Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:101

Utkom från trycket den 27 mars 2007
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);
utfärdad den 8 mars 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)

dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 9, 11, 12, 21, 48, 49, 53-55, 58 och 76 §§, 7 kap. 2 §, 8 kap. 1 §, 10 kap. 1-3, 8, 12 och 13 §§, 11 kap. 1, 1 a och 5 §§, 13 kap. 3 §, 14 kap. 3, 6 och 14 §§, 15 kap. 2 § samt rubriken till 8 kap. skall ha följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas tre nya paragrafer, 3 kap. 49 a §, 8 kap. 2 § och 10 kap. 13 a §, av följande lydelse.

2 §

En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.

En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.

En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar.

9 §

Om flera körfält för färd i samma riktning är skilda åt genom en vägmarkering, skall hela fordonet föras inom ett av de avskilda fälten. Om en heldragen linje skiljer körfälten åt får byte av körfält inte ske.

Om en körbana har två eller flera körfält för färd i samma riktning och det är tät köbildning i alla körfälten, får endast den förare som färdas i körfältet längst till höger byta körfält. Annan förare får dock byta körfält om föraren skall stanna eller parkera, eller om det behövs för att fordonet skall vara placerat i ett lämpligt körfält när det närmar sig en korsning.

I fall som avses i 7 § fjärde stycket får förare inte byta körfält annat än för att stanna eller parkera fordonet, göra omkörning eller placera fordonet i ett lämpligt körfält före sväng i korsning.

11 §

Ett fordon får inte med något hjul föras på ett spärrområde eller över en heldragen linje.

Om särskild försiktighet iakttas får dock undantag göras från detta om

 1. det behövs för att fordonet skall kunna passera ett hinder på vägen,

 2. utrymmet i en vägkorsning annars inte är tillräckligt för fordonet,

 3. en heldragen linje behöver korsas för färd till eller från en fastighet eller motsvarande, eller

 4. det i fordonets färdriktning löper en streckad linje omedelbart till höger om den heldragna linjen.

Trots vad som anges i första stycket får ett fordon föras över en heldragen kantlinje om det behövs för att fordonet skall kunna framföras på vägrenen enligt vad som anges i 12 § första stycket.

12 §

På väg skall vägrenen användas

 1. vid färd med cykel eller moped klass II när cykelbana saknas,

 2. vid färd med moped klass I,

 3. vid färd med ett fordon som är konstruerat för en hastighet av högst 40 kilometer i timmen eller som inte får föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen, eller

 4. av dem som för ett fordon förspänt med dragdjur, rider samt leder eller driver kreatur.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får vägrenen användas tillfälligt även vid färd med andra fordon.

Har körbanan avgränsats med en heldragen kantlinje får vägrenen användas endast i de fall som anges i första stycket.

21 §

1) En förare som från en väg kör in på en annan väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.

1)

Senaste lydelse 2001:753.

En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg

 1. från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat liknande område i anslutning till vägen,

 2. från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg,

 3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller

 4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en körbana när föraren kommer in på den från en vägren eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen.

48 §

2) Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.

2)

Senaste lydelse 1999:240.

På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras.

49 §

Ett fordon får inte parkeras så att

 1. det hindrar tillträde till andra fordon eller så att dessa inte kan föras från platsen, eller

 2. fordonet med något hjul står utanför en uppställningsplats eller annan markering som anger var parkering får ske.

49 a §

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första stycket gäller följande.

 1. Avgift skall betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.

 2. Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används skall denna placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Tidsangivelser eller motsvarande bevis för att villkoren för parkeringen är uppfyllda skall vara väl synliga och läsbara utifrån.

 3. Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.

53 §

Ett fordon får inte stannas eller parkeras

 1. på eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart,

 2. i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,

 3. på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,

 4. i en vägport eller tunnel,

 5. på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,

 6. längs en heldragen linje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,

 7. i ett cykelfält,

 8. i ett spärrområde,

 9. i en cirkulationsplats, eller

 10. i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som stannats för passagerares på- och avstigning vid sådan busshållplats som enligt lokala trafikföreskrifter skall vara busshållplats och som utmärkts med vägmärke för busshållplats.

