

F30 Lokal slinga

 

Märket anger ringväg eller motsvarande. Märket kan vara kompletterat med beteckning eller motsvarande.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FM_gif

F31 Lämplig väg eller förbifart för visst fordonsslag eller trafikantgrupp

 

Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_6_gif

F32 Farligt gods

 

Märket anger rekommenderad färdväg för fordon med last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FO_gif

F33 Räddningsplats

 

Märket anger en räddningsplats vid vägarbeten eller motsvarande. Siffran anger räddningsplatsens nummer.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP17PAR_17923_7_gif

SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik används på gång- och cykelbanor. Märkena används även vid andra vägar om det finns särskilda skäl att upplysa om färdväg för gående eller cyklande.

En särskild anordnad cykelled är utmärkt med vägmärke F38, cykelled.

Lokaliseringsmärken som ingår i en särskilt anordnad cykelled kan ha annan färg och utformning än vad som anges i 20 §.

Märken med vit versal och gemen text och symboler på brun botten används endast vid vägvisning för turistiskt intressanta mål som avses i 25 §.

Lokaliseringsmärken för vägvisning av gång- och cykeltrafik är följande

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

F34 Vägvisare

 

Märket anger väg till en ort, plats, anläggning eller liknande.

Avstånd i kilometer kan anges.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FQ_gif

F35 Tabellvägvisare

 

Märket anger väg till orter, platser, anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FR_gif

F36 Platsmärke

 

Märket anger en ort eller annan plats av betydelse för orienteringen.

Kommun-, stads- eller länsvapen kan vara infogat i märket.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP20PAR_17923_1_gif

F37 Avståndstavla

 

Märket anger avståndet till angivna orter, platser, anläggningar eller liknande.

Avståndet anges i kilometer.

Andra symboler kan förekomma på märket. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får förekomma. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om att det inte behöver förekomma någon symbol på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FT_gif

F38 Cykelled

 

Märket anger en särskilt anordnad cykelled.

Märkets färgsättning kan variera.

 

 SFS2007-0090_SFS200790FU_gif

SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Namn på en inrättning kan vara infogat i märket.

SFS 2018:1558

Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar m.m. är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

G1 Post

 SFS2007-0090_SFS200790FV_gif

 

Märket anger postombud där brev- och pakethantering samt frimärksförsäljning erbjuds.

 

G2 Hjälptelefon

 SFS2007-0090_SFS200790FW_gif

 
 

G3 Radiostation för vägtrafikinformation

 SFS2007-0090_SFS200790FX_gif

 

Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.

 

G4 Akutsjukhus

 SFS2007-0090_SFS200790FY_gif

 

Märket anger ett sjukhus med akutmottagning.

 

G5 Industriområde

 SFS2007-0090_SFS200790FZ_gif

 

Märket anger ett område för industri eller annan liknande verksamhet.

 

G6 Järnvägsstation

 SFS2007-0090_SFS200790GA_gif

 
 

G7 Busstation

 SFS2017-0923_098_gif

 

Märket anger en busstation som utgör knutpunkt för flera busslinjer.

 

G8 Flygplats

 SFS2007-0090_SFS200790GC_gif

 

Märket anger en flygplats med reguljär flygtrafik.

 

G9 Brandsläckare

 SFS2007-0090_SFS200790GD_gif

 
 

G10 Handelsområde

 SFS2007-0090_SFS200790G10_gif

 

Märket anger ett område för handel.

 

G11 Färja

 SFS2017-0923_102_gif

 

Märket anger ett färjeläge eller att angivet färdmål kan nås med färja.

 

G12 Personfärja

 SFS2017-0923_103_gif

 

Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

 

SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m.

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. kan vara infogade i lokaliseringsmärken för vägvisning och för vägvisning av gång- och cykeltrafik.

Namn på en anläggning kan vara infogat i märket.

SFS 2018:1558

Lokaliseringsmärken för upplysning om serviceanläggningar m.m. är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

H1 Informationsplats

 

Märket anger en plats där det går att få information.

Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GE_gif

H2 Fordonsverkstad

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GF_gif

H3 Drivmedel

 

Märket anger en anläggning som tillhandahåller drivmedel.

Företagsemblem kan anges i anslutning till märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GG_gif

H4 Gas för fordonsdrift

 

Märket anger anläggningar som tillhandahåller olika typer av fordonsgas där typ av gas framgår av förkortningen i märket.

Förkortningen CNG anger komprimerad naturgas.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka andra förkortningar som får förekomma och vad de anger.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_17923_1_gif

H5 Servering

 

Märket anger en anläggning som serverar drycker och enklare maträtter.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GI_gif

H6 Restaurang

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GJ_gif

H7 Hotell

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GK_gif

H8 Vandrarhem

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GL_gif

H9 Stugby

 

Märket anger en anläggning med ett större antal stugor.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GM_gif

H10 Stuga

 

Märket anger en anläggning med ett fåtal stugor.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GN_gif

H11 Campingplats

 

Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_17923_2_gif

H12 Husvagnsplats

 

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_17923_3_gif

H13 Rastplats

 

Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GQ_gif

H14 Toalett

 

Märket anger en toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GR_gif

H15 Bad

 

Märket anger en badstrand eller annan badanläggning.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_17923_4_gif

H16 Friluftsområde

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GT_gif

H17 Vandringsled

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GU_gif

H18 Stollift

 

Märket anger en liftanläggning med stolar eller liknande.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GV_gif

H19 Släplift

 

Märket anger en liftanläggning där skidåkare dras fram.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GW_gif

H20 Golfbana

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GX_gif

H21 Försäljningsställe för fiskekort

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790GY_gif

H22 Sevärdhet

 

Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse.

Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.

 

 SFS2007-0090_SFS200790GZ_gif

H23 Förberedande upplysning om vägnära service

 

Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa.

