Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:550

Utkom från trycket den 23 juni 2008
utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om körkortslagen (1998:488)

1)

Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:TU14, rskr 2007/08:233.

dels att 8 kap. 2 § och rubriken till 4 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 3 kap. 4 a §, 4 b § och 4 kap. 12–14 §§, samt närmast före 4 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

Förarprov för att få förarbehörigheten A, A1 eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning om sådan körning som är förenad med risker (riskutbildning).

En genomförd riskutbildning får tillgodoräknas under viss tid, dock längst till dess att körkort med den förarbehörighet som utbildningen avsett har utfärdats.

Kravet på en genomförd riskutbildning för att få avlägga förarprov enligt 4 a § gäller inte

  1. innehavare av körkort som förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov enligt 10 kap. 3 §, eller

  2. vid körprov för att upphäva villkor med begränsning till automatväxlat fordon.

Övningskörning m.m.

Riskutbildning

Riskutbildning som anges i 3 kap. 4 a § får bedrivas endast efter tillstånd från Vägverket.

Vägverket får ge sådant tillstånd till fysiska och juridiska personer, som med hänsyn till ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att bedriva god utbildning.

Vägverket får återkalla ett tillstånd att bedriva riskutbildning om förutsättningarna enligt 12 § andra stycket inte längre finns eller om föreskrifter om riskutbildning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § inte iakttagits. Ett tillstånd får även återkallas på tillståndshavarens begäran.

Vägverket ska utöva tillsyn över riskutbildningen.

Tillsynen ska omfatta att förutsättningarna enligt 12 § andra stycket är uppfyllda och att föreskrifter om riskutbildning som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § iakttas.

Den som bedriver riskutbildning ska på begäran av Vägverket lämna tillträde till lokaler samt ge upplysningar och lämna ut handlingar i den utsträckning som behövs för tillsynen.

2) Följande beslut av Vägverket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol:

2)

Senaste lydelse 2004:1087.

  1. beslut att vägra utfärda körkort enligt 3 kap. 1 § första stycket 2,

  2. beslut att inte bevilja tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt 4 kap. 9 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 12 §, och

  3. beslut att återkalla tillstånd att bedriva introduktionsutbildning enligt 4 kap. 10 § eller riskutbildning enligt 4 kap. 13 §.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Vägverkets beslut i ärende om godkännande som handledare får inte överklagas. Detsamma gäller andra beslut än som avses i första stycket i fråga om utfärdande av körkort eller traktorkort eller om förnyelse av körkort samt beslut i fråga om villkor enligt 7 kap. 3 § andra stycket.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:550

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

2. Denna lag tillämpas första gången den 1 april 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten B.

3. Denna lag tillämpas första gången den 1 november 2009 i fråga om förare som avser att skaffa sig förarbehörigheten A eller A1.

4. Redan lämnat godkännande att bedriva verksamhet vid en trafikövningsplats gäller fortfarande. Återkallelse av godkännande som beror på händelse som inträffat efter ikraftträdandet ska prövas enligt de nya bestämmelserna om återkallande av tillstånd.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)