54 §

Fordon får inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning som kan ske utan hinder för det platsen är avsedd för på

 1. en markerad hållplats för spårvagn eller fordon i linjetrafik eller skolskjuts eller, om det saknas markering, på en sträcka av 20 meter före och fem meter efter ett märke E22, busshållplats, i vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats, eller

 2. en ändamålsplats som har märkts ut med märke C40, ändamålsplats, i vägmärkesförordningen.

På en parkeringsplats som är avsedd för visst fordonsslag eller viss trafikantgrupp får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning.

55 §

Ett fordon får inte parkeras

 1. på en väg inom ett avstånd av trettio meter från en plankorsning,

 2. på en väg framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras,

 3. på en huvudled,

 4. på en körbana bredvid ett annat fordon som stannats eller parkerats längs körbanans kant eller bredvid en anordning som har ställts upp där,

 5. på en mötesplats som har märkts ut med märke E18, mötesplats, i vägmärkesförordningen (2007:90).

Förbudet i första stycket 4 gäller inte om det andra fordonet är en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel utan sidvagn eller om anordningen är av motsvarande storlek.

58 §

På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har förare väjningsplikt mot gående. Förare har också väjningsplikt mot gående när fordon förs in på en körbana eller en vägren från en fastighetsutfart vid vägen.

I 8 kap. 1 § finns bestämmelser om att förare har väjningsplikt mot gående i gångfartsområden och på gågator.

En förare som möter eller kör om gående skall lämna dessa tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan.

En förare som avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller buss som har stannat vid en hållplats utan refug, skall stanna och lämna fri passage åt på- eller avstigande passagerare.

76 §

Under färd på väg får från ett fordon

 1. inte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samt

 2. inte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som kräver vitt ljus.

Detta gäller dock inte lykta med annan färg som föreskrivits för fordonet.

På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare med blinkande ljus användas än

 1. körriktningsvisare,

 2. larmanordning, samt

 3. lykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som varningsanordning i den utsträckning som Vägverket föreskriver.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte sådana lyktor som används för att ge tecken P11, kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).

2 §

På en väg där fordonstrafik är förbjuden och i ett sådant gångfartsområde eller på en gågata som avses i 8 kap. 1 § gäller inte bestämmelserna i 1 §.

Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

1 §

  3) På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.

  3)

  Senaste lydelse 2001:753.

 1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

 2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

 3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

 1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,

 2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,

 3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller

 4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

2 §

I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till höger i färdriktningen, cykel och moped klass II.

Fordon som får föras i körfältet får trots 3 kap. 53 § 10 stannas där för på- eller avstigning.

1 §

4) Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.

4)

Senaste lydelse 2006:1208.

De särskilda trafikreglerna får gälla följande.

 1. Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.

 2. Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område skall vara gågata eller gångfartsområde.

 3. Att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område skall vara miljözon.

 4. Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.

 5. Att ett visst körfält eller en viss körbana skall vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

 6. Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § 2 skall vara busshållplats.

 7. Att en viss plats skall vara ändamålsplats.

 8. Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 § andra stycket.

 9. Förbud mot trafik med fordon.

 10. Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.

 11. Förbud mot omkörning.

 12. Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.

 13. Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.

 14. Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

 15. Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.

 16. Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2-5 och 10, 54 §, 55 § 3-5 eller 8 kap. 1 §.

 17. Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.

 18. Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.

 19. Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.

 20. Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.

 21. Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.

 22. Andra särskilda trafikregler.

Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.

2 §

5) Föreskrifter enligt 1 § andra stycket 9-11, 14-18, 20 och 21 får avse

5)

Senaste lydelse 2006:1208.

