Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:719 Utkom från trycket den 22 juli 2008Lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation;utfärdad den 10 juli 2008.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:63, bet. 2007/08:FöU15, rskr. 2007/08:266. föreskrivs i fråga om lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation dels att 6 kap. 21 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 19 a §, av följande lydelse.19 a §19 a §För att inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skall kunna ske, är operatörer som äger tråd i vilka signaler förs över Sveriges gräns skyldiga att överföra dessa till samverkanspunkter. Varje sådan operatör skall anmäla en eller flera samverkanspunkter till den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om samverkanspunkter.Samtliga operatörer som för signaler i tråd över Sveriges gräns skall till den myndighet som regeringen bestämmer lämna sådan information de innehar som gör det enklare att ta hand om signalerna.Samtliga operatörer skall utföra uppgifterna enligt första och andra stycket så att verksamheten inte röjs.21 §21 § Senaste lydelse 2005:493. Tystnadsplikt enligt 20 § första stycket gäller även för uppgift som hänför sig tillåtgärden att kvarhålla försändelser enligt 27 kap. 9 § rättegångsbalken,angelägenhet som avser användning av hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning enligt 27 kap. 18 eller 19 § rättegångsbalken eller tekniskt bistånd med hemlig teleavlyssning eller med hemlig teleövervakning enligt 4 kap. 25 b § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, ochangelägenhet som avser inhämtning av signaler i elektronisk form enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.2. Skyldigheten för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 oktober 2009.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONAndreas Lindholm(Näringsdepartementet)