Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:235 Utkom från trycket den 23 maj 2007Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 10 maj 2007.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276) dels att 10 kap. 11 § skall upphöra att gälla, dels att 10 kap. 12 §, 13 kap. 3 och 8 §§ samt 14 kap. 14 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 12 a §, av följande lydelse.10 kap.12 §12 § Senaste lydelse 2007:101. Den myndighet som har beslutat en föreskrift som avses i 2 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter skall snarast underrättaberörd väghållningsmyndighet, ochsådana markägare och ägare av enskilda vägar som särskilt berörs.En föreskrift enligt 1 § andra stycket 9 som avser terräng skall delges markägaren.12 a §12 a §Länsstyrelsen skall underrätta Statens räddningsverk om lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods. Verket skall fortlöpande ställa samman och publicera sådana föreskrifter.13 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2007:101. I nedan angivna fall får undantag medges av följande myndigheter.
Bestämmelser
Undantaget rör
Myndighet
1. 3 kap. 6 § första eller tredje stycket eller 4 kap. 22 § 
En kommun 
Kommunen 
2. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
Tävling eller träning för tävling 
Den myndighet som meddelar tillstånd till tävling 
3. 3 kap. 17 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § 
I andra fall än enligt 2 och undantaget rör 
 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun i ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
4. 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2-5, 54 §, 55 § 3–5 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
5. 3 kap. 68 § första eller andra stycket eller 76 § 
 
Vägverket 
6. 4 kap. 2, 3, 12-15 a, 17, 17 a eller 18 § 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
7. 4 kap. 6 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
8. 4 kap. 9 § första stycket, 10 §, 10 a § första stycket, 10 b §, 15 b §, 18 a § första stycket eller 6 kap. 4 a § första stycket 
 
Vägverket 
9. 4 kap. 20 § eller 21 § eller 5 kap. 1, 4 eller 5 § 
Ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
10. 6 kap 3 eller 4 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
11. 8 kap. 1 § första stycket 2 
En kommun 
Kommunen 
12. 8 kap. 2 § 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
13. 9 kap. 1 § 1-5 eller 2 § 
a) För eftersökning av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller andra åtgärder i samband med en sådan olycka 
Polismyndigheten 
 
b) övriga fall 
 
 
En kommun 
Kommunen 
 
Mer än en kommun 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
14. 9 kap. 1 § 6 
 
Vägverket 
15. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap 1 § andra stycket 9 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
 
 
a) undantag i samband med prövning som avser lång, bred eller tung transport 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
 
b) övriga fall 
Vägverket 
16. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap 1 § andra stycket 10-13, 16 eller 17 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
Mer än ett län 
Vägverket 
17. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 14 
 
Kommunen 
18. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 15 eller 21 
En kommun 
 
a) vägar inom tättbebyggt område där annan än staten är väghållare 
Kommunen 
 
b) övriga vägar 
Länsstyrelsen 
 
Mer än en kommun inom ett län 
Länsstyrelsen 
 
Mer än ett län 
Vägverket 
19. Lokal trafikföreskrift enligt 10 kap. 1 § andra stycket 19 eller 20 
En kommun 
Kommunen 
Mer än en kommun inom ett län 
Den statliga väghållningsmyndigheten i den region där färden påbörjas 
20. Föreskrifter enligt 10 kap. 1 § tredje stycket om transport av farligt gods 
 
Länsstyrelsen 
21. Föreskrifter enligt 10 kap. 14 § första stycket 
Ett län 
Den myndighet som meddelat föreskriften 
Mer än ett län 
Vägverket 
Ett undantag skall avse ett visst ändamål utom när det gäller undantag från 3 kap. 49 a § första stycket, 68 § första eller andra stycket, 4 kap. 9, 12, 13, 14, 15, 15 a, 15 b, 17, 17 a, 18 a §, 6 kap. 4 a § eller 9 kap. 1 eller 2 § eller från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun. Undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering inom en kommun får medges för ett visst ändamål även om bestämmelserna i 11 kap. 5 § 6 kan tillämpas.Om en fråga om undantag enligt denna paragraf skall prövas av kommunen, men kommunens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet, skall i stället polismyndigheten pröva frågan. Polismyndigheten skall också pröva frågor om undantag från lokala trafikföreskrifter om transport av farligt gods när länsstyrelsens beslut inte kan avvaktas utan olägenhet.Ytterligare bestämmelser om undantag för rörelsehindrade personer från lokala trafikföreskrifter som avser stannande och parkering finns i 8 §.8 §8 §För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon vistas.Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och gerrätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar,rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samträtt att parkera under högst tre timmar på gågata.Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller fordonsslag.Ett parkeringstillstånd skall gälla under viss tid, dock längst 3 år. Ett tillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet enligt första stycket inte längre finns eller om tillståndet inte används på föreskrivet sätt.14 kap.14 §14 § Senaste lydelse 2007:101.Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna harmärkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, ochkungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut omutmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldigheten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i enskilt fall som har meddelats av Vägverket med stöd av samma paragraf, och föreskriften har förts in i en ortstidning, ellerbristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 i fråga om 13 kap. 3 och 8 §§ och i övrigt den 1 januari 2009.2. I fråga om föreskrifter som har meddelats med stöd av vägtrafikkungörelsen (1972:603) gäller fortfarande i tillämpliga delar de äldre bestämmelserna i 10 kap. 11 § första stycket och 14 kap. 14 §. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter som har meddelats före den 1 januari 2009 med stöd av väglagen (1971:948) eller trafikförordningen (1998:1276) till dess att de har publicerats i enlighet med förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)