 1. en viss trafikantgrupp,

 2. ett visst eller vissa fordonsslag, eller

 3. fordon med last av viss beskaffenhet.

Lokala trafikföreskrifter om parkering får innefatta särskilda bestämmelser för att underlätta för dem som bor i ett visst område att parkera inom detta område. Om det behövs av särskilda skäl får vissa parkeringsplatser i området reserveras för de boende genom sådana bestämmelser. Frågor om tillstånd att parkera enligt föreskrifterna prövas av kommunen.

3 §

6) Lokala trafikföreskrifter meddelas av följande myndigheter.

6)

Senaste lydelse 1999:835.

 1. Kommunen

  a) i fråga om vilket område som enligt 1 § andra stycket 3 skall utgöra tättbebyggt område,

  b) för andra vägar inom tättbebyggt område än allmänna vägar för vilka staten är väghållare,

  c) för samtliga vägar inom tättbebyggt område om föreskrifterna rör färdhastighet, stannande eller parkering,

  d) för vägar utom tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare, samt

  e) för terräng.

 2. Länsstyrelsen

  a) i andra fall än som avses i 1,

  b) i fråga om stopplikt och väjningsplikt enligt 1 § andra stycket 12 och 13 för vägar i korsningar med allmän väg för vilken staten är väghållare, samt

  c) i fråga om sådana föreskrifter som avses i 1 § tredje tycket.

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om ett beslut av kommunen eller länsstyrelsen inte kan avvaktas utan särskild olägenhet.

8 §

En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart.

12 §

7) Vägverket, länsstyrelsen och polismyndigheten skall skyndsamt underrätta kommunen om de föreskrifter enligt 11 § som de har meddelat.

7)

Senaste lydelse 1999:240.

När en föreskrift som avses i 11 § har förts in i liggaren skall kommunen skyndsamt skicka utdrag ur liggaren med föreskriften i fråga till länsstyrelsen, polismyndigheten och väghållningsmyndigheten. Markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt berörs skall underrättas på motsvarande sätt. Länsstyrelsen behöver inte underrättas om tillfälliga föreskrifter eller om föreskrifter som inte berör vägar för vilka länsstyrelsen meddelar lokala trafikföreskrifter. Länsstyrelsen skall underrätta Statens räddningsverk om lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods.

Föreskrift enligt 1 § andra stycket 9 som avser terräng skall delges markägaren.

13 §

8) I följande fall skall föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som gäller i terräng, om det finns skäl till det.

8)

Senaste lydelse 2006:1208.

 1. Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 §.

 2. Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.

 3. Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 §.

 4. Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.

13 a §

Trots vad som anges i 13 § gäller följande.

 1. Särskilda trafikregler om att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller miljözon behöver inte märkas ut.

 2. Om ett tättbebyggt område är utmärkt enligt bestämmelserna i vägmärksförordningen (2007:90) behöver

  a) hastighetsbegränsningar enligt 3 kap. 17 § första och tredje styckena inte märkas ut vid det tättbebyggda områdets början och slut, och

  b) lokala trafikföreskrifter med begränsning till 70 kilometer i timmen på väg utanför tättbebyggt område som börjar vid det tättbebyggda områdets slut inte märkas ut där det tättbebyggda området slutar.

 3. Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.

 4. Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under viss tid eller under vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga. De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som skall föreligga för att en trafikregel skall vara tillämplig behöver inte märkas ut om den endast märks ut när den är tillämplig.

 5. Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut endast om det finns skäl till det.

 6. De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från behöver inte märkas ut.

Vägverket får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge ytterligare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite trafik eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta tilllåten hastighet.

Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte skall eller behöver märkas ut skall de föras in i en ortstidning.

1 §

9) Fordon som används av polisen i tjänsteutövning får föras på gång- och cykelbanor samt på gågator om särskild försiktighet iakttas. Fordonet får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

9)

Senaste lydelse 1999:835.

