Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:600

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 17 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:600

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Vad som sägs i 7 kap. 17 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)