Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2008:1179 Utkom från trycket den 12 december 2008Förordning om ändring i förordningen (2007:235) om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 27 november 2008.Regeringen föreskriver att 10 kap. 12 a § och 14 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) i stället för deras lydelse enligt förordningen (2007:235) om ändring i nämnda förordning ska ha följande lydelse.10 kap.12 a §12 a §Länsstyrelsen ska underrätta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om lokala trafikföreskrifter som avser transport av farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fortlöpande ställa samman och publicera sådana föreskrifter.14 kap.14 §14 §Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna harmärkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, ochkungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter.Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut omutmärkning inte har skett eftersom undantag från utmärkningsskyldigheten gäller enligt 10 kap. 13 a §, eller enligt föreskrifter eller ett beslut i enskilt fall som har meddelats av Transportstyrelsen med stöd av samma paragraf, och föreskriften har förts in i en ortstidning, ellerbristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen.Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.På regeringens vägnarÅSA TORSTENSSONLennart Renbjer(Näringsdepartementet)