Symboler för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn.

På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_17923_5_gif

H24 Rum och frukost

 

Märket anger en anläggning som tillhandahåller rum för övernattning och frukost.

 

 SFS2007-0090_SFS200790LO_gif

H25 Gårdsbutik

 

Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

 

 SFS2007-0090_SFS200790H25_gif

H26 Hantverk

 

Märket anger en anläggning med tillverkning och försäljning av hantverksprodukter.

 

 SFS2007-0090_SFS200790H26_gif

H27 Laddstation

 

Märket anger en anläggning för extern laddning med elektrisk energi för fordons framdrivning.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_12300_H27_gif

H28 Husbilsplats

 

Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP24PAR_17923_6_gif

SFS 2017:923

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m.

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. används för att upplysa om vägar eller platser av turistiskt intresse.

Namn på ett turistiskt mål kan anges.

SFS 2010:218

Lokaliseringsmärken för turistiskt intressanta mål m.m. är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

I1 Turistväg

 

Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse.

Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

 

 SFS2007-0090_SFS200790HB_gif

I2 Turistområde

 

Symbolen på märket är anpassad till temat för turistområdet.

Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

 

 SFS2007-0090_SFS200790HC_gif

I3 Landmärke

 

Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intresse som kan ses från vägen.

Symbolen på märket visar en siluett av platsen.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka symboler som får användas.

 

 SFS2007-0090_SFS200790HD_gif

I4 Världsarv

 

Märket anger ett av UNESCO beslutat världsarv.

Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

 

 SFS2007-0090_SFS200790HE_gif

SFS 2010:218

Upplysningsmärken

Upplysningsmärken är följande.

Märke

 

Närmare föreskrifter

 

J2 Upplysningsmärke

 

Märket ger upplysning av väsentligt intresse för framkomlighet eller säkerhet som inte kan ges på annat sätt.

Varnings- eller förbudsmärke och lokaliseringsmärkena F14, vägnummer, och F15, omledning, kan vara infogade som förberedande upplysning.

Upplysning med versal och gemen text kan förekomma.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP27PAR_17923_1_gif

J3 Livsfarlig ledning

 

Märket anger att det finns en elektrisk ledning över vägen eller leden som kan innebära fara.

 

 SFS2007-0090_SFS200790HH_gif

SFS 2017:923

Symboler

Följande symboler används på lokaliseringsmärken eller tilläggstavlor för att ange ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp.

Symbol

 

Betydelse

 

S1 Tung lastbil

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HI_gif

S2 Tung lastbil med tillkopplad släpvagn

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HJ_gif

S3 Personbil

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HK_gif

S4 Personbil med tillkopplad släpkärra

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HL_gif

S5 Buss

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HM_gif

S6 Traktor a och motorredskap klass II

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HN_gif

S7 Motorcykel

 

Symbolen anger tvåhjulig motorcykel utan sidvagn och tvåhjulig moped klass I utan sidvagn.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP28PAR_17923_1_gif

S8 Cykel och moped klass II

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HP_gif

S9 Släpkärra

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HQ_gif

S10 Gående

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HR_gif

S11 Rörelsehindrade

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HS_gif

S12 Personbil klass II

 
 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP28PAR_17923_2_gif

SFS 2017:923

Tilläggstavlor

Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.

En tilläggstavla har samma bottenfärg och samma färg på bård och tecken som det vägmärke det används under, om inte andra färger anges i 30 §. En tilläggstavla under ett märke som anger förbud mot att parkera eller förbud mot att stanna och parkera har dock gul bottenfärg med svarta tecken.

Tilläggstavlor får infogas i lokaliseringsmärken för vägvisning och får då placeras vid sidan av ett infogat vägmärke. Tilläggstavlan ger då en kompletterande upplysning.

SFS 2017:923

Tilläggstavlor är följande.

Tavla

 

Närmare föreskrifter

 

T1 Vägsträckas längd

 

Tavlan anger början och slutet på en vägsträcka.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_1_gif

T2 Avstånd

 

Tavlan anger avståndet till det som vägmärket avser.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_2_gif

T3 Avstånd till stopplikt

 

Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790HX_gif

T4 Fri bredd

 
 

 SFS2007-0090_SFS200790HY_gif

T5 Totalvikt

 

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller fordon med en totalvikt som överstiger det angivna värdet.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_3_gif

T6 Tidsangivelse

 

Tavlan anger när angivelsen på vägmärket gäller.

Svarta eller vita siffror utan parentes avser vardagar utom vardag före sön- och helgdag.

Svarta eller vita siffror inom parentes avser vardag före sön- och helgdag.

Röda siffror avser sön- och helgdag.

Om angivelsen sträcker sig över midnatt gäller tidsperioden efter midnatt påföljande dag.

Anges viss dag eller viss veckodag gäller regleringen denna dag oavsett om dagen är en vardag, söndag eller helgdag.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_4_gif

T7 Rörelsehindrade

 

Tavlan anger att angivelsen på märket gäller den som får parkera enligt ett parkeringstillstånd som avses i 13 kap. 8 eller 9 § trafikförordningen. Tavlan används endast under märke E19, parkering.

Anges tid med tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_5_gif

T8 Symboltavla

 

Tavlan anger att det märke som tavlan är uppsatt under endast gäller för det fordonsslag eller den trafikantgrupp som anges på tavlan.

Fordonsslaget eller trafikantgruppen anges med symbol enligt 28 §.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_6_gif

T9 Nedsatt syn

 

Tavlan anger att personer med nedsatt syn är vanligt förekommande.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_7_gif

T10 Nedsatt hörsel

 

Tavlan anger att personer med nedsatt hörsel är vanligt förekommande.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_8_gif

T11 Utsträckning

 

Tavlan med dubbelriktade pilar, uppsatt vågrätt eller lodrätt, anger att angivelsen gäller på båda sidor av märket.

