Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:602

Utkom från trycket den 30 juni 2008
Lag om ändring i järnvägslagen (2004:519);
utfärdad den 18 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 8 kap. 4 § järnvägslagen (2004:519) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2007/08:135, bet. 2007/08:NU14, rskr. 2007/08:237.

4 §

Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att denna lag eller de föreskrifter eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller dömts att betala vite enligt 6 kap. 2 § samma lag, får vite enligt denna lag inte dömas ut för samma förfarande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:602

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.

2. Vad som sägs i 8 kap. 4 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)