Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1122 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i luftfartsförordningen (1986:171);utfärdad den 27 november 2007.Regeringen föreskriver i fråga om luftfartsförordningen (1986:171)Förordningen omtryckt 2005:38.Senaste lydelse av4 § 2008:70625 § 2006:43625 a § 2006:43680 § 2005:22894 § 2008:249106 a § 2006:1397117 § 2007:492118 § 2007:492119 § 2007:492120 § 2007:492121 § 2007:492124 § 2007:492125 § 2007:492135 § 2007:492138 § 2005:94. dels att 31 och 37 §§ ska upphöra att gälla, dels att i 1, 3–5, 8, 9, 11–23, 25–30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45–48, 50, 51, 53–71, 73–77, 80–84, 86–92, 94–98, 100, 102, 104, 105, 106 a, 110, 115, 117–121, 124, 125, 128–135, 137, 138, 140, 141, 144 och 146 §§ samt i rubriken närmast före 138 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande form, dels att i 107 § ordet ”Luftfartsstyrelsen” ska bytas ut mot ”Sjöfartsverket”, dels att i 107 § ordet ”styrelsen” ska bytas ut mot ”verket”, dels att 114 och 139 §§ ska ha följande lydelse.114 §114 §Föreskrifterna i 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om ersättning av staten för medverkan i räddningstjänst ska gälla för sådan flygräddningstjänst utanför svenskt område som leds av Sjöfartsverket eller den som verket utser.139 §139 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om körkortet återkallas för den som har luftfartscertifikat eller om det på annat sätt har kommit fram någon omständighet som bör föranleda att certifikatet återkallas, skall den länsstyrelse som avses i 10 kap. 4 § körkortslagen (1998:488) underrätta Transportstyrelsen om det.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Föreskrifter som har meddelats av Luftfartsstyrelsen anses vid tillämpningen av förordningen vara meddelade av Transportstyrelsen.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)