Tavlan med nedåtriktad pil anger att angivelsen slutar.

Tavlan med höger- eller vänsterriktad pil visar att angivelsen gäller åt det håll pilen visar.

Används tavlan under märke E19, parkering, har den svarta tecken på vit botten utan bård.

Tavlorna kan även användas fristående för att ange avgränsning av uppställningsplatser på ett område, om det vid infarten till området anges att parkering är tillåten.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IF_gif

T12 Riktning

 

Tavlan anger riktning till angivelsen på märket.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_9_gif

T13 Flervägsväjning

 

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IH_gif

T14 Flervägsstopp

 

Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790II_gif

T15 Vägars fortsättning i korsning

 

Tavlan anger en korsning där förare på en väg som anges med smalt streck har väjningsplikt mot fordon på en väg som anges med brett streck.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IJ_gif

T16 Avgift

 

Tavlan anger att avgift ska betalas för parkering enligt den taxa som anges på en parkeringsmätare, biljettautomat eller motsvarande och att övriga villkor för parkering som anges där ska iakttas.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_10_gif

T17 Parkeringsskiva

 

Tavlan anger att tiden när parkering påbörjats ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_11_gif

T18 Tillåten tid för parkering

 

Tavlan anger längsta tillåten tid för parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_12_gif

T19 Boende

 

Tavlan anger att boende i ett område, med särskilt tillstånd, får parkera enligt särskilda villkor.

Texten kan vara kompletterad med områdesbeteckning eller motsvarande.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_13_gif

T20 Parkeringsbiljett

 

Tavlan anger att parkering är avgiftsfri men att parkeringsbiljett ska användas vid parkering.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_14_gif

T21 Uppställning av fordon

 

Tavlan anger hur fordon ska ställas upp på en parkeringsplats.

Tavlan är anpassad efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_15_gif

T22 Text

 

Tavlan ger kompletterande anvisning som inte kan ges med någon annan tilläggstavla eller kombinationer av dessa.

Anges tid enligt tavla T6, tidsangivelse, gäller den kompletterande anvisningen enligt de närmare föreskrifterna till tavlan T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_16_gif

T23 Tunnelkategori

 

Tavlan används under märke C9, förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods. Bokstaven B, C, D eller E anger tunnelns kategori.

Klockslag kan anges på tavlan enligt de närmare föreskrifterna till tilläggstavla T6, tidsangivelse.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_111221_T23_gif

T24 Laddplats

 

Tavlan anger en plats för extern laddning av elektricitet för fordons framdrivning. Tavlan används under märke E19, parkering, och anger att endast fordon med möjlighet till extern laddning av elektricitet för fordonets framdrivning får parkera.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_12300_T24_gif

T25 Öppet dygnet runt

 

Tavlan anger att en servering eller restaurang är öppen dygnet runt. Tavlan används under något av märkena H5, servering, eller H6, restaurang.

 

 SFS2007-0090_SFS2007902KAP30PAR_17923_17_gif

SFS 2017:923

Trafiksignaler

Indelning av trafiksignaler

Trafiksignaler utgörs av

 1. flerfärgssignaler,

 2. kollektivtrafiksignaler,

 3. körfältssignaler,

 4. signaler vid rörlig bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnlar eller liknande, och

 5. signaler för påkallande av särskild försiktighet.

SFS 2017:923

Flerfärgssignaler

Flerfärgssignaler utgörs av fordonssignaler, cykelsignaler och gångsignaler. Fordonssignaler gäller för förare av fordon, cykelsignaler för cyklande och för förare av moped klass II och gångsignaler för gående. Finns både fordonssignaler och cykelsignaler gäller cykelsignaler framför fordonssignaler för cyklande och förare av moped klass II. På en tilläggstavla kan det vara angivet att en fordonssignal eller en cykelsignal även gäller för gående.

Fordonssignaler och cykelsignaler har tre ljusöppningar: en för rött, en för gult och en för grönt ljus.

En ytterligare ljusöppning med pil kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna.

En cykelsignal är utmärkt med en vit cykelsymbol på blå botten och placerad ovanför den röda ljusöppningen.

Fordonssignalen får förses med svart bakgrundsskärm med vit bård. Bakgrundsskärmen på en signal som placerats över ett körfält kan innehålla pilsymboler som visar vilken eller vilka riktningar signalen avser.

SFS 2017:923

Fordonssignaler är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet. Om det finns särskilda skäl kan en signal i stället vara uppsatt på vänster sida.

Där korsande trafik regleras är en fordonssignal upprepad omedelbart före, i eller efter korsningen. Signalen är då uppsatt på höger eller vänster sida om vägen eller över körbanan.

SFS 2017:923

En fordonssignal och en cykelsignal visar signalbilder i följande ordning: röd, röd+gul, grön, gul, röd. Om en signal är trafikstyrd kan den även visa signalbild grön omedelbart efter gul. I signaler vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, signalbild röd visas omedelbart efter röd+gul.

Signalbild blinkande gul visas endast i samband med driftsavbrott eller i övrigt när en anläggning tillfälligt är ur funktion under kortare tid.

Fordonssignaler och cykelsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

Röd

 

Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IR_gif

Röd+gul

 

Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IS_gif

Grön

 

Fordon får fortsätta framåt.

Grön pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas samtidigt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IT_gif

Gul

 

Stanna. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att det inte kan stannas utan fara.

Signal med konturpil gäller endast den eller de färdriktningar som anges med pilen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007903KAP6PAR_17923_1_gif

Blinkande gul

 

Särskild försiktighet ska iakttas vid passage.

 

 SFS2007-0090_SFS2007903KAP6PAR_17923_2_gif

SFS 2017:923

En gångsignal har två ljusöppningar: en för rött ljus som visar bilden av en stående person och en för grönt ljus som visar bilden av en gående person.

