Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:764 Utkom från trycket den 23 september 2008Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 11 september 2008.Regeringen föreskriver att punkt 9 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till trafikförordningen (1998:1276) ska ha följande lydelse.9.Senaste lydelse 2005:518. Lokala trafikföreskrifter som har meddelats enligt 147 § vägtrafikkungörelsen (1972:603) samt föreskrifter som har meddelats med stöd av 64 § andra eller fjärde stycket, 106 § andra stycket eller 154 § vägtrafikkungörelsen ska upphöra att gälla vid utgången av juni månad år 2010. Detsamma gäller i fråga om beslut om undantag från sådana föreskrifter.På regeringens vägnarMAUD OLOFSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)