Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:492 Utkom från trycket den 18 juni 2007Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 7 juni 2007.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex 32003L0042). i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38. dels att 116 och 135 §§ samt rubriken närmast före 116 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas tio nya paragrafer, 117–126 §§, samt närmast före 117 och 124 §§ nya rubriker av följande lydelse.Undersökning av luftfartsolyckor och tillbud116 §116 §Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och tillbud till sådana olyckor finns närmare bestämmelser i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.Händelser inom civil luftfart117 §117 § Tidigare 117 § upphävd genom 1990:718. Följande personer skall i enlighet med 11 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297) till Luftfartsstyrelsen rapportera händelser som de noterat vid utövandet av sina funktioner:operatören eller befälhavaren på ett motordrivet luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram och som används under tillsyn av svensk myndighet,den som under tillsyn av svensk myndighet bedriver verksamhet som avser konstruktion, tillverkning, underhåll eller modifiering av ett motordrivet luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, eller av dess utrustning eller delar av denna,den som under tillsyn av svensk myndighet undertecknar ett intyg om verkstadsrevision eller idrifttagande av ett motordrivet luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, eller av dess utrustning eller delar av denna,den som utövar en funktion för vilken det krävs flygledarcertifikat eller som hanterar annan flygtrafiktjänst,den som är chef vid en flygplats som är öppen för kommersiell trafik här i landet,den som utövar en funktion som har samband med installation, modifiering, underhåll, reparation, översyn, flygkontroll eller inspektion av anläggningar för flygnavigation, kommunikation och övervakning som svensk myndighet skall ansvara för,den som vid en flygplats som är öppen för kommersiell trafik här i landet utövar en funktion som har samband med hantering på marken av luftfartyg vars maximala startvikt överstiger 400 kilogram, inbegripet bränslepåfyllning, service, iordningställande av lastbesked, lastning, avisning och bogsering.Enskilda får också rapportera till Luftfartsstyrelsen via ett rapporteringssystem som en luftfartsorganisation har upprättati enlighet med föreskrifter som meddelats av Luftfartsstyrelsen, elleri enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhetEGT L 240, 7.9.2002, s. 1 (Celex 32002R1592). eller bestämmelser som meddelats med stöd av den förordningen.118 §118 § Tidigare 118 § upphävd genom 1990:718. Händelse har i denna förordning samma innebörd som i 11 kap. 8 § luftfartslagen (1957:297).Luftfartsstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om rapportering av händelser enligt första stycket. Därvid skall Luftfartsstyrelsen iaktta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfartEUT L 167, 4.7.2003, s. 23 (Celex 32003L0042)..119 §119 § Tidigare 119 § upphävd genom 1990:718. Luftfartsstyrelsen skall hantera det system som behövs för att samla in, utvärdera, bearbeta, lagra, skydda och sprida information om händelser som rapporteras.Insamlade rapporter skall lagras i en databas hos Luftfartsstyrelsen. I denna databas skall även uppgifter om haverier och tillbud lagras. Statens haverikommission skall ha full tillgång till denna databas.120 §120 § Tidigare 120 § upphävd genom 1990:718. När Luftfartsstyrelsen tar emot en händelserapport skall styrelsen, om det behövs, underrätta den behöriga myndigheten i den medlemsstatdär händelsen ägt rum,där luftfartyget är registrerat,där luftfartyget är tillverkat, ellerdär operatören har erhållit sin behörighet.121 §121 § Tidigare 121 § upphävd genom 1990:718. Luftfartsstyrelsen skall minst en gång per år sammanställa och offentliggöra en säkerhetsöversikt med information om de händelser som rapporterats. När så bedöms lämpligt får Luftfartsstyrelsen också offentliggöra rapporter om dessa utformas på sådant sätt att uppgiftslämnarens eller tredje parts identitet inte röjs.122 §122 § Tidigare 122 § upphävd genom 1990:718. Enskilda personers namn, adress och andra direkt utpekande personuppgifter får inte registreras i den databas som anges i 119 § andra stycket.123 §123 § Tidigare 123 § upphävd genom 