En gångsignal kan vara kombinerad med en akustisk signal med tickande ljud.

Gångsignaler visar följande signalbilder.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

Röd

Akustisk signal med långsam pulsfrekvens

 

Förbjudet att beträda en körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning.

Gående som befinner sig på körbanan eller cykelbanan när signalen slår om till röd signalbild skall fortsätta till andra sidan. Finns en refug eller liknande anordning skall den gående dock stanna där.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IW_gif

Grön

Akustisk signal med snabb pulsfrekvens

 

Körbana, cykelbana eller järnvägseller spårvägskorsning får beträdas.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IX_gif

Blinkande grön

Akustisk signal med snabb pulsfrekvens och avbrott

 

Växling till röd signalbild är nära förestående.

 

Kollektivtrafiksignaler

Kollektivtrafiksignaler gäller förare av fordon i linjetrafik och spårvagn. Om en signal är uppsatt vid ett körfält för fordon i linjetrafik m.fl. gäller den för alla som trafikerar körfältet.

En kollektivtrafiksignal har tre ljusöppningar för vitt ljus. I ljusöppningarna finns symboler. I den övre finns bokstaven S, i mitten ett vågrätt streck och i den undre ett lodrätt streck eller en pil.

En ytterligare ljusöppning kan finnas vid sidan om de nedre ljusöppningarna.

SFS 2017:923

En kollektivtrafiksignal skall visa signalbilder i följande ordning: S, S+vågrätt streck, lodrätt streck, vågrätt streck, S. Om en kollektivtrafiksignal är trafikstyrd kan den även visa signalbild lodrätt streck omedelbart efter vågrätt streck. En kollektivtrafiksignal vid en järnvägs- eller spårvägskorsning kan, när ett tåg eller en spårvagn nalkas, visa signalbild S omedelbart efter S+vågrätt streck.

Kollektivtrafiksignaler visar följande signalbilder.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

S

 

Stopp. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IY_gif

S+vågrätt streck

 

Växling till lodrätt streck är omedelbart förestående. I övrigt har signalbilden samma innebörd som S.

 

 SFS2007-0090_SFS200790IZ_gif

Lodrätt streck eller pil

 

Fordon och spårvagn får fortsätta framåt.

Pil innebär att signalen gäller den färdriktning som anges med pilen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JA_gif

Vågrätt streck

 

Stanna. Fordon och spårvagn får inte passera stopplinjen, eller om sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så långt fram när signalen växlar från lodrätt till vågrätt streck att det inte kan stannas utan fara.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JB_gif

Blinkande vågrätt streck

 

Särskild försiktighet ska iakttas vid passage.

 

SFS 2017:923

Körfältssignaler

En körfältssignal gäller förare av fordon i det körfält som signalen är uppsatt över.

En körfältssignal kan visa rött ljus i form av ett kryss, grönt ljus i form av en nedåtriktad pil och gult ljus i form av en diagonal nedåtriktad pil eller pilar.

SFS 2007:448

Körfältssignaler visar följande signalbilder.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

Rött kryss

 

Körfältet och i förekommande fall vägrenen intill körfältet får inte användas för trafik.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JC_gif

Gul pil eller pilar

 

Föraren skall byta körfält i den riktning pilen eller pilarna anger.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JD_gif

Grön pil

 

Körfältet får användas för trafik.

I stället för grön pil kan ett vägmärke förekomma.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JE_gif

SFS 2007:448

[Upphävd g. F (2017:923).]

SFS 2017:923

[Upphävd g. F (2017:923).]

SFS 2017:923

[Upphävd g. F (2017:923).]

SFS 2017:923

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, tunnel eller liknande

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2017-0923

Signaler vid öppningsbar bro, utryckningsstation, flygfält, vägarbete, tunnel eller liknande består av två ljusöppningar på samma höjd, som avger växelvis blinkande rött ljus, och en skärm. Skärmen kan vara försedd med vit bård. Det röda blinkande ljuset får kompletteras med en ljudsignal med ringande ljud.

Signalerna är uppsatta där vägen tillfälligt stängs av eller där det av andra skäl finns anledning att tillfälligt stoppa trafik.

Signalerna är uppsatta på höger sida av vägen, banan eller körfältet om det inte finns särskilda skäl för annat. Ytterligare signal kan vara uppsatt till vänster eller över vägen, banan eller körfältet.

SFS 2017:923

Signalerna är följande.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

Rött blinkande ljus

 

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JG_gif

Ljudsignal

 

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

 

SFS 2017:923

Signaler för påkallande av särskild försiktighet

Signaler för påkallande av särskild försiktighet är följande.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

Rött fast ljus

 

Signalen anger att en väg är helt avstängd.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JH_gif

Gult blinkande ljus

 

Signalen används där en väg är delvis avstängd eller för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning.

Antalet ljusöppningar och deras placering är anpassade till den anordning signalen är placerad vid.

Signalen kan användas fristående eller tillsammans med en anordning som avger ljud för att ge anvisning för gående om korsande spårvagn eller buss.

 

 SFS2007-0090_SFS2007903KAP21PAR_17923_1_gif

Ljudfyr

 

En ljudfyr avger tonstötar eller motsvarande.

Signalen anger lämplig plats för gående att korsa en körbana.

 

SFS 2017:923

Vägmarkeringar

Indelning av vägmarkeringar

Vägmarkeringar delas in i

 1. längsgående markeringar,

 2. tvärgående markeringar, och

 3. övriga markeringar.

Vägmarkeringar används för att reglera trafiken eller för att varna eller vägleda trafikanter, antingen separat eller tillsammans med vägmärken eller andra anordningar.

Vägmarkeringar är vita om inte annat anges. Vägmarkeringar kan vara förstärkta eller utförda med vägbanereflektorer eller motsvarande.

