Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:243

Utkom från trycket den 20 maj 2008
Lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods;
utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att i 17 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods orden "Statens kärnkraftinspektions" ska bytas ut mot "Strålsäkerhetsmyndighetens".

1)

Prop. 2007/08:71, bet. 2007/08:FöU10, rskr. 2007/08:162.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:243

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

2. Äldre bestämmelser om överklagande gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)