Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:46 Utkom från trycket den 19 februari 2008Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 31 januari 2008.Regeringen föreskriver att 3 kap. 17 och 76 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 13 och 13 a §§, 13 kap. 7 § samt 14 kap. 8 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.3 kap.17 §17 § Senaste lydelse 1999:240. Inom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.Om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön får kommunen meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område ska vara 30 eller 40 kilometer i timmen.Utom tättbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen (bashastighet).Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en väg ska vara 80, 90, 100 eller 110 kilometer i timmen.Bestämmelser om hastighet på motorväg finns i 9 kap. 1 §.I terräng gäller bestämmelserna i första, andra och tredje styckena endast vid färd med motordrivet fordon.76 §76 § Senaste lydelse 2007:101. Under färd på väg får från ett fordoninte visas annat än vitt eller gult ljus framåt, samtinte visas vitt ljus bakåt annat än vid backning eller vid arbete som kräver vitt ljus.Detta gäller dock inte lykta med annan färg som föreskrivits för fordonet.På ett fordon som färdas på väg får inga andra lyktor eller strålkastare med blinkande ljus användas änkörriktningsvisare,larmanordning,baklykta på cykel, samtlykta som avger orangegult ljus och som är särskilt anordnad som varningsanordning i den utsträckning som Vägverket föreskriver.Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte sådana lyktor som används för att ge tecken P11, kör in till vägkanten och stanna framför polisfordonet, enligt 7 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).9 kap.1 §1 §På en motorväg gäller följande.Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras på en motorväg.Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut.Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.Fordon får inte vändas eller backas.Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen.Vägverket får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2007:447. Särskilda trafikregler får, utom i de fall som avses i 10 och 14 §§, meddelas genom lokala trafikföreskrifter för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område eller för ett område eller en färdled i terräng.De särskilda trafikreglerna får gälla följande.Att en viss väg eller vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller motortrafikled.Att en viss väg eller vägsträcka eller samtliga vägar inom ett område ska vara gågata eller gångfartsområde.Att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller att ett särskilt miljökänsligt område inom tättbebyggt område ska vara miljözon.Att en viss plats ska vara cirkulationsplats.Att ett visst körfält eller en viss körbana ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.Att en viss plats på sträcka där förbud att stanna eller parkera råder enligt 3 kap. 53 § 2 ska vara busshållplats.Att en viss plats ska vara ändamålsplats.Avvikelser från bestämmelserna om gågata enligt 8 kap. 1 § andra stycket och bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik m.fl. enligt 8 kap. 2 §.Förbud mot trafik med fordon.Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning.Förbud mot omkörning.Väjningsplikt eller stopplikt med avvikelser från bestämmelserna i 3 kap. 18 eller 21 § eller i stället för bestämmelserna i 3 kap. 23 § första stycket.Stopplikt i järnvägs- eller spårvägskorsningar.Avvikelser från bestämmelserna om hastighet i 3 kap. 17 § första stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Begränsning till lägre hastighet än som följer av 3 kap. 17 § tredje stycket, 4 kap. 20 § eller 9 kap. 1 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 kap. 17 § fjärde stycket eller 9 kap. tredje stycket, om det är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön.Förbud mot att stanna eller parkera fordon eller tillåtelse att stanna eller parkera fordon med avvikelse från bestämmelserna i 3 kap. 48, 49 a § första stycket, 52 §, 53 § 2–5, 9 och 10, 54 §, 55 § 3–5 eller 8 kap. 1 §.Tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering.Undantag från 3 kap. 77 § om belysning vid färd i terräng.Axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt med begränsning till lägre vikter än som följer av 4 kap. 12 §.Inskränkning till mindre bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last än som tillåts i 4 kap. 15, 17 eller 17 a §.Trafik med terrängmotorfordon eller terrängsläp med avvikelser från bestämmelserna i 5 kap. 1, 4 eller 5 §.Andra särskilda trafikregler.Vidare får genom lokala trafikföreskrifter meddelas särskilda trafikregler för transport av farligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till enligt 3 kap. 84 §.13 §13 § Senaste lydelse 2007:101. I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som gäller i terräng, om det finns skäl till det.Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 §.Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 §.Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.13 a §13 a § Senaste lydelse 2007:101. Trots vad som anges i 13 § gäller följande.Särskilda trafikregler om att ett visst område ska vara tättbebyggt område eller miljözon behöver inte märkas ut.Hastighetsgränser enligt 3 kap. 17 § första eller tredje stycket behöver inte märkas ut vid sådan väg som avses i 3 kap. 21 § andra stycket.Om särskilda trafikregler eller föreskrifter om hastighet meddelas så att två likadana trafikregler eller hastighetsbegränsningar gränsar till varandra behöver utmärkning inte ske i gränsen mellan dem.Särskilda trafikregler som är tillämpliga endast under viss tid eller under vissa förhållanden behöver inte vara utmärkta då de inte är tillämpliga. De tidsbegränsningar eller andra förhållanden som ska föreligga för att en trafikregel ska vara tillämplig behöver inte märkas ut om den endast märks ut när den är tillämplig.Särskilda trafikregler om transport av farligt gods behöver märkas ut endast om det finns skäl till det.De särskilda trafikregler som föreskrifter enligt 14 § avviker från behöver inte märkas ut.Vägverket får meddela föreskrifter om och i enskilda fall medge ytterligare undantag från utmärkningsskyldigheten i fråga om vägar med lite trafik eller om det finns andra särskilda skäl till det och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detta gäller dock inte i fråga om föreskrifter om högsta tilllåten hastighet.Om föreskrifter om hastighet samt särskilda trafikregler inte ska eller behöver märkas ut ska de föras in i en ortstidning.13 kap.7 §7 §Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om trafikövervakning på motorvägar och motortrafikleder.Vägverket får meddela föreskrifter för övriga frågor i denna förordning. Verket får därvid föreskrivaatt viss utrustning ska vara av en typ som har godkänts av verket eller någon annan myndighet, ochvilka värden som får användas i lokala trafikföreskrifter om högsta tilllåtna hastighet och riktlinjer för hur olika värden bör användas.14 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2006:1208. Passagerare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i 4 kap. 6 eller 9 §, 10 § eller 10 a § första stycket, 6 kap. 3 § eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning för tillämpningen av 4 kap. 10 § döms till penningböter.Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)