Vägmarkeringar kan vara utförda i gul färg om det vid ett tillfälligt behov, på grund av vägarbete eller motsvarande, finns anledning att utföra markeringar som gäller i stället för ordinarie markeringar.

Längsgående markeringar

Brutna linjer är följande.

Markering

 

Närmare föreskrifter

 

M1 Mittlinje eller körfältslinje

 

Mittlinje anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar.

Körfältslinje anger gränsen mellan körfält för färd i samma riktning.

Markeringen har längdförhållandet 1:3 eller 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

Mittlinje kan även ange en cykelbanas mitt och har då längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JJ_gif

M2 Kantlinje

 

Markeringen anger en körbanas yttre gräns.

Markeringen har längdförhållandet 1:2 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JK_gif

M3 Varningslinje

 

Varningslinje används för att informera om att linjen är olämplig att överskrida på grund av trafikförhållandena. Markeringen anger gränsen mellan körfält avsedda för färd i motsatta färdriktningar. Markeringen kan även användas för att upplysa om en kommande heldragen linje.

Markeringen har längdförhållandet 3:1 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP4PAR_17923_1_gif

M4 Ledlinje

 

Markeringen anger lämplig färdväg för trafik i komplicerade korsningar.

Markeringen används även i andra fall där det finns behov av ledning.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JM_gif

M5 Cykelfältslinje

 

Markeringen anger gränsen mellan ett cykelfält och ett annat körfält.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JN_gif

M6 Linje för fordon i linjetrafik m.fl.

 

Markeringen anger gränsen mellan körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och ett annat körfält.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JO_gif

M7 Reversibelt körfält

 

Markeringen avgränsar körfält som upplåts för trafik omväxlande i den ena och i den andra färdriktningen.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JP_gif

SFS 2017:923

Heldragna linjer används i stället för motsvarande brutna linjer när det av trafiksäkerhetsskäl inte är tillåtet att färdas över till körfält för motgående trafik, byta körfält eller färdas ut på vägren eller motsvarande.

Heldragna linjer får även användas för att ange gräns mellan banor.

SFS 2017:923

Heldragna linjer är följande.

Markering

 

Närmare föreskrifter

 

M8 Heldragen linje

 

Markeringen anger att bestämmelserna i 3 kap. 11 § eller 12 § tredje stycket trafikförordningen (1998:1276) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen är tillämpliga.

Heldragen linje kan vara heldragen mittlinje, heldragen körfältslinje eller heldragen kantlinje.

Heldragen körfältslinje och heldragen kantlinje är enkel.

Heldragen mittlinje kan vara såväl enkel som dubbel.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP6PAR_17923_1_gif

M9 Spärrområde

 

Markeringen anger ett område där fordon inte får föras enligt 3 kap. 11 § trafikförordningen.

Markeringen består av vinklade eller snedställda streck beroende på förhållandena på platsen. Del av eller hela området kan utföras i vitt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JR_gif

SFS 2017:923

Heldragna och brutna linjer i kombination anger i stället för enbart mittlinje eller körfältslinje gränsen mellan körfält. Sådana linjer är följande.

Markering

 

Närmare föreskrifter

 

M10 Mittlinje eller körfältslinje och heldragen linje

 

Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JS_gif

M11 Varningslinje och heldragen linje

 

Markeringen används där det inte är tillåtet för fordon som befinner sig på samma sida som den heldragna linjen att byta körfält.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP7PAR_17923_1_gif

M12 Mittlinje och varningslinje

 

Markeringen används där det är olämpligt att överskrida varningslinjen på grund av trafikförhållandena.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP7PAR_17923_2_gif

SFS 2017:923

Tvärgående markeringar

Tvärgående markeringar är följande.

Markering

 

Närmare föreskrifter

 

M13 Stopplinje

 

Markeringen anger var ett fordon ska stannas enligt ett vägmärke, en trafiksignal eller Y1, ljussignal.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP8PAR_17923_1_gif

M14 Väjningslinje

 

Markeringen anger den linje som fordon inte bör passera när föraren iakttar väjningsplikt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JW_gif

M15 Övergångsställe

 

Markeringen anger ett övergångsställe och är utförd där märke B3, övergångsställe, är uppsatt.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JX_gif

M16 Cykelpassage eller cykelöverfart

 

Markeringen anger en cykelpassage eller en cykelöverfart där märke B8, cykelöverfart, är uppsatt.

Om markeringen avser en cykelöverfart ska den kombineras med markeringen M14, väjningslinje.

Markeringen M15, övergångsställe, får utgöra en av begränsningslinjerna till en cykelpassage eller en cykelöverfart.

 

 SFS2007-0090_SFS200790B8_20141038_2_gif

M17 Farthinder

 

Markeringen anger ett farthinder i form av gupp, grop eller liknande.

 

 SFS2007-0090_SFS200790JZ_gif

M17a Cykelbox

 

Markeringen anger lämplig placering för cyklande och förare av moped klass II.

Markeringen får anpassas efter förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790_20181558_1_gif

SFS 2018:1558

Övriga markeringar

Övriga markeringar är följande.

Markering

 

Närmare föreskrifter

 

M18 Förberedande upplysning om väjningsplikt eller stopplikt

 

Markeringen anger att väjningsplikt eller stopplikt gäller längre fram i färdriktningen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KA_gif

M19 Körfältspilar

 

Markeringen upplyser, för närmaste korsning, lämpligt körfält för fortsatt färd.

Är körfältet avgränsat med heldragen körfältslinje ska förare följa den eller de riktningar som pilen visar. Detta gäller dock inte förare som i anslutning till korsningen färdas in i eller från ett reserverat körfält.

Körfältspil med två pilangivelser i samma riktning upplyser om lämpligt körfält för fortsatt färd i närmaste och därpå följande korsning.

