Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:864

Utkom från trycket den 27 november 2007
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 8 november 2007.

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

Innan en transportmyndighet meddelar föreskrifter med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning ska samråd ske med övriga transportmyndigheter. Samråd ska även ske med annan myndighet om föreskrifterna berör denna myndighets verksamhetsområde.

Om det är fara för liv, hälsa, miljö eller egendom eller risk för betydande ekonomisk skada och samråd inte kan ske inom skälig tid, ska i stället information lämnas efter det att föreskriften meddelats.

Ytterligare bestämmelser om samordningen mellan transportslagen av säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods finns i förordningen (2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:864

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)