Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:384 Utkom från trycket den 11 juni 2008Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 29 maj 2008.Regeringen föreskriver att 10 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.10 kap.13 §13 § Senaste lydelse 2008:46. I följande fall ska föreskrifter som gäller på väg märkas ut enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (2007:90) eller föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen. Detsamma gäller föreskrifter som gäller i terräng, om det finns skäl till det.Hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåten hastighet enligt 3 kap. 17 § och 9 kap. 1 § tredje stycket.Föreskrifter om bärighetsklass 2 eller 3 enligt 4 kap. 11 §.Särskilda trafikregler som meddelats genom lokala trafikföreskrifter enligt 1 §.Särskilda trafikregler som meddelats genom föreskrifter enligt 14 §.Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2008.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)