Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:597 Utkom från trycket den 30 juni 2008Lag om ändring i postlagen (1993:1684);utfärdad den 18 juni 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237. föreskrivs att 17 c § postlagen (1993:1684) ska ha följande lydelse.17 c §17 c § Senaste lydelse 1999:571. Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts till att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt 17 b § denna lag inte dömas ut för samma förfarande.1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.2. Vad som sägs i 17 c § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONDan Sandberg(Näringsdepartementet)