Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:495

Utkom från trycket den 18 juni 2007
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 7 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om luftfartslagen (1957:297)3)

1)

Prop. 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/42/EG av den 13 juni 2003 om rapportering av händelser inom civil luftfart (EUT L 167, 4.7.2003, s. 23, Celex 32003L0042).

3)

Lagen omtryckt 1986:166.

dels att 11 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 11 kap. 1 § skall lyda "Flygräddningstjänst, bärgning, undersökning av luftfartsolyckor och rapportering av händelser",

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 11 kap. 8–10 §§, samt närmast före 11 kap. 8 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §

4) Om undersökning från säkerhetssynpunkt av luftfartsolyckor och tillbud till sådana olyckor finns bestämmelser i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

4)

Senaste lydelse 1990:713.

Rapportering av händelser m.m.

8 §

5) I syfte att förbättra flygsäkerheten skall händelser inom civil luftfart rapporteras till behörig myndighet.

5)

Tidigare 8 § upphävd genom 1990:713.

Med händelse inom civil luftfart avses i denna lag driftsavbrott, defekt, fel eller annan onormal omständighet som har inverkat eller kan inverka på flygsäkerheten, även om händelsen inte lett till sådana luftfartsolyckor eller tillbud som avses i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

9 §

6) Regeringen får meddela föreskrifter om vilka personer inom civil luftfart som skall vara skyldiga att rapportera händelser enligt 8 §.

6)

Tidigare 9 § upphävd genom 1978:232.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om rapportering av händelser.

10 §

7) En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har rapporterat en händelse enligt denna lag.

7)

Tidigare 10 § upphävd genom 1990:713.

Om en arbetstagare utsätts för repressalier skall arbetsgivaren betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som repressalierna innebär.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:495

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)