Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:447 Utkom från trycket den 15 juni 2007Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriver att 3 kap. 44, 49 a, 53 och 54 §§ samt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.3 kap.44 §44 §Om två körfält löper samman till ett skall förarna under ömsesidigt hänsynstagande anpassa sig till de nya förhållandena. Detta gäller även när två körbanor löper samman.49 a §49 a § Senaste lydelse 2007:101. På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt inom vägområde för allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.Om särskilda villkor för parkering gäller på en plats som avses i första stycket gäller följande.Avgift skall betalas på det sätt som anges på platsen och enligt angiven taxa.Om en parkeringsbiljett eller motsvarande används skall denna placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet. Detta gäller oavsett om avgift skall betalas för parkeringen eller inte. Tidsangivelser eller andra uppgifter om att villkoren för parkeringen är uppfyllda skall vara väl synliga och läsbara utifrån.Om en parkeringsskiva eller motsvarande används skall tiden på denna ställas in på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då uppställningen påbörjades. Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar skall klockslaget för tidsbegränsningens början ställas in om fordonet skall stå kvar efter denna tidpunkt. Skivan skall placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån. Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid då tidsbegränsning inte råder.53 §53 § Senaste lydelse 2007:101. Ett fordon får inte stannas eller parkeraspå eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en cykelöverfart,i en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant,på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,i en vägport eller tunnel,på eller i närheten av ett backkrön eller i eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,i ett cykelfält,i ett spärrområde,i en cirkulationsplats, elleri ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Förbudet i första stycket 2 gäller inte fordon i linjetrafik och skolskjuts som stannats för passagerares på- och avstigning vid sådan busshållplats som enligt lokala trafikföreskrifter skall vara busshållplats och som utmärkts med vägmärke för busshållplats.54 §54 § Senaste lydelse 2007:101. På en markerad hållplats för spårvagn, fordon i linjetrafik eller skolskjuts får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- och avstigning som kan ske utan hinder för spårvägs-, linje- eller skolskjutstrafiken. Om det saknas markering som anger en sådan hållplats gäller förbudet inom tjugo meter före och fem meter efter märket E22,busshållplats, i vägmärkesförordningen (2007:90) eller en annan skylt som anger sådan hållplats.På en ändamålsplats som har märkts ut med märket C40, ändamålsplats, i vägmärkesförordningen får fordon inte stannas eller parkeras annat än för det föreskrivna ändamålet eller för på- eller avstigning som kan ske utan hinder för detta ändamål.På en parkeringsplats där endast ett visst fordonsslag eller en viss trafikantgrupp får parkera får andra fordon inte stannas eller parkeras annat än för på- eller avstigning.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:101. Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.De särskilda trafikreglerna får gälla följande.Att en viss väg eller vägsträcka skall vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område skall vara gågata eller gångfartsområde.Att ett visst område skall vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område skall vara miljözon.Att en viss plats skall vara cirkulationsplats.Att ett visst körfält eller en viss körbana skall vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § 2 skall vara busshållplats.Att en viss plats skall vara ändamålsplats.Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.Förbud mot trafik med fordon.Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.Förbud mot omkörning.Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2-5, 9 och 10, 54 §, 55 § 3–5 eller 8 kap. 1 §.Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.Andra särskilda trafikregler.Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)