Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:143

Utkom från trycket den 22 april 2008
Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438);
utfärdad den 10 april 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

dels att 1 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§, av följande lydelse.

Bestämmelserna i 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 3, 9 och 10 §§, 3 kap. 9 §, 5 kap. 1, 46, 8, 9, 16, 21 och 30 §§, 6 kap. 13 §§, 7 kap. 2, 3, 6 och 9 §§ samt 8 kap. 2 och 3 §§ fartygssäkerhetslagen (2003:364) och 2 kap. 6 §, 3 kap. 1 och 3 §§ samt 6 kap. 9 § denna förordning tillämpas, när det gäller rederiverksamhet, rederiers och fartygs säkerhetsorganisation samt dokument och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, endast på

  1. passagerarfartyg som används i fartområde C–E, dock endast inom Sveriges sjöterritorium, och deras rederier,

  2. svenska fiskefartyg med en bruttodräktighet om minst 500, och deras rederier,

  3. svenska traditionsfartyg och deras rederier, samt

  4. svenska fartyg där det bedrivs utbildning i sjömanskap och deras rederier.

Ett rederi får ansöka om att få dokument och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation utfärdade för rederiet och dess fartyg även om dessa inte omfattas av första stycket. Första stycket tillämpas då även på dessa rederier och fartyg.

Bestämmelserna i 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 § och 10 § första stycket första meningen samt tredje stycket, 3 kap. 9 §, 5 kap. 1, 4, 8, 9, 21 och 30 §§, 6 kap. 1-3 §§, 7 kap. 3, 6 och 9 §§ samt 8 kap. 2 och 3 §§ fartygssäkerhetslagen tillämpas, när det gäller rederiverksamhet, rederiers och fartygs säkerhetsorganisation samt dokument och certifikat om godkänd säkerhetsorganisation, på fartyg och rederier som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 av den 15 februari 2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/951) (förordning (EG) nr 336/2006).

1)

EUT L 64, 4.3.2006, s. 1 (Celex 32006R0336).

Sjöfartsverket är administration enligt förordning (EG) nr 336/2006.

Sjöfartsverket ska fullgöra de uppgifter som enligt förordning (EG) nr 336/2006 ska fullgöras av Sverige, utom när det gäller artikel 9 och 10.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:143

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)