Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:165 Utkom från trycket den 24 april 2007Lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister;utfärdad den 12 april 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131. föreskrivs att 17 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister skall ha följande lydelse.17 §17 § Senaste lydelse 2006:239. Ett avställt fordon får inte brukas annat äni den omfattning som enligt 12 § 2 och 5 och 13 § första och tredje styckena får ske i fråga om ett fordon som inte är registrerat,under tid då fordonet är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt förfogandelagen (1978:262) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt den lagen eller föras hem efter förfogande eller då det brukas i samband med besiktning enligt förordningen (1992:391) om uttagning av egendom för totalförsvarets behov,under tid då fordonet innehas av Försvarsmakten enligt ett skriftligt avtal eller brukas för att avlämnas eller föras hem enligt ett sådant avtal, under förutsättning att fordonet har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg eller i ett intyg om överensstämmelse,om det ställts av på ägarens begäran, för färd kortaste lämpliga väg till eller från närmaste besiktningsorgan enligt 4 kap. 2 § fordonslagen (2002:574) för besiktning, dock inte om användningsförbud enligt 6 kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227), enligt 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt eller enligt 25 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon skulle ha gällt för fordonet om det hade varit skatte- eller avgiftspliktigt enligt nämnda lagar, samtmed stöd av saluvagnslicens enligt 18 §.1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2007.2. Äldre föreskrifter gäller för förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 juni 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)