Markeringarna upplyser också om att fordon inte får föras i motsatt riktning.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_1_gif

M19a Körfältspil för cirkulationsplatser

 

Markeringen upplyser, i tillfart till en cirkulationsplats för närmaste korsning, om lämpligt körfält för fortsatt färd. Markeringen anpassas till förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_2_gif

M20 Körfältsbyte

 

Markeringen anger att körfältsbyte snarast måste ske.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_3_gif

M20a Förberedande upplysning om heldragen mittlinje m.m.

 

Markeringen är utförd mellan körfält för trafik i motsatta riktningar och anger att en heldragen mittlinje eller fysisk avgränsning finns längre fram i färdriktningen.

Markeringen används i kombination med mittlinje eller varningslinje.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_4_gif

M21 Förbud mot att stanna och parkera

 

Markeringen upplyser om förbud mot att stanna och parkera fordon och är placerad i körbanans kant.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_5_gif

M22 Förbud mot att parkera

 

Markeringen upplyser om förbud mot att parkera fordon och är placerad i körbanans kant.

Markeringen upplyser även om utsträckning av busshållsplats.

Markeringen har längdförhållandet 1:1 mellan dellinje och mellanrum.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_6_gif

M23 Förbud mot att stanna och parkera eller att parkera

 

Markeringen används som förstärkning av markeringarna M21, förbud mot att stanna och parkera, och M22, förbud mot att parkera.

Avvikelse från färg får inte ske.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KF_gif

M24 Uppställningsplats

 

Markeringen anger gränsen för uppställningsplats för fordon.

Markeringen kan vara utförd med bruten linje.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KGA_gif

M25 Gång- och cykelpil

 

Markeringen visar lämplig färdväg för gående eller cyklande och förare av moped klass II.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KH_gif

M26 Cykel

 

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för cyklande och förare av moped klass II.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KI_gif

M27 Gående

 

Markeringen visar bana eller lämplig färdväg för gående.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KJ_gif

M28 Buss

 

Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KK_gif

M29 Hastighet

 

Markeringen upplyser om högsta tillåtna hastighet.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KL_gif

M30 Vägnummer

 

Markeringen upplyser om vägnummer.

 

 SFS2007-0090_SFS2007904KAP9PAR_17923_7_gif

M31 Ändamålsplats

 

Markeringen upplyser om en uppställningsplats som är avsedd för ett visst ändamål. Texten anpassas efter ändamålet.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KN_gif

M32 Stopp

 

Markeringen upplyser om stopplikt.

Markeringen används tillsammans med märke B2, stopplikt, för att förstärka anvisningen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KO_gif

M33 Rörelsehindrad

 

Markeringen upplyser om uppställningsplats endast för rörelsehindrade.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KP_gif

M34 Information

 

Markeringen ger upplysning, varning eller vägledning av vikt för trafikanten.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KQ_gif

SFS 2017:923

Andra anordningar för anvisningar för trafiken och tecken av vakt

Andra anordningar för anvisningar för trafiken

Andra anordningar för anvisningar för trafiken är följande.

Anordning

 

Närmare föreskrifter

 

X1 Markeringspil

 

Anordningen anger att fordonsförare måste svänga kraftigt i den gula pilens eller de gula pilarnas riktning på grund av till exempel en kurva.

Antalet pilar är anpassat till förhållandena på platsen.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_1_gif

X2 Markeringsskärm för hinder

 

Anordningen anger att framkomligheten på vägen är inskränkt på grund av ett hinder.

Anordningen kan även ange att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

Antalet gula fält är anpassat till hindret eller till förhållandena på platsen.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_2_gif

X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m.

 

Anordningen anger vägens eller körbanans kant eller skiljer trafikriktningar åt vid komplicerade passager.

Anordningen anger även att fordon ska föras på den sida som de gula fälten lutar ned mot.

Om anordningen används vid ett vägarbete eller tillfälligt av någon annan anledning har den röd botten. De gula fälten kan då vara vågräta. Fordonen får då föras på båda sidor om anordningen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_3_gif

X4 Avfartsskärm

 

Anordningen anger skiljepunkten mellan en huvudkörbana och en avfart där det finns ett retardationsfält.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KU_gif

X5 Gul ljuspil eller ljuspilar

 

Anordningen anger att trafikanter ska passera på den sida pilen eller pilarna visar. Pilen eller pilarna kan vara blinkande.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_4_gif

X6 Särskild varningsanordning

 

Anordningen anger att framkomligheten på en väg är inskränkt på grund av ett tillfälligt hinder eller liknande.

Texten på anordningen anpassas till orsaken.

 

 SFS2007-0090_SFS200790KW_gif

X7 Vägbom

 

Anordningen anger att en väg är helt eller delvis avstängd för trafik.

En vägbom kan vara försedd med ytterligare anordningar för att öka synbarheten.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_5_gif

X8 Tillfällig stängning

 

Anordningen anger att en anvisning genom ett vägmärke om väg till ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande tillfälligt inte gäller.

Anordningen är anpassad till vägmärket.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_6_gif

X9 Cirkulationstrafik

 

Anordningen anger mittpunkten i en rondell runt vilken fordon ska föras.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_7_gif

X10 Stolpmarkeringsanordning

 

Anordningen används för att det ska vara lättare att upptäcka ett vägmärke eller en annan anordning enligt denna förordning.

Anordningen är placerad på en stolpe eller motsvarande som bär upp ett vägmärke eller en annan anordning.

Anordningen är anpassad till förhållandena på platsen.

En stolpmarkeringsanordning har samma färgsättning som det vägmärke eller den andra anordning som den sitter under om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP1PAR_17923_8_gif

SFS 2017:923

Tecken av vakt

Tecken av vakt är följande.

