Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:488

Utkom från trycket den 16 juni 2008
Lag om ändring i luftfartslagen (1957:297);
utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om luftfartslagen (1957:297)2) att 9 kap. 10, 12 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222.

2)

Lagen omtryckt 1986:166.

10 §

3) Konsumentverket ska utöva tillsyn över att transportörer fullgör de skyldigheter som följer av artiklarna 3a och 6 i förordning (EG) nr 2027/97.

3)

Senaste lydelse 2002:1130.

Om dessa skyldigheter inte uppfylls ska marknadsföringslagen (2008:486) tillämpas, med undantag av bestämmelserna i 29–36 §§ om marknadsstörningsavgift. Information enligt artiklarna 3a och 6 nämnda förordning ska anses vara väsentlig enligt 10 § tredje stycket marknadsföringslagen.

12 §

4) Om ett lufttrafikföretag inte lämnar information enligt artikel 14 i förordningen, får det åläggas att lämna informationen.

4)

Senaste lydelse 2006:1395.

Talan om åläggande enligt första stycket väcks vid Marknadsdomstolen. En sådan talan får väckas av

  1. Konsumentombudsmannen,

  2. en näringsidkare som har ingått avtal om transport med lufttrafikföretaget, och

  3. en sammanslutning av konsumenter eller näringsidkare.

I ett sådant mål gäller i övrigt de bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486) som är tillämpliga i mål om åläggande att lämna information enligt 24 § den lagen.

13 §

5) I fall som inte är av större vikt får Konsumentombudsmannen meddela föreläggande om sådant åläggande som avses i 12 §.

5)

Senaste lydelse 2006:1395.

För ett föreläggande enligt första stycket gäller vad som sägs i 28 § marknadsföringslagen (2008:486).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:488

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)