Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:244

Utkom från trycket den 20 maj 2008
Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364);
utfärdad den 8 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 kap. 1 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:80, bet. 2007/08:MJU19, rskr. 2007/08:181.

2) Sjöfartsverket utövar, om något annat inte anges, tillsyn enligt denna lag och föreskrifter meddelade med stöd av lagen när det gäller

2)

Senaste lydelse 2006:830.

  1. fartyg och deras utrustning, drift, lastning, lossning och säkerhetsorganisation,

  2. säkring av last som ännu inte har förts ombord,

  3. rederiers säkerhetsorganisation, och

  4. arbetsmiljön ombord.

När det gäller inspektion enligt 8 § utövas tillsyn även av Kustbevakningen i den utsträckning som Sjöfartsverket beslutar i samråd med Kustbevakningen.

I frågor som avser arbetsmiljön ska tillsynen också avse att arbetsmiljölagen (1977:1160), lagen (1998:958) om vilotid för sjömän och föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar samt artikel 35 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/ EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG3) följs. Sådan tillsyn utövas i samverkan med Arbetsmiljöverket.

3)

EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

Bestämmelser om tillsyn av livsmedelshanteringen finns i livsmedelslagen (2006:804).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:244

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)