Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2007:1284

Utkom från trycket den 14 december 2007
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;
utfärdad den 29 november 2007.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 10 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:8, bet. 2007/08:KU4, rskr. 2007/08:40.

10 §

Ett tillstånd som avser digital utsändning till allmänheten av program i ljudradio eller annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket yttrandefrihetsgrundlagen får förenas med rätt att använda radiosändaren för annan användning, motsvarande högst tjugo procent av den digitala kapaciteten i frekvensutrymmet. Detta gäller dock endast om villkor enligt 3 kap. 8 § 8 radio- och TV-lagen (1996:844) inte uppställts för motsvarande sändningstillstånd och det i övrigt inte inverkar menligt på konkurrensen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2007:1284

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)