En väg samt ett visst område eller färdled i terräng får användas trots bestämmelserna i 8 kap. 2 § och trots förbud eller inskränkning i rätten att trafikera vägen, området eller leden enligt föreskrifter som meddelats enligt 10 kap. 1, 10 eller 14 § eller enligt 41 § väglagen (1971:948)

 1. i yrkesutövning av polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, läkare, sjuksköterska, barnmorska eller veterinär,

 2. för transporter av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt,

 3. vid räddningstjänst, eller

 4. i andra jämförliga trängande fall.

1 a §

10) En väg får användas trots föreskrifter om förbud enligt 10 kap. 1 § av vägtransportledare under ett eskortuppdrag enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare, om den eskorterade transporten har medgivits färd på vägen. Undantaget gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

10)

Senaste lydelse 2006:1027.

Ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får användas trots bestämmelserna i 8 kap. 2 §

 1. av fordon som används av ett auktoriserat bevakningsföretag i samband med transport av egendom,

 2. av fordon som används av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.

5 §

  11) Trots bestämmelserna i 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § 10, 54 eller 55 § 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har meddelats genom lokal trafikföreskrift får fordon stannas eller parkeras när det används

  11)

  Senaste lydelse 2006:1027.

 1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,

 2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,

 3. av personal vid kustbevakningen i tjänsteutövning,

 4. vid räddningstjänst,

 5. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska, personal i hemsjukvården eller veterinär,

 6. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,

 7. vid eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra åtgärder i samband med en sådan olycka, eller

 8. av personal inom Kriminalvården vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesutövning.

Undantagen enligt första stycket 1-8 gäller endast om omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas.

3 §

12) I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.

12)

Senaste lydelse 2006:1208.

Bestämmelser

Undantaget rör

Myndighet

1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket eller 4 kap. 22 §

 

En kommun

 

Kommunen

 
 
 
 

2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

Tävling eller träning för tävling

 

Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling

 
 
 
 

3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 §

 

I andra fall än enligt 2 och undantaget rör

 
 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun i ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

4. 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2-5, 54 §, 55 § 3-5

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 §

 
 

Vägverket

 
 
 
 

6. 4 kap. 2, 3, 12-15 a, 17, 17 a eller 18 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

7. 4 kap. 6 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b §, 18 a § första stycket eller 6 kap. 4 a § första stycket

 
 

Vägverket

 
 
 
 

9. 4 kap. 20 § eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 §

 

Ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

10. 6 kap. 3 eller 4 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

11. 8 kap. 1 § första stycket 2

 

En kommun

 

Kommunen

 
 
 
 

12. 8 kap. 2 §

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

13. 9 kap. 1 § 1-5 eller 2 §

 

a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka

 

Polismyndigheten

 

b) övriga fall

 
 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

14. 9 kap. 1 § 6

 
 

Vägverket

 
 
 
 

15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 9

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

b) övriga fall

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 
 

a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 

b) övriga fall

 

Vägverket

 
 
 
 

16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 10-13, 16 eller 17

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14

 
 

Kommunen

 
 
 
 

18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21

 

En kommun

 
 

a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare

 

Kommunen

 

b) övriga vägar

 

Länsstyrelsen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Länsstyrelsen

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 
 
 
 

19. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20

 

En kommun

 

Kommunen

 

Mer än en kommun inom ett län

 

Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas

 
 
 
 

20. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods

 
 

Länsstyrelsen

 
 
 
 

21. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket

 

Ett län

 

Den myndighet som meddelat föreskriften

 

Mer än ett län

 

Vägverket

 

Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12-15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.

Bestämmelser om undantag för rörelsehindrade från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.

3 §

13) Till penningböter döms en förare av ett motordrivet fordon som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

13)

Senaste lydelse 2006:1208.

 1. bestämmelserna i

  a) 2 kap.

  • 1 § fjärde stycket,

  • 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2-4,

  • 3, 5-7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,

   b) 3 kap.

