Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2008:1091

Utkom från trycket den 9 december 2008
Förordning om ändring i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods;
utfärdad den 27 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2, 7, 10, 12, 14, 16 och 19 §§ förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska ha följande lydelse.

Vissa myndigheter som enligt denna förordning har särskilda uppgifter kallas transportmyndigheter och är för

 • transporter på land: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

 • sjötransporter och lufttransporter: Transportstyrelsen.

För frågor som inte kan hänföras till ett visst transportslag är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap transportmyndighet.

1) Behöriga myndigheter är

1)

Senaste lydelse 2008:467.

 1. Strålsäkerhetsmyndigheten i frågor som rör transport av radioaktiva ämnen,

 2. polismyndigheterna efter samråd med kommunens organisation för räddningstjänst i frågor som behandlas i 8 § första stycket 1 och 5, när det gäller

  a) tillstånd för lastning och lossning på offentlig plats inom tättbebyggt område,

  b) underrättelse om lastning och lossning på offentlig plats utanför tättbebyggt område, och

  c) medgivande för längre färduppehåll nära bebodd plats eller samlingsplats vid transport av vissa slag av farligt gods,

 3. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 1, 2, 5 och 6,

 4. Transportstyrelsen i övriga frågor som behandlas i 8 § första stycket 3 och 4.

Behöriga myndigheter i tillsynsfrågor framgår av 10 §.

2) Följande myndigheter ska inom angivna områden ha tillsyn över att lagen (2006:263) om transport av farligt gods och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs:

2)

Senaste lydelse 2008:467.

 1. Transportstyrelsen: sjötransporter, lufttransporter och järnvägstransporter,

 2. Polismyndigheterna: transporter på land utom järnvägstransporter,

 3. Kustbevakningen: gods i hamnars landområden som är avsett för vidare transport samt, på Transportstyrelsens begäran om biträde, sjötransporter,

 4. Strålsäkerhetsmyndigheten: transporter av radioaktiva ämnen,

 5. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag, transportabla tryckbärande anordningar och transportskydd.

Den myndighet som avses i 13 § första stycket andra meningen lagen om transport av farligt gods ska vara Kustbevakningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet samt bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land.

Säkerhetsrådgivare ska ha genomgått ett prov som godtagits av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och inneha ett giltigt intyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fullgöra skyldigheten att

 1. till behöriga myndigheter i annan stat rapportera allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid transporter av farligt gods enligt

  a) artikel 7.2 första stycket i rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods3)

  3)

  EGT L 249, 17.10.1995, s. 35 (Celex 31995L0050).

  , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/112/EG4)

  4)

  EUT L 367, 14.12.2004, s. 23 (Celex 32004L0112).

  ,

  b) bilagorna till ADR, eller

  c) RID,

 2. till annan stat eller till Europeiska gemenskapernas kommission sända underrättelser eller rapporter enligt

  a) artikel 9.1 i rådets direktiv 95/50/EG,

  b) artikel 6.10 i rådets direktiv 94/55/EG och artikel 6.12 i rådets direktiv 96/49/EG, och

  c) artikel 11.1 och 11.3 i rådets direktiv 1999/36/EG, och

 3. till sekretariatet för Ekonomiska kommissionen för Europa (ECE) eller sekretariatet för Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) enligt bilagorna till ADR eller enligt RID

  a) vidarebefordra de rapporter om svåra olyckor och tillbud som myndigheten tagit emot inom ramen för sina uppgifter som behörig myndighet enligt 7 §, och

  b) rapportera sådana avtal som avses i 16 § 4.

De rapporteringsskyldigheter som omfattas av första stycket och som framgår av rådets direktiv 95/50/EG eller 1999/36/EG gäller även i förhållande till stater inom EES.

Rapporteringsskyldigheterna enligt rådets direktiv 95/50/EG gäller även i förhållande till Schweiz.

Tillsynsmyndigheterna ska förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med uppgifter om sådana överträdelser som omfattas av första stycket 1 och som kommit till tillsynsmyndigheternas kännedom. Tillsynsmyndigheterna ska vidare senast den 1 juli varje år förse Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med de uppgifter beträffande föregående års vägtransporter som omfattas av rapporteringsskyldigheten enligt första stycket 2 a.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får

 1. meddela ytterligare föreskrifter om

  a) säkerhetsrådgivare och undantag från kravet på säkerhetsrådgivare,

  b) transportskydd, och

  c) utbildning samt överlämna till någon enskild att utföra sådan examination som enligt myndighetens föreskrifter kan krävas för säkerhetsrådgivare och för förare av transporter av farligt gods,

 2. meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning, i fråga om de områden som anges i 1,

 3. ta ut avgifter för sina kostnader med anledning av prov och intyg för

  a) förare av transporter av farligt gods, och

  b) säkerhetsrådgivare, och

 4. ingå avtal med främmande stater om tillfälliga undantag från bestämmelser i bilagorna till ADR och RID i den utsträckning som medges där och i rådets direktiv 94/55/EG och 96/49/EG.

5) Transportmyndigheterna ska tillsammans verka för att de nationella och internationella säkerhetsföreskrifterna för transport av farligt gods samordnas mellan transportslagen och se till att myndigheternas arbete inom området även i övrigt samordnas.

5)

Senaste lydelse 2007:864.

Innan en transportmyndighet meddelar föreskrifter med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods och denna förordning ska samråd ske med berörda myndigheter.

Om det är fara för liv, hälsa, miljö eller egendom eller risk för betydande ekonomisk skada och samråd inte kan ske inom skälig tid, ska i stället information lämnas efter det att föreskriften meddelats.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2008:1091

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS
Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)