Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:91 Utkom från trycket den 27 mars 2007Lag om ändring i fordonslagen (2002:574);utfärdad den 15 mars 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116. föreskrivs att 2 kap. 6 § och 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) skall ha följande lydelse.2 kap.6 §6 §Registreringsbesiktning sker av ett fordon för attfastställa fordonets tekniska identitet,kontrollera att fordonet uppfyller föreskrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning, samtfastställa de uppgifter om fordonet som skall föras in i vägtrafikregistret.4 kap.2 §2 §
Besiktningsorgan
Kontrollområde
Aktiebolaget Svensk Bilprovning 
Motorfordon, lätta terrängvagnar, terrängskotrar, släpfordon och terrängsläp till dessa fordon samt traktorer som utgörs av ombyggda bilar 
SMP Svensk Maskinprovning Aktiebolag 
Traktorer, motorredskap, tunga terrängvagnar och släpfordon till dessa fordon, med undantag av 
 
a) traktorer som utgörs av ombyggda bilar, 
 
b) kontrollbesiktning av sådana motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar 
Inspecta Sweden AB 
Kontrollbesiktning av sådana motorredskap klass I som är inrättade som mobilkranar 
1. Denna lag träder i kraft den 4 februari 2008.2. För ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller 2 kap. 6 § i sin äldre lydelse.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)