  • 2, 3, 5-11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,

  • 18, 19, 21-25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §, 30-33, 35-40, 43, 45, 50, 51, 57-62, 64, 65, 67-74 eller 76-83 §,

   c) 4 kap.

  • 1, 2, 5-8 §, 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 15, 15 a, 17, 17 a, 18 eller 19-24 §,

   d) 5 kap.

  • 1 eller 3-5 §,

   e) 6 kap.

  • 3 eller 5 §,

   f) 8 kap.

  • 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, eller

   g) 9 kap.

  • 1 eller 2 §,

 2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,

 3. förbud mot trafik med motordrivna fordon eller med fordon med viss största bredd, längd eller vikt enligt 10 kap. 10 § första stycket, om förbudet har utmärkts med vägmärke eller på annat tydligt sätt,

 4. annan föreskrift enligt 10 kap. 14 § än sådan som rör stannande eller parkering, eller

 5. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80-83 § eller 4 kap. 2, 9, 10 eller 20 §.

6 §

Till penningböter döms en förare av ett fordon som inte är motordrivet och sådan trafikant som avses i 1 kap. 4 § första stycket, som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot

 1. bestämmelserna i

  a) 2 kap.

  • 1 § fjärde stycket,

  • 2 § om inte straff kan dömas ut enligt 2-4,

  • 3, 5-7 § eller 8 § andra eller tredje stycket,

   b) 3 kap.

  • 2, 3, 5-11 §, 12 § första stycket, 13, 16 eller 17 § eller föreskrift som har meddelats med stöd av 17 §,

  • 18, 19, 21-25 §, 26 § andra eller tredje stycket, 27 §, 29 § om det där hänvisas till bestämmelserna i 25 §, 26 § andra eller tredje stycket eller 27 §,

  • 30-33, 35-40, 43, 45, 50, 51, 58-62, 64, 65, 67, 68, 73, 74, 76-78 eller 80-83 §,

   c) 6 kap.

  • 3 eller 5 §,

   d) 8 kap.

  • 1 § första stycket 1 eller 3 eller andra stycket eller 2 § första stycket, eller

   e) 9 kap.

  • 1 eller 2 §,

 2. andra lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § än sådana som rör stannande eller parkering,

 3. annan föreskrift än sådan som rör stannande eller parkering enligt 10 kap. 14 §, eller

 4. föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 3 kap. 80-83 §.

14 §

14) Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

14)

Senaste lydelse 2005:271.

Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har

 1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och

 2. i övrigt tillkännagivits i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 11 §.

Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om

 1. utmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldigheten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i enskilt fall som har meddelats av Vägverket med stöd av samma paragraf, och föreskriften har förts in i en ortstidning,

 2. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen, eller

 3. överträdelsen avser lokala trafikföreskrifter som har meddelats av en statlig myndighet eller föreskrifter enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket även om de inte har tagits in i liggare enligt 10 kap. 11 § första stycket.

Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

2 §

Följande beslut får inte överklagas.

 1. Beslut enligt 10 kap. 2 § andra stycket tredje meningen.

 2. Beslut enligt 13 kap. 3 § första stycket om generella undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun.

Bestämmelser om överklagande av andra beslut av en kommun enligt denna förordning finns i lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:101

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

2. För sådan väg eller vägsträcka som har förklarats för gårdsgata före ikraftträdandet gäller 3 kap. 21 § och 8 kap. 1 § i sin äldre lydelse till och med den 31 maj 2012. 10 kap. 1 § andra stycket 2 skall tillämpas vid upphävande av lokala trafikföreskrifter om gårdsgata. Lokala trafikföreskrifter om gårdsgata skall upphöra att gälla vid utgången av maj 2012.

3. Särskilda trafikregler i lokala trafikföreskrifter som motsvarar bestämmelserna i 3 kap. 48 § första stycket, 49 a § och 53 § samt 8 kap. 2 § trafikförordningen (1998:1276), och som har beslutats före ikraftträdandet, behöver inte märkas ut.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)