Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:882 Utkom från trycket den 27 november 2007Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 15 november 2007.Regeringen föreskriver att 4 kap. 18 a § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.4 kap.18 a §18 a § Senaste lydelse 2002:943.Personbil klass I, personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil och lätt buss samt släpvagn, som dras av sådant fordon, ska vid färd på väg vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning den 1 december-31 mars när vinterväglag råder.Ett fordon får brukas trots bestämmelserna i första stycketom det kan ske utan fara för trafiksäkerhetena) för provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål,b) för färd kortaste lämpliga väg till och från närmaste besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) för besiktning,om fordonet enligt vägtrafikregistret är av en årsmodell som är trettio år eller äldre,om fordonet är registrerat i utlandet, ellervid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.Vägverket får föreskriva att fordon även i andra fall än som avses i andra stycket får brukas trots bestämmelserna i första stycket om det kan ske utan att trafiksäkerheten sätts i fara.Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)