Tecken

 

Innebörd

 

V1 Stopp

 

Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot.

Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP2PAR_17923_1_gif

V2 Kör fram

 

Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt.

Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP2PAR_17923_2_gif

V3 Kännetecken

 

Kännetecken ska bäras både framtill och baktill.

 

 SFS2007-0090_SFS2007905KAP2PAR_17923_3_gif

SFS 2017:923

Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg

Säkerhetsanordningar i korsningar med järnväg eller spårväg är signaler och bommar enligt detta kapitel.

SFS 2017:923

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg består av ljussignal och ljudsignal med ringande ljud.

SFS 2017:923

Signaler vid plankorsning är uppsatta tillsammans med märke A39, kryssmärke.

SFS 2017:923

Ljussignal finns vid en plankorsning om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten.

SFS 2017:923

Ljudsignal finns vid en plankorsning där ljussignal satts upp om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Förekommer gående och cyklande i mer än undantagsfall finns dock alltid ljudsignal uppsatt.

SFS 2017:923

Signaler vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Signalbild

 

Närmare föreskrifter

 

Y1 Ljussignal

 

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

Ljussignalen består av två ljusöppningar på samma höjd som avger växelvis blinkande rött ljus och en skärm i form av en triangel med rundade hörn och med spetsen nedåt. Skärmen kan vara försedd med vit bård.

Under de röda ljusöppningarna kan det finnas en cirkulär ljusöppning, från vilken det kan avges blinkande vitt ljus för att göra korsningen lättare att upptäcka.

 

 SFS2007-0090_SFS2007906KAP6PAR_17923_1_gif

Y2 Ljudsignal

 

Stopp. Trafikanter får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen.

 

SFS 2017:923

Bommar kan finnas som hel- eller halvbom.

På en bom finns minst en lykta som visar rött blinkande ljus mot ankommande trafik när bommen börjar fällas och till dess den är helt uppfälld.

SFS 2017:923

Bommar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Anordning

 

Närmare föreskrifter

 

Y3 Bom

 

Anordningens baksida får förses med texten ”Kör genom bommen”.

 

 SFS2007-0090_SFS2007906KAP6PAR_17923_2_gif

SFS 2017:923

Skärmar vid korsning med järnväg eller spårväg är följande.

Anordning

 

Närmare föreskrifter

 

Y4 Plankorsningsskärm

 

Skärmen används för att göra en plankorsning lättare att upptäcka.

Skärmen är anpassad till förhållandena på platsen och kan vara liggande.

 

 SFS2007-0090_SFS2007906KAP6PAR_17923_3_gif

SFS 2017:923

Tecken av polisman m.fl.

För att ge anvisningar för trafiken ska en polisman använda tecken. Tecknen får användas även av en bilinspektör, vägtransportledare, kustbevakningstjänsteman eller av någon annan person som av en myndighet förordnats att övervaka trafiken, ge anvisningar för den eller utföra punktskattekontroll. Även andra hjälpmedel än dem som anges i 2 § får användas.

SFS 2019:93

Tecken av polisman m.fl. är följande.

Tecken

 

Närmare föreskrifter

 

P1 Stopp

 

Tecknet anger stopp för den trafikant som kommer framifrån eller bakifrån. Tecknet används i vägkorsning och gäller så länge polismannen vänder sig åt samma håll. För trafikanter som kommer från sidan betyder tecknet att vägen är fri och att det är tillåtet att köra. Tecknet får ges i kombination med tecken P2, stopp. Tecknet kan ges med en stoppspade

 

 SFS2007-0090_SFS200790LD_gif

P2 Stopp

 

Tecknet anger stopp för den trafikant som handflatan är vänd mot. Tecknet kan ges med en stoppspade.

 

 SFS2007-0090_SFS200790LE_gif

P3 Stopp

 

Tecknet anger stopp för den trafikant som lyktan är vänd mot. Tecknet används under mörker och vid nedsatt sikt. Lyktan hålls i den position där den lättast uppfattas av trafikanter.

 

 SFS2007-0090_SFS200790LF_gif

P4 Kör fram

 

Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

 

 SFS2007-0090_SFS200790LG_gif

P5 Minska hastigheten

 

Tecknet anger att den trafikant som polismannen är vänd mot ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt kan tecknet vara förtydligat med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_1_gif

P6 Kontroll

 

Tecknet anger att fordonsförare ska köra in på kontrollplats för kontroll. Visas symbol för visst eller vissa slag av fordon enligt 2 kap. 28 § gäller skyldigheten att köra in för kontroll endast för förare av dessa fordon. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_2_gif

P7 Förberedande upplysning om kontroll

 

Tecknet ger förberedande upplysning om kontroll. Tecknet är anpassat till förhållandena på platsen.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_3_gif

P8 Minska hastigheten

 

Tecknet anger att de trafikanter som befinner sig bakom polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_4_gif

P9 Minska hastigheten

 

Tecknet anger att de trafikanter som möter polisfordonet ska minska hastigheten. Under mörker och vid nedsatt sikt får tecknet förtydligas med en lykta som visar vitt eller gult ljus eller en reflexanordning som återkastar vitt eller gult ljus.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_5_gif

P10 Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

 

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_6_gif

P11 Kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet

 

Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig framför polisfordonet ska köra in till vägkanten och stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och rött ljus.

 

 SFS2007-0090_SFS2007907KAP2PAR_17923_7_gif

SFS 2017:923

Bemyndiganden, kostnader m.m.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

 • att ett visst märke eller någon annan anordning får sättas upp endast efter medgivande av styrelsen,

 • undantag från bestämmelserna om utmärkning i 2 kap. 3 § första stycket,

 • undantag från bestämmelserna om upprepning i 2 kap. 7 § andra stycket, under förutsättning att trafikantens förståelse av trafikregleringen inte försämras,

 • infogande i lokaliseringsmärken av varningsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, anvisningsmärken och andra lokaliseringsmärken, symboler och tilläggstavlor utöver vad som anges i denna förordning,

 • försöksverksamhet med avvikelse från förordningen, och

 • tilläggstavlor med ett annat innehåll än det som anges i förordningen samt om avvikelser från vad som gäller om vägmärkenas färg. Styrelsen får dock besluta om nya symboler endast om detta framgår av denna förordning.