1990:718. En myndighet skall avstå från att inleda andra rättsliga förfaranden än straffrättsliga förfaranden som gäller oöverlagda eller oavsiktliga lagöverträdelser som den får kännedom om endast på grund av att de rapporterats inom ramen för systemet för obligatorisk rapportering av händelser. Detta gäller dock inte om det rör sig om lagöverträdelser som begåtts av grov oaktsamhet.Informationsutbyte124 §124 § Tidigare 124 § upphävd genom 1990:718. Luftfartsstyrelsen skall vara svensk kontaktpunkt och delta i ett informationsutbyte, som innebär att all relevant säkerhetsinformation som lagras i en databas enligt 119 § skall ställas till förfogande för behöriga myndigheter i andra medlemsstater inom Europeiska unionen och för Europeiska gemenskapernas kommission i den utsträckning det följer avEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet,Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 av den 10 mars 2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet ("förordning om tillhandahållande av tjänster")EUT L 96, 31.3.2004, s. 10 (Celex 32004R0550). ,Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG av den 21 april 2004 om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapenEUT L 143, 30.4.2004, s. 76 (Celex 32004L0036). ,Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart.125 §125 § Tidigare 125 § upphävd genom 1990:718. Uppgifter hos Statens haverikommission och Luftfartsstyrelsen får lämnas ut till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av bestämmelser om informationsutbyte mellan medlemsstater och Europeiska gemenskapernas kommission i de rättsakter som anges i 124 §.Uppgifter får vidare lämnas ut enligt vad som framgår av 1 kap. 3 § sekretesslagen (1980:100).126 §126 § Tidigare 126 § upphävd genom 1990:718. Bestämmelserna i 124 och 125 §§ skall även tillämpas i förhållande till andra stater som är bundna av de rättsakter som anges i 124 §.135 §135 §Till böter döms den sombryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 12 §,bryter mot 23 § andra stycket eller 27 § första stycket,i strid mot villkor som har föreskrivits vid medgivande till luftfart enligt 46 § första stycket eller mot 46 § andra stycket låter någon följa med ombord,utövar tjänst som befälhavare utan att vara behörig,bryter mot 48 eller 49 §,bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 51 eller 57 §,bryter mot Luftfartsstyrelsens föreskrifter eller villkor i fråga om inrättande, underhåll och drift av flygplatser,bryter mot 60 § första, andra eller tredje stycket, mot 63 § första stycket eller de villkor som har föreskrivits med stöd därav, mot förbud enligt 64 § första stycket eller mot föreskrifter enligt 67 § andra stycket,försummar sina skyldigheter enligt 74 § andra stycket,bryter mot 84 § andra stycket, 86 § eller 87 § första stycket,anordnar flyguppvisningar utan tillstånd enligt 88 § eller inte följer av polismyndigheten för sådana uppvisningar föreskrivna villkor,bryter mot 89 §,bryter mot 90 § andra stycket, mot 91 § första stycket eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 91 § andra stycket,bryter mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 92 § första stycket,bryter mot 94 § första stycket eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd därav eller av 94 § andra stycket,bryter mot 101 §,är ägare eller brukare av luftfartyg och underlåter att se till att det för fartyget finns de i 104 § första och andra styckena angivna fartygshandlingarna eller bryter mot Luftfartsstyrelsens föreskrifter om hur handlingarna skall upprättas, föras eller förvaras,är befälhavare och underlåter att se till att de i 104 § första och andra styckena angivna fartygshandlingarna finns ombord och att de upprättas, förs eller förvaras i enlighet med Luftfartsstyrelsens föreskrifter,bryter mot 105 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd därav,bryter mot 106 § eller 110-113 §§,inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt 117 §,bryter mot 131 § första stycket eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 131 § tredje stycket.I fall som avses i första stycket 19 skall dock inte dömas till ansvar om det visas att försummelsen berodde på ett tillfälligt förbiseende och handlingen visas upp för polismyndigheten, åklagaren eller flygtrafikledningsorganet vid den flygplats där förseelsen upptäcktes senast den tredje vardagen efter återkomsten från flygningen.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)