Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1109 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen (1998:1276)Senaste lydelse av3 kap. 76 § 2008:464 kap. 6 § 2005:9494 kap. 10 a § 2006:12084 kap. 10 d § 2006:12084 kap. 12 § 2006:15734 kap. 13 § 2006:15734 kap. 15 § 2008:5514 kap. 16 § 2008:5514 kap. 17 § 2004:2854 kap. 17 a § 2004:2854 kap. 17 b § 2008:5514 kap. 17 c § 2008:5514 kap. 18 a § 2007:8824 kap. 20 § 1999:24010 kap. 5 § 2005:27110 kap. 12 § 2007:10110 kap. 13 a § 2008:4611 kap. 4 § 2006:102713 kap. 3 § 2007:23513 kap. 7 § 2008:46 14 kap.14 § 2007:101. dels att i 3 kap. 76 §, 4 kap. 6, 10 a, 10 d, 12, 13, 15, 16–17 c, 18 a och 20 §§, 10 kap. 13 a §, 11 kap. 4 §, 13 kap. 3, 7 och 9 §§ samt 14 kap. 13 och 14 §§ ordet "Vägverket" i olika böjningsformer ska bytas ut mot "Transportstyrelsen" i motsvarande form, dels att i 10 kap. 5, 11 och 12 §§ orden "Statens räddningsverk" ska bytas ut mot "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap", dels att i 13 kap. 7 § ordet "verket" ska bytas ut mot "styrelsen", dels att 9 kap. 1 §, 13 kap. 1 och 2 §§ samt 15 kap. 1 § ska ha följande lydelse.9 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2008:46. På en motorväg gäller följande.Endast trafik med motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får förekomma. Mopeder klass I får dock inte framföras på en motorväg.Fordon får föras in på en motorväg endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motorvägen endast på en avfartsväg eller vid dess slut.Fordon får inte föras på skiljeremsan eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna.Fordon får inte vändas eller backas.Fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.Fordon får inte föras med högre hastighet än 110 kilometer i timmen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om att fordon eller fordonståg även i andra fall än som anges i första stycket 1 får föras på motorväg. Föreskrifterna ska vara förenade med sådana villkor att trafiksäkerheten inte äventyras.Vägverket får meddela föreskrifter om att den högsta tillåtna hastigheten på en motorväg ska vara 120 kilometer i timmen.13 kap.1 §1 §Länsstyrelsen ska före mars månads utgång varje år upprätta en sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i länet. Sammanställningen ska även uppta bärighetsklasser och sådana lokala trafikföreskrifter som är av större allmänt intresse.Sammanställningen ska införas i länets författningssamling och sändas till Vägverket, Transportstyrelsen, Försvarsmakten och polismyndigheten samt de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen.2 §2 §Hos länsstyrelsen ska det finnas en för allmänheten tillgänglig karta över de allmänna vägarna inom länet. Kartan ska vara upprättad i lämplig skala.Kopior av kartan ska före juni månads utgång varje år sändas till Vägverket, Transportstyrelsen och de myndigheter som har hand om väg- eller gatuhållningen. Om någon ändring i den senast översända kartan inte har gjorts eller om ändringarna har liten omfattning behöver endast anmälan om detta göras.15 kap.1 §1 §Beslut av en statlig myndighet enligt denna förordning får överklagas enligt följande.
Beslut av
Får överklagas hos
En polismyndighet 
Länsstyrelsen 
En myndighet som har hand om väg- och gatuhållningen 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen 
Transportstyrelsen 
Rikspolisstyrelsen 
Regeringen 
Vägverket eller Transportstyrelsen som första instans 
Regeringen 
Transportstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.De statliga väghållningsmyndigheterna får överklaga en polismyndighets eller länsstyrelses beslut i fråga om lokala trafikföreskrifter och undantag från sådana föreskrifter.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)