Transportstyrelsen får även meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning, exempelvis föreskrifter om

 • storlek och närmare utseende på vägmärken och andra anordningar som anges i denna förordning samt att vägmärken och andra anordningar eller det material som ingår i dem ska vara av en sådan typ som godkänts av styrelsen eller av en annan myndighet, och

 • under vilka förhållanden sådana anordningar för anvisningar för trafiken som avses i 1 kap. 1 § ska eller får sättas upp, tas bort, underhållas eller utföras samt hur detta ska eller får ske.

SFS 2017:923

Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt 1 § ska styrelsen samråda med Trafikverket. Styrelsen ska också samråda med Trafikverket när det gäller föreskrifter om märke A39, kryssmärke, anordning Y4, plankorsningsskärm, och säkerhetsanordningar vid plankorsning.

SFS 2017:923

Polismyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om polismans tecken enligt denna förordning. Föreskrifterna får avse vilka tecken som får användas av någon annan än en polisman som förordnats ge anvisningar för trafik.

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket ska myndigheten samråda med Transportstyrelsen.

SFS 2014:1279

Anordningar enligt denna förordning får inte sättas upp, underhållas eller tas bort av någon annan än den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärden eller av den som han eller hon anlitar. Sådana åtgärder får inte heller utföras på något annat sätt än som anges i denna förordning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av den. Inte heller får någon sätta upp en anordning som kan förväxlas med eller har samma innebörd som en anordning enligt denna förordning.

Om det på grund av en trafikolycka, en skada på vägen eller av annan orsak uppstår förhållanden som kan medföra fara eller hinder för trafiken kan även någon annan sätta upp, ta bort och underhålla anordningar enligt denna förordning om det behövs för att tillgodose säkerheten. Detta gäller dock endast i de fall någon åtgärd från den som skall svara för åtgärden enligt 1 kap. 6 § inte kan avvaktas.

Kostnader för att tillverka, sätta upp, underhålla och ta bort anordningar enligt denna förordning ska betalas av den som enligt 1 kap. 6 § ansvarar för åtgärderna. Detta gäller dock inte i följande fall:

 1. Sådana kostnader för ett lokaliseringsmärke som sätts upp efter beslut om vägvisning enligt 2 kap. 13 a § ska betalas av den som begärt vägvisningen. Om märket ändå ska sättas upp betalas kostnaderna i stället av den som svarar för väg- eller gatuhållningen.

 2. Kostnader för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

 3. Kostnader för anordningar i samband med ledningsdragning eller för annat intrång i vägen betalas av den som svarar för intrånget.

 4. Kostnaden för vägmärke E22, busshållplats, vid en busshållplats för fordon i linjetrafik och skolskjuts betalas av den som driver linjetrafiken eller anordnar skolskjutsen.

SFS 2017:923

Ansvar, handläggning och överklagande

Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 kap. 5 §, om det olovligt uppsatta medför att vägmärket eller anordningen inte kan upptäckas eller förstås.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 8 kap. 4 § döms till böter.

Bryter någon mot 8 kap. 4 §, får Kronofogdemyndigheten se till att rättelse sker.

Beslut enligt denna förordning av en statlig väghållningsmyndighet, av en kommunal myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen eller av Polismyndigheten får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Styrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

Beslut av Trafikverket eller Naturvårdsverket enligt denna förordning får överklagas till regeringen. Detsamma gäller beslut som Transportstyrelsen har fattat som första instans.

De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga beslut enligt denna förordning av kommunala myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen, länsstyrelser eller Polismyndigheten.

SFS 2014:1279

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:90

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2007.

2. Genom förordningen upphävs vägmärkesförordningen (1978:1001).

3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av vägmärkesförordningen (1978:1001) skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av motsvarande bemyndigande i den nya förordningen.

4. Vägmärken och andra anordningar enligt äldre bestämmelser som till storlek eller utformning strider mot förordningen får användas tills vidare, dock längst till utgången av år 2020. I fråga om sådana vägmärken eller anordningar gäller äldre bestämmelser om inte Transportstyrelsen föreskriver annat.

5. Transportstyrelsen får

a) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller viss anordning inte får sättas upp före en viss tidpunkt, och

b) meddela föreskrifter om att visst vägmärke eller en viss anordning enligt 4 endast får användas längst till en tidpunkt tidigare än utgången av år 2020.

SFS 2007:448

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:45

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2008.

SFS 2008:189

(Utkom d. 29 april 2008.)

SFS 2008:191

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2008.

SFS 2008:1073

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2008:1180

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2009:220

Denna förordning träder i kraft d. 29 april 2009.

SFS 2010:156

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2010.

SFS 2010:218

Denna förordning träder i kraft d. 15 maj 2010.

SFS 2010:2035

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2011.

SFS 2011:1221

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2012:245

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2012.

SFS 2012:300

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2012.

SFS 2014:1038

Denna förordning träder i kraft d. 1 sept. 2014.

SFS 2014:1279

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:932

Denna förordning träder i kraft den 1 jan. 2017.

SFS 2016:303

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2016.

SFS 2017:923

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2017.

SFS 2018:101

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2018.

SFS 2018:384

Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1558

Denna förordning träder i kraft d. 15 okt. 2018.

SFS 2018:1561

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2019:93

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2019.

SFS 2019:393

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2019.

SFS 2020:844

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2020.