Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:467

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 5 juni 2008.

Regeringen föreskriver att 7, 10 och 18 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

Behöriga myndigheter är

 1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen,

 2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket punkterna 1 och 5, när det gäller

  a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,

  b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och

  c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,

 3. Statens räddningsverk i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkterna 1, 2, 5 och 6,

 4. Sjöfartsverket i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkten 3, och

 5. Luftfartsstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket punkten 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

  Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs:

 1. Sjöfartsverket: sjötransporter,

 2. Luftfartsstyrelsen: lufttransporter,

 3. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,

 4. Järnvägsstyrelsen: järnvägstransporter,

 5. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Sjöfartsverkets begäran om biträde, sjötransporter,

 6. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,

 7. Statens räddningsverk: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Statens räddningsverk ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land.

Har föreskrifter meddelats om krav på tillstånd eller anmälan med stöd av 20 § andra stycket 12 lagen (2006:263) om transport av farligt gods, får transportmyndigheterna uppdra åt polismyndigheterna att pröva ärenden om tillstånd eller att ta emot anmälningar.

Strålsäkerhetsmyndigheten prövar sådana ärenden om tillstånd och tar emot anmälningar som avser farligt gods som består av eller innehåller radioaktiva ämnen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:467

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)