Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:249 Utkom från trycket den 20 maj 2008Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 8 maj 2008.Regeringen föreskriver att 94 § luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38. ska ha följande lydelse.94 §94 §Från ett luftfartyg får inte kastas eller släppas ut föremål om det kan medföra skador, sjukdomar eller olägenheter för människors hälsa. Luftfartsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om detta.Luftfartsstyrelsen får också meddela föreskrifter om vad som ska iakttas för att skador genom buller och liknande störningar från luftfartyg ska undvikas.När det behövs ska Luftfartsstyrelsen samråda med Socialstyrelsen.Föreskrifter om förbud mot spridning av bekämpningsmedel från luftfartyg finns i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)